جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یکی بود یکی نبود(تکرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه ۴۰ خورشیدی به بعد، به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب که در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آخرین فریم(تکرار)

زنی که شوهرش قربانی ترکش توپ می شود جنازه او را در خانه دفن می کند، اما هنگام رفتن شهیدی را تفنگ به دست می بیند و پشیمان شده به خانه اش بر می گردد و...

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نمایش فرار از گناه- قسمت 5(تکرار)

دو دوست به کمک هم کارهای خیرخواهانه انجام می دهند، صندوق خیریه ای در مسجد محل ایجاد کرده و برای جلوگیری از بیکاری کارگاه تولید قارچ احداث کرده اند اما با آمدن مردی همه چیز تغییر می کند و...

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش تلخ و شیرین- قسمت 6(تکرار)

گروهی از رزمندگان در شب آزاد سازی خرمشهر با نیروهای دشمن درگیر می شوند. حاج احمد فرمانده این گروه است و در تلاش است تا...

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش همه سیزده سالگی ام- قسمت 20(تکرار)

خاطرات اسیر شده ایرانی مهدی تهامیان

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جوان خام- قسمت 5(تکرار)

آرکادی پس از دوره ای تفکر به این نتیجه می رسد که زندگی متفاوتی برای خود رقم بزند و به دنبال اندیشه اش برود اما مباشر خانواده برایش نامه ای می آورد و...

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 04:11

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نخل ها ایستاده می میرند- قسمت 3(تکرار)

آصف عبیدی که به بیماری سرطان مبتلا شده به خاطر نزدیک شدن کنکور پسرش این موضوع را از خانواده مخفی می کند، غیبت های طولانی او باعث می شود که همسرش فهیمه به او شک کند و...

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شبحی در گردان گمشده- قسمت 4(تکرار)

خاطرات یک سرگرد عراقی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خاک خوب- قسمت 3(تکرار)

طاهره که 6 ماهه باردار است، برای پرستاری به بیمارستان صحرایی آبادان اعزام می شود و...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خاک خوب- قسمت 4

طاهره که 6 ماهه باردار است، برای پرستاری به بیمارستان صحرایی آبادان اعزام می شود و...

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش از قهرمانی تا گمنامی- قسمت 6

براساس زندگی شهید ابراهیم هادی از پهلوانان و قهرمانان ورزش زورخانه ای

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چراغی در تبعید- قسمت 6

براساس زندگینامه ملا محمد ابراهیم قوامی شیرازی، ملقب صدرالمتالهین ملاصدرای شیرازی

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یکی بود یکی نبود

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه ۴۰ خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب که در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش حریم خصوصی

مشکلات و مسائل زندگی شاگردان مدرسه که توسط مشاور مدرسه حل می شود.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چهار پایه

سیمین با خبر می شود که همسرش پارسا تصادف کرده، سریعا خودش را به بیمارستان می رساند و...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش تلخ و شیرین- قسمت 7

گروهی از رزمندگان در شب آزاد سازی خرمشهر با نیروهای دشمن درگیر می شوند. حاج احمد فرمانده این گروه است و در تلاش است تا...

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 13:01

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش صفحه

مهناز شوهرش مرتضی را راضی کرده تا در شمال ویلایی بخرند اما...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش همه سیزده سالگی ام- قسمت 21

خاطرات اسیر شده ایرانی مهدی تهامیان

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جوان خام- قسمت 6

آرکادی پس از دوره ای تفکر به این نتیجه می رسد که زندگی متفاوتی برای خود رقم بزند و به دنبال اندیشه اش برود اما مباشر خانواده برایش نامه ای می آورد و...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش تلخ و شیرین- قسمت 7

گروهی از رزمندگان در شب آزاد سازی خرمشهر با نیروهای دشمن درگیر می شوند. حاج احمد فرمانده این گروه است و در تلاش است تا...

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش از قهرمانی تا گمنامی- قسمت 6

براساس زندگی شهید ابراهیم هادی از پهلوانان و قهرمانان ورزش زورخانه ای

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نخل ها ایستاده می میرند- قسمت 4

آصف عبیدی که به بیماری سرطان مبتلا شده به خاطر نزدیک شدن کنکور پسرش این موضوع را از خانواده مخفی می کند، غیبت های طولانی او باعث می شود که همسرش فهیمه به او شک کند و...

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چراغی در تبعید- قسمت 6

براساس زندگینامه ملا محمد ابراهیم قوامی شیرازی، ملقب به صدرالمتالهین ملاصدرای شیرازی

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شبحی در گردان گمشده- قسمت 5

خاطرات یک سرگرد عراقی

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چهار پایه

سیمین با خبر می شود که همسرش پارسا تصادف کرده، سریعا خودش را به بیمارستان می رساند و...

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 20:31

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش همه سیزده سالگی ام- قسمت 21

خاطرات اسیر شده ایرانی مهدی تهامیان

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش جوان خام- قسمت 6

آرکادی پس از دوره ای تفکر به این نتیجه می رسد که زندگی متفاوتی برای خود رقم بزند و به دنبال اندیشه اش برود اما مباشر خانواده برایش نامه ای می آورد و...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خاک خوب- قسمت 4(تکرار)

طاهره که 6 ماهه باردار است، برای پرستاری به بیمارستان صحرایی آبادان اعزام می شود و...

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش از قهرمانی تا گمنامی- قسمت 6(تکرار)

براساس زندگی شهید ابراهیم هادی از پهلوانان و قهرمانان ورزش زورخانه ای

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش چراغی در تبعید- قسمت 6(تکرار)

براساس زندگینامه ملامحمد ابراهیم قوامی شیرازی، ملقب به صدرالمتالهین ملاصدرای شیرازی

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.