جدول پخش

رادیو همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پرسمان دینی

اعتقادی و اخلاقی و تاریخی و تربیتی

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله سحرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

نسیم سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

اذان و ادامه نسیم سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ناشتایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تاریخ اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افق روشن

هر جمعه ازساعت 8:35 تا 9

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ویژه برنامه روز قدس

هر جمعه از ساعت 9 تا 12

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دختر شینا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اشتیاق

پیامک:30000811

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آرم استیشن و آنونس و میان برنامه

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناجات

مناجات

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و پرومو و آرم استیشن و پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

خبرسراسری

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پند سر دندانه

اشعار پروین اعتصامی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مسابقه هفت خوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مردان پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه قرآنی بشارت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

طرح جمع خوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

قبول حق

ویژه افطار

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تامین و پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان مغرب و دعا و مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

باز پخش شمیم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازپخش دختر شینا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سازیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:29
 • طول برنامه:59 دقیقه

حباب

توضیحات برنامه درج نشده است.