جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:10:54:59
 • پایان برنامه: 11:57:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

مسابقه شور و انديشه

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:11:58:34
 • پایان برنامه: 12:14:09
 • طول برنامه:15 دقیقه

چاپارخانه

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:12:14:52
 • پایان برنامه: 12:28:36
 • طول برنامه:13 دقیقه

تک زنگ

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:12:30:19
 • پایان برنامه: 12:41:54
 • طول برنامه:11 دقیقه

مجموعه دنيای شيرين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:12:43:26
 • پایان برنامه: 12:53:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادامه مجموعه دنيای شيرين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:13:01:30
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:13:29:44
 • پایان برنامه: 13:53:36
 • طول برنامه:23 دقیقه

ايران

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:14:00:02
 • پایان برنامه: 14:26:25
 • طول برنامه:26 دقیقه

نارنج و ترنج

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:14:28:16
 • پایان برنامه: 14:43:51
 • طول برنامه:15 دقیقه

چاپارخانه

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:14:44:26
 • پایان برنامه: 14:58:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

تک زنگ

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:14:59:49
 • پایان برنامه: 15:24:41
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند همسفر

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:15:25:16
 • پایان برنامه: 16:54:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

ترتيل خوانی نوجوانان

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:16:59:42
 • پایان برنامه: 17:16:18
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجموعه هايدی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:17:17:49
 • پایان برنامه: 17:33:34
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه مجموعه هايدی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:17:34:12
 • پایان برنامه: 17:58:57
 • طول برنامه:24 دقیقه

تک زنگ

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:17:59:49
 • پایان برنامه: 18:23:39
 • طول برنامه:23 دقیقه

رامکال

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:18:28:36
 • پایان برنامه: 18:40:36
 • طول برنامه:12 دقیقه

دانستنامید

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:18:44:33
 • پایان برنامه: 18:57:58
 • طول برنامه:13 دقیقه

تک زنگ

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:18:58:50
 • پایان برنامه: 19:10:35
 • طول برنامه:11 دقیقه

مجموعه دنيای شيرين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:19:12:07
 • پایان برنامه: 19:31:50
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه مجموعه دنيای شيرين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:19:34:13
 • پایان برنامه: 19:58:10
 • طول برنامه:23 دقیقه

ایران

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:19:59:32
 • پایان برنامه: 20:08:35
 • طول برنامه:9 دقیقه

مسابقه فانوس

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:20:10:34
 • پایان برنامه: 20:37:11
 • طول برنامه:26 دقیقه

به توان خدا

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:20:49:19
 • پایان برنامه: 20:57:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:20:59:00
 • پایان برنامه: 21:15:36
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجموعه هايدی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:21:17:08
 • پایان برنامه: 21:32:53
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه مجموعه هايدی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:21:35:11
 • پایان برنامه: 22:01:56
 • طول برنامه:26 دقیقه

تک زنگ

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:22:05:04
 • پایان برنامه: 22:27:55
 • طول برنامه:22 دقیقه

رامکال

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:22:30:16
 • پایان برنامه: 22:51:28
 • طول برنامه:21 دقیقه

کاوش در اعماق خليج فارس

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین