جدول پخش

رادیو زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

اخبار سراسری

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

شبهای ایران

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلبرگ.ترانه های در خواستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قصه شب

قصه شب

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

یاشاییش..

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

بانگ نای

بانگ نای

 • شروع برنامه:04:42:00
 • پایان برنامه: 05:12:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایشیخلی یول ویژه اذان صبح

اذان گاهی

 • شروع برنامه:05:12:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

ترتیل آیاتی از قرآن کریم.....آهوی هزاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سرگذشت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کندیمیز

کندیمیزاطلاع رسانی.آموزشی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سلام زنجان

سلام زنجان.........اطلاع رساني

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر سراسری 8 صبح

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلبرگ.ترانه های در خواستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مردم و مسوولین

مردم و مسوولین

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دوزدان

دوزدان

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

یاشاییش.

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 11

خبر صبحگاهی

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سلام کوچولو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شریعت یولی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دریا دلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قول و غزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خبر سراسری 14

خبر سراسری 14

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

جوانه ها

جوانه ها

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

6مطلب از نحوه بخورد اجتماعی با کودکان و نوجوانان

6مطلب از نحوه بخورد اجتماعی با کودکان و نوجوانان

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قند و عسل

قند و عسل

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استانی 16

خبر استانی 16

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دوزدان

دوزدان

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

2خبر های کوتاه از استان و شهرستانها .....آگهی.....

2خبر های کوتاه از استان و شهرستانها .....آگهی.....

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

جوان زنجانی سلام

جوان زنجانی سلام

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

آخشاملار

آخشاملار

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان 19

خبر استان 19

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کندیمیز

کندیمیزاطلاع رسانی.آموزشی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ویژه اذان مغرب

ویژه اذان مغرب

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پیوند.ازدواج به سبک ایرانی اسلامی

پیوند

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری 21 شب

خبر سراسری 21 شب

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اشارت(گلچینی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب)

(گلچینی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب)

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

موج ورزش

موج ورزش

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

آی ایشیقیندا

آی ایشیقیندا

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فراسو

فراسو

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

ترانه باران

توضیحات برنامه درج نشده است.