جدول پخش

رادیو زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

اخبار سراسری

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

شبهای ایران

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلبرگ.ترانه های در خواستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

یاشاییش.

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایشیخلی یول ویژه اذان صبح

اذان گاهی

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

فقه پویا

فقه پویا

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بانگ نای

بانگ نای

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سرگذشت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کندیمیز

کندیمیزاطلاع رسانی.آموزشی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه برنامه عید سعیدفطر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر سراسری 8 صبح

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلبرگ.ترانه های در خواستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

پخش همزمان از رادیو ایران لبخند ایرانی

پخش همزمان از رادیو ایران لبخند ایرانی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

2 باکس پخش (آنونس ...آگهی....رهنمود سال....سرود...

2 باکس پخش (آنونس ...آگهی....رهنمود سال....سرود...)

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سلام کوچولو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه باران .

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شریعت یولی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شعر کوچه سی

شعر کوچه سی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری 14

خبر سراسری 14

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

1 باکس پخش(آنونس...آگهی....سرود....اعلام مجری پخش.

1 باکس پخش(آنونس...آگهی....سرود....اعلام مجری پخش....۹

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه تامینی

برنامه تامینی

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

5 باکس پخش(آرم شبکه....اعلام مجری....سبک زندگی....

5 باکس پخش(آرم شبکه....اعلام مجری....سبک زندگی....)

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قند و عسل

قند و عسل

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشق عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دوزدان

دوزدان

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

3 باکس پخش(آرم شبکه.....سرود....مهارت زندگی.....اع

3 باکس پخش(آرم شبکه.....سرود....مهارت زندگی.....اعلام مجری.....)

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

جوان زنجانی سلام

جوان زنجانی سلام

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بایراملیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

داستانها و مثلها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کندیمیز

کندیمیزاطلاع رسانی.آموزشی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پیوند.ازدواج به سبک ایرانی اسلامی

پیوند

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ویژه اذان مغرب

ویژه اذان مغرب

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری 21 شب

خبر سراسری 21 شب

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دوزدان

دوزدان

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

آی ایشیقیندا

آی ایشیقیندا

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فراسو

فراسو

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

ترانه باران

توضیحات برنامه درج نشده است.