جدول پخش

رادیو آذرباییجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران (خوزستان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آرم شروع برنامه و تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فیض بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشق عشق 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آسمان مهتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

آیدین سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:38:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

استقبال از اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

آیه ها و نکته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیوها روشن1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فیض بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آیه ها و نکته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشق عشق 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیوها روشن 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

برنامه ویژه عید فطر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خطبه های شهرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

اجابت چاغلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

استقبال از اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آیه ها و نکته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جوانه های چی چست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فیض بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

بیرآخشام بیرسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیوها روشن 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

ادامه خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آسمان مهتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شب بخیر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

برون مرزی - آشوری

توضیحات برنامه درج نشده است.