جدول پخش

رادیو همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پرسمان دینی

اعتقادی و اخلاقی و تاریخی و تربیتی

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله سحرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سجاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:31:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

اذان و مناجات و نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آرم استیشن و آنونس و میان برنامه

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نشانی آفتاب

اخلاقی و اجتماعی

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ناشتایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تاریخ اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح الوند

برنامه صبحگاهی هر روز از ساعت 7:10 تا 8

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دریچه

هر روز ازساعت 8:35 تا 9

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

باغ زندگی

هر روز از ساعت 9 تا 9:45

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آرم استیشن و آنونس و میان برنامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رادیو محله

برنامه تعاملی با مخاطبان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دال خنده

طنز

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آرم استیشن و آنونس و پرومو

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشق عشق

آشنایی با سیره شهدای استان

 • شروع برنامه:12:39:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تمنای دل

برنامه اذانگاهی تمنای دل هنگام اذان ظهر به افق همدان 13:12

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن

هنگام اذان ظهر به افق همدان 13:12

 • شروع برنامه:13:17:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

مناجات

مناجات

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افق روشن

آشنایی با کارآفرینان و کارگاه های تولیدی موفق کشور در برنامه افق روشن

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و پرومو و آرم استیشن و پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

خبرسراسری

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و آرم استیشن و پرومو و پیام

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مصلای آدینه

خطبه های نماز جمعه شهر همدان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

مروری بر خبرهای مهم ایران و استان

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و آرم استیشن و پرومو

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای روستا

انتخابات در روستاها ی استان

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و پرومو و آرم استیشن و پیام

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

جوانان سلام

ویژه جوانان هم استانی

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پروانه های شاد

ویژه کودکان عزیز هم استانی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قند و عسل

برنامه طنز؛ هر روز یکی از مراکز

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج مهربانی

برنامه عصرگاهی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ماوشان

شعر و موسیقی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و آرم استیشن و پرومو و سرود

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نور هدایت

تفسیر قرآن

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:36:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:00
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان مغرب و دعا و مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و آرم استیشن و پرومو و پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

باز پخش دال خنده

طنز

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سرزمین افسانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

آوای کتاب

نگاهی به آثار مکتوب ایران و جهان