جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:09:00:42
 • پایان برنامه: 09:05:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:53
 • پایان برنامه: 09:32:11
 • طول برنامه:26 دقیقه

برنامه کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:34:14
 • پایان برنامه: 10:24:14
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:57
 • پایان برنامه: 11:09:57
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:42
 • پایان برنامه: 12:00:18
 • طول برنامه:49 دقیقه

بینای ژماره 85

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:02
 • پایان برنامه: 13:03:06
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:51
 • پایان برنامه: 13:34:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبانه سیاسی - دنگ ودان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:11
 • پایان برنامه: 14:17:35
 • طول برنامه:40 دقیقه

رازی قوقنوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:18:35
 • پایان برنامه: 14:48:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:49:20
 • پایان برنامه: 15:39:20
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:41:14
 • پایان برنامه: 16:30:50
 • طول برنامه:49 دقیقه

بینای ژماره 85

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:26
 • پایان برنامه: 17:31:30
 • طول برنامه:59 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:12
 • پایان برنامه: 17:58:22
 • طول برنامه:26 دقیقه

برنامه کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:08:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:48
 • پایان برنامه: 18:59:48
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده سورانی - مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:48
 • پایان برنامه: 19:28:30
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند گونیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:18
 • پایان برنامه: 20:00:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

پک آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:29
 • پایان برنامه: 20:14:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

دستهای زرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:57:06
 • طول برنامه:40 دقیقه

فرقه های سری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:04
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:32:06
 • پایان برنامه: 22:13:13
 • طول برنامه:41 دقیقه

رازی قوقنوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ده نگ و باس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

شب چراغ 4- زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.