جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:22:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:32:26
 • پایان برنامه: 01:11:26
 • طول برنامه:39 دقیقه

نوشدارو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:17:27
 • پایان برنامه: 01:26:19
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه اخلاقی (کورمانجی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:58
 • پایان برنامه: 02:00:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک کردی -2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:03:43
 • پایان برنامه: 02:33:43
 • طول برنامه:30 دقیقه

ما وشما-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:05
 • پایان برنامه: 03:24:35
 • طول برنامه:46 دقیقه

پهلوانان نمی میرند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:24:35
 • پایان برنامه: 04:06:35
 • طول برنامه:42 دقیقه

ویژه سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:58
 • پایان برنامه: 05:00:58
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:41
 • پایان برنامه: 05:47:41
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:43
 • پایان برنامه: 06:54:43
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:30
 • پایان برنامه: 07:43:30
 • طول برنامه:47 دقیقه

عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:46:22
 • پایان برنامه: 08:25:22
 • طول برنامه:39 دقیقه

نوشدارو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:39
 • پایان برنامه: 08:58:39
 • طول برنامه:30 دقیقه

ما وشما-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

نوشدارو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ویژه روز قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:47
 • پایان برنامه: 13:21:47
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:21
 • پایان برنامه: 14:08:21
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:24
 • پایان برنامه: 14:57:52
 • طول برنامه:46 دقیقه

پهلوانان نمی میرند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن (قم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

نوشدارو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:54
 • پایان برنامه: 16:54:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه اخلاقی (کورمانجی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کرمانجی-تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

فیلم سینمایی روزهای زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجله اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:10
 • پایان برنامه: 20:49:39
 • طول برنامه:26 دقیقه

شکوفه های زیتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:29
 • پایان برنامه: 22:11:17
 • طول برنامه:43 دقیقه

پهلوانان نمی میرند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:13:34
 • پایان برنامه: 22:24:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه اخلاقی( سورانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:20
 • پایان برنامه: 22:59:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

نماز جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:03
 • پایان برنامه: 23:27:32
 • طول برنامه:26 دقیقه

شکوفه های زیتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.