جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:10:47:36
 • پایان برنامه: 10:52:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:10:58:48
 • پایان برنامه: 11:59:18
 • طول برنامه:1 ساعت

مسابقه شور و انديشه

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:12:00:23
 • پایان برنامه: 12:12:26
 • طول برنامه:12 دقیقه

دانستنآميد

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:12:20:10
 • پایان برنامه: 12:32:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

مجموعه دنيای شيرين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:12:34:31
 • پایان برنامه: 12:48:43
 • طول برنامه:14 دقیقه

ادامه مجموعه دنيای شيرين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:12:56:17
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کريم

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:13:30:44
 • پایان برنامه: 13:55:55
 • طول برنامه:25 دقیقه

ايران

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:14:00:08
 • پایان برنامه: 14:27:14
 • طول برنامه:27 دقیقه

نارنج و ترنج

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:14:29:46
 • پایان برنامه: 14:41:49
 • طول برنامه:12 دقیقه

دانستنآمید

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:14:45:08
 • پایان برنامه: 14:58:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

تک زنگ

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:15:00:23
 • پایان برنامه: 15:26:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

کاوش در اعماق خليج فارس

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:15:30:06
 • پایان برنامه: 15:51:04
 • طول برنامه:20 دقیقه

خانواده دکتر ارنست

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:15:55:25
 • پایان برنامه: 16:55:25
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتيل خوانی نوجوانان

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:16:59:59
 • پایان برنامه: 17:24:32
 • طول برنامه:24 دقیقه

مجموعه امپراطوری چين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:17:26:19
 • پایان برنامه: 17:41:21
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه مجموعه امپراطوری چين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:17:45:28
 • پایان برنامه: 17:50:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

گزارش ايران

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:17:59:49
 • پایان برنامه: 18:20:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

خانواده دکتر ارنست

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:18:29:58
 • پایان برنامه: 18:43:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

چاپارخانه

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:18:44:48
 • پایان برنامه: 18:57:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

تک زنگ

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:18:59:26
 • پایان برنامه: 19:13:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

مجموعه دنيای شيرين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:19:14:46
 • پایان برنامه: 19:23:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

ادامه مجموعه دنيای شيرين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:19:30:03
 • پایان برنامه: 19:55:14
 • طول برنامه:25 دقیقه

ايران

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:20:00:06
 • پایان برنامه: 20:22:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

به توان خدا

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:20:38:38
 • پایان برنامه: 20:46:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:20:59:33
 • پایان برنامه: 21:24:06
 • طول برنامه:24 دقیقه

مجموعه امپراطوری چين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:21:25:29
 • پایان برنامه: 21:40:31
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه مجموعه امپراطوری چين

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:21:45:11
 • پایان برنامه: 21:50:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

لذت دانايی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:21:59:43
 • پایان برنامه: 22:21:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

خانواده دکتر ارنست

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین

 • شروع برنامه:22:30:24
 • پایان برنامه: 22:50:37
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازی های محلی

شبکه امید، شبکه نوجوانان ایران‌ زمین