جدول پخش

سحر 2
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:34:04
 • طول برنامه:34 دقیقه

یوسف پیامبر ع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:34:04
 • پایان برنامه: 00:42:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:42:04
 • پایان برنامه: 01:32:04
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:32:04
 • پایان برنامه: 02:00:04
 • طول برنامه:28 دقیقه

میزگرد سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:04
 • پایان برنامه: 02:30:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایران دیاری برای تمام فصول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:04
 • پایان برنامه: 03:58:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

دهلیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:28
 • پایان برنامه: 04:23:28
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:28
 • پایان برنامه: 05:05:26
 • طول برنامه:41 دقیقه

یوسف پیامبر ع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:26
 • پایان برنامه: 05:13:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:26
 • پایان برنامه: 06:03:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:26
 • پایان برنامه: 06:31:26
 • طول برنامه:28 دقیقه

میزگرد سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:26
 • پایان برنامه: 07:59:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

دهلیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر بخش سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:21
 • پایان برنامه: 08:59:21
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایران دیاری برای تمام فصول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:21
 • پایان برنامه: 09:24:21
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:21
 • پایان برنامه: 09:31:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

پک آنونس 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:37
 • پایان برنامه: 10:05:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

نماز جمعه دهلی نو و اسلام آباد و کراچی و لکنو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:37
 • پایان برنامه: 10:13:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

پک آنونس 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:03
 • پایان برنامه: 11:03:01
 • طول برنامه:41 دقیقه

یوسف پیامبر ع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:01
 • پایان برنامه: 11:11:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:11:01
 • پایان برنامه: 11:18:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

پک آنونس 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:12
 • پایان برنامه: 12:15:12
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:33
 • پایان برنامه: 12:44:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:54
 • پایان برنامه: 13:16:54
 • طول برنامه:28 دقیقه

میزگرد سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:54
 • پایان برنامه: 14:45:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

دهلیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:18
 • پایان برنامه: 15:15:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایران دیاری برای تمام فصول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:18
 • پایان برنامه: 15:40:18
 • طول برنامه:25 دقیقه

نماز جمعه دهلی نو و اسلام آباد و کراچی و لکنو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:18
 • پایان برنامه: 15:47:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

پک آنونس 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:38
 • پایان برنامه: 16:20:38
 • طول برنامه:25 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر بخش اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:03
 • پایان برنامه: 17:20:03
 • طول برنامه:20 دقیقه

عکاسی در اعماق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:08
 • پایان برنامه: 18:00:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

شما و سحر -بزم انجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:08
 • پایان برنامه: 18:44:08
 • طول برنامه:44 دقیقه

یوسف پیامبر ع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:08
 • پایان برنامه: 18:52:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر بخش دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:46
 • پایان برنامه: 20:19:46
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:46
 • پایان برنامه: 20:27:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

پک آنونس 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:18
 • پایان برنامه: 20:56:18
 • طول برنامه:26 دقیقه

نگاه هفته - زاویه نگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:59
 • پایان برنامه: 21:26:18
 • طول برنامه:26 دقیقه

شکوفه های زیتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر بخش سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:59
 • پایان برنامه: 22:35:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

زمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:59
 • پایان برنامه: 22:46:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

آوای صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:26
 • پایان برنامه: 22:58:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

پک آنونس 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:56
 • پایان برنامه: 23:18:56
 • طول برنامه:20 دقیقه

تکرار عکاسی در اعماق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:56
 • پایان برنامه: 23:49:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

شما و سحر -بزم انجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:56
 • پایان برنامه: 23:57:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

پک آنونس 1

توضیحات برنامه درج نشده است.