جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:09:03:12
 • پایان برنامه: 09:53:12
 • طول برنامه:50 دقیقه

مهتاب - تکرار زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:12
 • پایان برنامه: 09:58:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس تابستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:15
 • پایان برنامه: 10:30:19
 • طول برنامه:30 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:19
 • پایان برنامه: 10:55:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

İran Bu Gün

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:19
 • پایان برنامه: 11:19:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:00
 • پایان برنامه: 11:58:28
 • طول برنامه:39 دقیقه

جان مرجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

Axşam Rubrikaları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:43
 • پایان برنامه: 12:34:32
 • طول برنامه:12 دقیقه

دستهای زرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:43
 • پایان برنامه: 12:42:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:40:49
 • طول برنامه:55 دقیقه

İlahi Nəsim

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:43
 • پایان برنامه: 14:10:23
 • طول برنامه:24 دقیقه

Hər kəs öyrənsin

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:19
 • پایان برنامه: 14:18:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

امام علی (ع) در قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:02
 • پایان برنامه: 15:20:02
 • طول برنامه:50 دقیقه

مهتاب - تکرار زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:47
 • پایان برنامه: 15:26:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:01
 • پایان برنامه: 16:03:41
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال سی امین روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:06:37
 • پایان برنامه: 16:23:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

SKAMYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

Xəbərlər

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:02:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

Quran təfsiri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:00
 • پایان برنامه: 17:27:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

Qelqelinin macəraları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ضیا- سری دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:40
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

Quranda vilayət ayələri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

Axşam Rubrikaları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

دیانا پرنسس مرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

ÖGEY ANA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

Xəbərlər

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:52:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

İran Fəsillər Diyarı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:29:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

Ay İşığında

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال سی امین روز

توضیحات برنامه درج نشده است.