جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال تکیه بر باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:00
 • پایان برنامه: 00:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:40:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

چهار سوی علم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی اورست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بخته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شووباش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شگفتی های خلقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند ایران ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کازیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

انیمیشن فرار از زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 11:12:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

شکرآباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال تکیه بر باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قول و غزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بخته وری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

سینمایی جیسون بورن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

دیمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شووباش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بخته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

آوینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شووباش

جنگ شبانه

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال تکیه بر باد

توضیحات برنامه درج نشده است.