جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:08:01:03
 • پایان برنامه: 08:08:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:08:30:25
 • پایان برنامه: 08:52:10
 • طول برنامه:21 دقیقه

دو قلوهای افسانه ای (قسمت 32)

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:08:52:16
 • پایان برنامه: 09:20:40
 • طول برنامه:28 دقیقه

دو قلوهای افسانه ای (قسمت 33)

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:09:20:49
 • پایان برنامه: 09:51:14
 • طول برنامه:30 دقیقه

دو قلوهای افسانه ای (قسمت 34)

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:09:51:23
 • پایان برنامه: 10:20:43
 • طول برنامه:29 دقیقه

دو قلوهای افسانه ای 35

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:10:21:07
 • پایان برنامه: 10:53:14
 • طول برنامه:32 دقیقه

دو قلوهای افسانه ای 36

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:10:55:08
 • پایان برنامه: 11:00:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

خانواده اميد

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:11:00:22
 • پایان برنامه: 11:30:17
 • طول برنامه:29 دقیقه

فيلم سينمايی ماداگاسکار 2

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:11:31:26
 • پایان برنامه: 12:02:43
 • طول برنامه:31 دقیقه

ادامه سينمايی ماداگاسکار2

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:12:03:02
 • پایان برنامه: 12:29:55
 • طول برنامه:26 دقیقه

خانواده اميد

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:12:30:06
 • پایان برنامه: 12:59:02
 • طول برنامه:28 دقیقه

کودکان سرزمين ايران

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:13:15:03
 • پایان برنامه: 13:20:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

کليپ مهدی بيا

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:13:29:56
 • پایان برنامه: 13:58:25
 • طول برنامه:28 دقیقه

به توان خدا

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:14:00:02
 • پایان برنامه: 14:28:43
 • طول برنامه:28 دقیقه

رسانش

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:14:30:20
 • پایان برنامه: 14:55:02
 • طول برنامه:24 دقیقه

ايران

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:15:00:12
 • پایان برنامه: 15:17:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجموعه پزشک دهکده

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:15:18:04
 • پایان برنامه: 15:36:35
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه مجموعه پزشک دهکده

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:15:39:51
 • پایان برنامه: 15:47:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربين اميد

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:16:00:01
 • پایان برنامه: 16:26:02
 • طول برنامه:26 دقیقه

نارنج و ترنج

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین