جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:10:47:09
 • پایان برنامه: 10:54:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:11:00:05
 • پایان برنامه: 11:40:37
 • طول برنامه:40 دقیقه

فيلم سینمايی جومانجی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:11:41:35
 • پایان برنامه: 12:22:45
 • طول برنامه:41 دقیقه

ادامه سينمايی جومانجی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:12:24:20
 • پایان برنامه: 12:30:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس تابستانی شبکه اميد

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:12:30:33
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

به وقت نوجوانی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:13:04:53
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:03
 • طول برنامه:15 دقیقه

چاپارخانه

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:13:45:37
 • پایان برنامه: 13:57:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

دانستنآمید

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:13:59:20
 • پایان برنامه: 14:30:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

دو قلوهای افسانه ای

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:14:30:35
 • پایان برنامه: 15:00:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

آموزش پینگ پنگ

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:15:01:21
 • پایان برنامه: 15:21:15
 • طول برنامه:19 دقیقه

کاوش در اعماق خلیج فارس

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:15:29:35
 • پایان برنامه: 15:51:21
 • طول برنامه:21 دقیقه

رامکال

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:15:59:41
 • پایان برنامه: 16:18:28
 • طول برنامه:18 دقیقه

مجموعه پزشک دهکده

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:16:19:37
 • پایان برنامه: 16:39:01
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه مجموعه پزشک دهکده

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:16:40:04
 • پایان برنامه: 16:49:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

جادوی فیزیک

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:16:50:03
 • پایان برنامه: 16:55:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

از شما چه پنهون

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:16:59:46
 • پایان برنامه: 17:21:06
 • طول برنامه:21 دقیقه

دو قلوهای افسانه ای

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:17:29:46
 • پایان برنامه: 17:50:04
 • طول برنامه:20 دقیقه

آموزش پینگ پنگ

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:17:59:54
 • پایان برنامه: 18:41:29
 • طول برنامه:41 دقیقه

فيلم سینمایی شب نشینی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:18:42:38
 • پایان برنامه: 19:22:36
 • طول برنامه:39 دقیقه

ادامه سينمايی شب نشينی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:19:29:05
 • پایان برنامه: 19:44:05
 • طول برنامه:15 دقیقه

چاپارخانه

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:19:44:49
 • پایان برنامه: 19:57:05
 • طول برنامه:12 دقیقه

دانستنآمید

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:19:58:37
 • پایان برنامه: 20:30:03
 • طول برنامه:31 دقیقه

به وقت نوجوانی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:20:38:50
 • پایان برنامه: 20:47:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:20:59:37
 • پایان برنامه: 21:22:05
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه پزشک دهکده

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:21:23:14
 • پایان برنامه: 21:38:54
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه مجموعه پزشک دهکده

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:21:39:27
 • پایان برنامه: 21:59:27
 • طول برنامه:20 دقیقه

با امید خواهیم آمد

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:22:00:32
 • پایان برنامه: 22:21:40
 • طول برنامه:21 دقیقه

رامکال

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:22:21:40
 • پایان برنامه: 22:27:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس تابستانی شبکه اميد

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:22:30:53
 • پایان برنامه: 22:57:57
 • طول برنامه:27 دقیقه

ایران

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین