جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:23:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

UZUN YOL

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:37
 • پایان برنامه: 01:01:05
 • طول برنامه:30 دقیقه

XÜTBƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:20
 • پایان برنامه: 01:13:39
 • طول برنامه:11 دقیقه

ÜSTÜN DÜŞÜNCƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:39
 • پایان برنامه: 01:26:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

تروریسم دولتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:50
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار خبر 21:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:27
 • پایان برنامه: 02:25:27
 • طول برنامه:30 دقیقه

شما و سحر - تکرار زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:27
 • پایان برنامه: 02:51:18
 • طول برنامه:25 دقیقه

Çorək, Pendir və Püstə

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:18
 • پایان برنامه: 03:02:51
 • طول برنامه:11 دقیقه

گزارش ملا اوغلو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:51
 • پایان برنامه: 03:28:32
 • طول برنامه:25 دقیقه

Tamkat Döyüşləri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:32
 • پایان برنامه: 03:59:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

XÜTBƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:03
 • پایان برنامه: 04:55:38
 • طول برنامه:55 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:19
 • پایان برنامه: 05:58:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

QURAN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:07:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:42
 • پایان برنامه: 06:46:10
 • طول برنامه:36 دقیقه

Əgər atam yaşasaydı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:10
 • پایان برنامه: 06:59:39
 • طول برنامه:13 دقیقه

مجموعه نمایشی نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

روبریکا - تکرار زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:00
 • پایان برنامه: 07:26:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:13
 • پایان برنامه: 08:00:13
 • طول برنامه:32 دقیقه

دیلمان بهشت نیاکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:16
 • پایان برنامه: 08:46:37
 • طول برنامه:42 دقیقه

UZUN YOL

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:52
 • پایان برنامه: 08:58:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس تابستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:42
 • پایان برنامه: 09:50:42
 • طول برنامه:50 دقیقه

Ay İşığında

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:43
 • پایان برنامه: 10:29:46
 • طول برنامه:30 دقیقه

Azad Arena

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:31
 • پایان برنامه: 11:00:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

XÜTBƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:59
 • پایان برنامه: 11:27:39
 • طول برنامه:26 دقیقه

Qelqelinin macəraları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:39
 • پایان برنامه: 11:59:39
 • طول برنامه:32 دقیقه

DEYLƏMNA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

روبریکا - تکرار زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:26:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:13
 • پایان برنامه: 12:31:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس تابستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:46
 • پایان برنامه: 12:43:19
 • طول برنامه:11 دقیقه

REPORTAJ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:39:47
 • طول برنامه:54 دقیقه

İlahi Nəsim

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:59
 • پایان برنامه: 14:09:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

TAMKAT DÖYÜŞLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:13:09
 • پایان برنامه: 14:20:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

İRANIN TARİXİ KÖRPÜLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:57
 • پایان برنامه: 14:26:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس تابستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:59
 • پایان برنامه: 15:19:59
 • طول برنامه:50 دقیقه

Ay İşığında

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:04
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

UZUN YOL

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:30
 • پایان برنامه: 16:26:38
 • طول برنامه:26 دقیقه

AZƏRBAYCAN XALÇASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

Xəbərlər

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:02:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

Quran təfsiri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:00
 • پایان برنامه: 17:27:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

MİNBƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:40
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 18:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

Quranda vilayət ayələri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

Rubrika

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

KƏŞMİR UNUDULMUŞ CƏNNƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

Əgər atam yaşasaydı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:51:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

SKAMYA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیامبر اعظم در نهج البلاغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

Xəbərlər

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راه نجات ویژه ولادت حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:29:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

کمپاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 22:43:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

İRANIN TARİXİ KÖRPÜLƏRİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

Ay İşığında

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

UZUN YOL

توضیحات برنامه درج نشده است.