جدول پخش

رادیو آذرباییجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران (مرکزی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آرم شروع برنامه و تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سازیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلشن خیال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آیه ها و نکته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سحرله سجاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

استقبال از اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شاهکارهای عاشقانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ظهور رایحه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بررسی رادیوهای بیگانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

لبخند ایرانی (کهگیلویه و بویراحمد)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چشمه سار ادب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

به سوی ذکر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راویان عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

اجابت چاغلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 13:43:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

استقبال از اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

آیه ها و نکته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قند و عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ناغیل لار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نغمه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

از تولید تا اشتغال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بشارت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 30 دقیقه

بیرجمعه بیرسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند رادیویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جنگ جمعه کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

برون مرزی - آشوری

توضیحات برنامه درج نشده است.