جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:49:30
 • طول برنامه:19 دقیقه

مسلسل هموم لیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:30
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مسلسل هموم لیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:11:00
 • پایان برنامه: 01:18:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کنوز الثقافیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:18:00
 • پایان برنامه: 01:25:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نوافذ حضاریة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

المفتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیة ساخنة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:49:30
 • طول برنامه:19 دقیقه

مسلسل هموم لیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:30
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مسلسل هموم لیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:17:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کنوز الثقافیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:00
 • پایان برنامه: 05:24:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نوافذ حضاریة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

جولة في الصحافة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 05:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

امة واحدة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:28:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مفاتیح الرشاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:32:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوه القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مسلسل کل شی هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:34:00
 • پایان برنامه: 08:57:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مسلسل کل شی هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:52:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

الصین.. شعب و حضارة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:33:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مفاتیح الرشاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:00
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

جولة في الصحافة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:19:30
 • طول برنامه:19 دقیقه

مسلسل هموم لیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:30
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مسلسل هموم لیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:52:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کنوز الثقافیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:52:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نوافذ حضاریة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

امة واحدة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:27:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

الصین.. شعب و حضارة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسلسل کل شی هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 18:51:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسلسل کل شی هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسائل و حلول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیة ساخنة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فصل الخطاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

الاوتاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ثامن الحجج

توضیحات برنامه درج نشده است.