جدول پخش

رادیو زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

اخبار سراسری

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

شبهای ایران

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلبرگ.ترانه های در خواستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پژوهشهای قرآنی

پژوهشهای قرآنی

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بانگ نای.......پارسایان

بانگ نای

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایشیخلی یول ویژه اذان صبح

اذان گاهی

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترتیل آیاتی از قرآن کریم......فقه پویا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سرگذشت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کندیمیز

کندیمیزاطلاع رسانی.آموزشی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

زلال تاریخ و دعای ندبه

زلال تاریخ و دعای ندبه

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر سراسری 8 صبح

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلبرگ.ترانه های در خواستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

پخش همزمان از رادیو ایران لبخند ایرانی

پخش همزمان از رادیو ایران لبخند ایرانی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سازیان

سازیان

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

3 باکس پخش(آرم شبکه.....سرود....مهارت زندگی.....اع

3 باکس پخش(آرم شبکه.....سرود....مهارت زندگی.....اعلام مجری.....)

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

نمایش

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شریعت یولی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شعر کوچه سی

شعر کوچه سی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری 14

خبر سراسری 14

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

1 باکس پخش(آنونس...آگهی....سرود....اعلام مجری پخش.

1 باکس پخش(آنونس...آگهی....سرود....اعلام مجری پخش....۹

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

با فرزانگان

با فرزانگان

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

5 باکس پخش(آرم شبکه....اعلام مجری....سبک زندگی....

5 باکس پخش(آرم شبکه....اعلام مجری....سبک زندگی....)

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ال لره سلام

ال لره سلام

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ژله

ژله

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دوزدان

دوزدان

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گل نرگس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قند پارسی

قند پارسی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

7 باکس پخش(رنگ زندگیpsa(نکته اخلاقی)

7 باکس پخش(رنگ زندگیpsa(نکته اخلاقی)

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

جومه بازار

جومه بازار

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کندیمیز

کندیمیزاطلاع رسانی.آموزشی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خطبه نماز جمه زنجان و شهرستانها()

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ویژه اذان مغرب

ویژه اذان مغرب

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری 21 شب

خبر سراسری 21 شب

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دوزدان

دوزدان

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

آی ایشیقیندا

آی ایشیقیندا

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

افق روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

تماشاگه راز

توضیحات برنامه درج نشده است.