جدول پخش

رادیو آذرباییجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران (لرستان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آرم شروع برنامه و تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

آیدین سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

استقبال از اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ترتیل جزء سه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

پرسش و پاسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سلام یاشایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایستکلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهریمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سئوگی سارایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مردم و مالیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خطبه های شهرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:27:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

اجابت چاغلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:00
 • پایان برنامه: 13:34:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

استقبال از اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آیه ها و نکته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

جوانه های چی چست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قصه ها و آیه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

جمع خوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

عشق سفراسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:11:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

استقبال از اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یک جرعه عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شب بخیر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

برون مرزی - آشوری

توضیحات برنامه درج نشده است.