جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:09
 • پایان برنامه: 00:45:12
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسلسل باب المراد

در خصوص زندگی امام جواد(ع) جزو برنامه های خریداری شده

 • شروع برنامه:00:45:12
 • پایان برنامه: 00:51:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:51:27
 • پایان برنامه: 00:58:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

کنوز الثقافیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:01
 • پایان برنامه: 02:25:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

حقائق التاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:01
 • پایان برنامه: 02:30:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

بیت المقدس

در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و بیت المقدس

 • شروع برنامه:02:30:19
 • پایان برنامه: 03:54:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:25
 • پایان برنامه: 04:00:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:19
 • پایان برنامه: 04:46:47
 • طول برنامه:46 دقیقه

محاضرات رمضانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:47
 • پایان برنامه: 04:54:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

ویژه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:34
 • پایان برنامه: 05:01:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

کنوز الثقافیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:50
 • پایان برنامه: 05:52:15
 • طول برنامه:50 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:15
 • پایان برنامه: 06:00:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

رحلتی الی الاسلام

مستند در خصوص تازه مسلمانان اروپا می باشد

 • شروع برنامه:06:00:55
 • پایان برنامه: 06:55:21
 • طول برنامه:54 دقیقه

مسلسل وفاء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:59:54
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل القرآن مرقد الامام الرضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:07
 • پایان برنامه: 08:14:24
 • طول برنامه:13 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:14:24
 • پایان برنامه: 08:22:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوه القرآن الکریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:22:59
 • پایان برنامه: 08:28:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:58:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

برنامج الاطفال و الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:57
 • پایان برنامه: 09:18:39
 • طول برنامه:19 دقیقه

مسابقه فانوس رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:18:39
 • پایان برنامه: 09:24:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

حکایه الحکمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:56
 • پایان برنامه: 09:30:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ وداع رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:33
 • پایان برنامه: 10:58:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

حقائق التاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

الموجز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:06:43
 • پایان برنامه: 11:31:28
 • طول برنامه:24 دقیقه

الحلقه الخضراء( مباشر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:10
 • پایان برنامه: 12:56:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

ان للمتقین مفازا(مباشر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:06
 • پایان برنامه: 13:55:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

جوله فی الصحافه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:16
 • پایان برنامه: 14:00:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:31
 • پایان برنامه: 14:45:34
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسلسل باب المراد

در خصوص زندگی امام جواد(ع) جزو برنامه های خریداری شده

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 14:57:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

کنوز الثقافیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:59:20
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل القرآن مرقد السیده المعصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:05
 • پایان برنامه: 16:35:17
 • طول برنامه:26 دقیقه

الحلقه الخضراء( مباشر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:59
 • پایان برنامه: 17:59:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:36
 • پایان برنامه: 18:31:24
 • طول برنامه:25 دقیقه

برنامج الاطفال و الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:24
 • پایان برنامه: 18:51:53
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه فانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:53
 • پایان برنامه: 18:59:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

حکایت الحکمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:03
 • پایان برنامه: 20:21:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:52
 • پایان برنامه: 20:39:03
 • طول برنامه:14 دقیقه

فصل الخطاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:04
 • پایان برنامه: 20:56:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

رحلتی الی الاسلام

مستند در خصوص تازه مسلمانان اروپا می باشد

 • شروع برنامه:21:00:29
 • پایان برنامه: 21:56:17
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسلسل وفاء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

ان للمتقین مفازا(مباشر)

توضیحات برنامه درج نشده است.