جدول پخش

رادیو همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

مجله سحرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سجاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

اذان و دعا و مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نشانی آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اقیانوسی آرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ناشتایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تاریخ اسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح الوند

برنامه صبحگاهی هر روز از ساعت 7:10 تا 8

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دریچه

هر روز ازساعت 8:35 تا 9

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

باغ زندگی

هر روز از ساعت 9 تا 9:45

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آرم استیشن و آنونس و میان برنامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رادیو محله

برنامه تعاملی با مخاطبان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دال خنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و آرم استیشن و پرومو و سرود و میان برنامه

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تمنای دل

برنامه اذانگاهی تمنای دل

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:16:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افق روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و پرومو و آرم استیشن و پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

خبرسراسری

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و آرم استیشن و پرومو و پیام

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پنجره ای رو به سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خانه ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

مروری بر خبرهای مهم ایران و استان

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و آرم استیشن و پرومو

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تامین و پخش

آنونس و پرومو و آرم استیشن و پیام

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

جوانان سلام

ویژه جوانان هم استانی

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پروانه های شاد

ویژه کودکان عزیز هم استانی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قند و عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ماوشان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازپخش دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:46:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تامین و پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان مغرب و دعا و مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دال خنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:29
 • طول برنامه:59 دقیقه

باز پخش اشتیاق

توضیحات برنامه درج نشده است.