جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

مسلسل باب المراد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کنوز الثقافیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

حقائق التاریخ

مباشر

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

اعادة

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

محاضرات رمضانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فقه الاسلام

اعادة

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

رحلتی الی الاسلام

برنامج وثائقی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

مسلسل وفاء

مسلسل تلفزیونی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ترتیل القرآن مرقد الامام الرضا(ع)

مباشر

 • شروع برنامه:08:02:00
 • پایان برنامه: 08:17:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوه القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

حقائق التاریخ

مباشر

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 30 دقیقه

برنامج خاص بمناسبة یوم القدس

مباشر

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تهوید القدس

برنامج سیاسی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صراط الحق

برنامج سیاسی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسلسل باب المراد

مسلسل تلفزیونی

 • شروع برنامه:14:53:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کنوز الثقافیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل القرآن مرقد السیده المعصومه

مباشر

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:33:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

الحلقه الخضراء( مباشر)

مباشر

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

یوم جدید

مباشر

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

برنامج الاطفال و الناشئه

مباشر

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

الفرق السریه

برنامج سیاسی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فقه الاسلام

مباشر

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تهوید القدس

برنامج سیاسی

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

رحلتی الی الاسلام

برنامج وثائقی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:51:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

مسلسل وفاء

مسلسل تلفزیونی

 • شروع برنامه:21:51:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

ان للمتقین مفازا(مباشر)

مباشر