جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد، به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش همسایه دیوارها- قسمت 6(تكرار)

خاطرات سرهنگ خلبان آزاده غلامرضا مرادی فر

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نمایش ایران خانم- قسمت 5(تكرار)

پروین پرستار جوان ایران خانم است كه خیلی زود به او نزدیك می شود و ایران خانم را مثل مادرش می داند. اما فرزندان ایران خانم از این موضوع راضی نیستند و...

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آن بیست و سه نفر- قسمت 4(تكرار)

بیست و سه نوجوان كه توسط ارتش بعث، در عملیات بیت المقدس به اسارت درآمدند و دیكتاتور عراق سعی داشت از این نوجوانان برای ایجاد جنگ روانی علیه ایران استفاده كند...

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش اجاق گرم خانه- قسمت 5(تكرار)

ناخدا فیروز دچار كم بینایی شده و برای برخی كارها به كمك نیاز دارد. همسرش دریاناز زن و مادری باوفا و مهربان است. او نذر می كند و از پروردگار دو پسر دوقلو می خواهد و...

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش برخورد- قسمت 17(تكرار)

حاج صابر در عملیاتی از ناحیه پا مجروح می‌شود. حسین یكی از نیروهای بسیجی، تنها فرد باقی مانده در كنار اوست. صابر از او می‌ خواهد به دلیل داشتن اطلاعات مهمی، به پشت خط مقدم برگردد تا همراه اطلاعات به اسارت نیروهای بعثی درنیاید. حسین مقاومت می‌كند ولی صابر ا

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آرزوهای بزرگ- قسمت 5(تكرار)

پیپ در قبرستان با یك فراری روبرو شد كه از او درخواست كمك می كرد. پیپ با وجود اینكه از خواهرش می ترسید تصمیم گرفت به او كمك كند. فردای آن روز سربازی به در خانه یشان آمد تا در مورد زندانی پرس و جو كند و...

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گرد آفرید- قسمت 4(تكرار)

سهراب به قصد جستجوی پدرش به ایران تاخت. او در نبردی نزدیك با گرد آفرید متوجه شد وی یك زن است و نبرد را رها كرد و...

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 04:53

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گلدان شكسته- قسمت 5(تكرار)

امید و همسرش زهره در آپارتمانی زندگی می كنند كه با یكی از همسایگان كه مدیر ساختمان هم هست مشكل دارند و این شروع اتفاقاتی عجیب و غریب است...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بستنی فروشی نادر- قسمت 4

داستان زندگی شخصیت های دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مهاجران- قسمت 9

قصه تنهایی دو زن در جنگ

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عموسبحان

یعقوب كلی بدهی دارد و همسرش ملیحه نیز باردار است. یعقوب به سراغ دوستش اسكندر می رود تا بتواند بدهی اش را بگیرد. اسكندر در مقابل بدهی كلید ماشینش را می دهد و...

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش همسایه دیوارها- قسمت 7

خاطرات سرهنگ خلبان آزاده غلامرضا مرادی فر

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آخر بازی

نیما و شادی مراسم عروسی یشان نزدیك است و به دنبال خانه ای مناسب می گردند. اما اتفاقی می افتد و همه چیز به هم می خورد و...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آن بیست و سه نفر- قسمت 5

بیست و سه نوجوان كه توسط ارتش بعث، در عملیات بیت المقدس به اسارت درآمدند و دیكتاتور عراق سعی داشت از این نوجوانان برای ایجاد جنگ روانی علیه ایران استفاده كند...

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 13:08

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش روزهای رنگی

سه دوست تصمیم می گیرند كارگاه شیشه گری برپا كنند. آنها یك غرفه كوچك در بازارچه اجاره می كنند و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش برخورد- قسمت 18

حاج صابر در عملیاتی از ناحیه پا مجروح می‌شود. حسین یكی از نیروهای بسیجی، تنها فرد باقی مانده در كنار اوست. صابر از او می‌ خواهد به دلیل داشتن اطلاعات مهمی، به پشت خط مقدم برگردد تا همراه اطلاعات به اسارت نیروهای بعثی درنیاید. حسین مقاومت می‌كند ولی صابر ا

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آرزوهای بزرگ- قسمت 6

پیپ در قبرستان با یك فراری روبرو شد كه از او درخواست كمك می كرد. پیپ با وجود اینكه از خواهرش می ترسید تصمیم گرفت به او كمك كند. فردای آن روز سربازی به در خانه یشان آمد تا در مورد زندانی پرس و جو كند و...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آخر بازی

نیما و شادی مراسم عروسی یشان نزدیك است و به دنبال خانه ای مناسب می گردند. اما اتفاقی می افتد و همه چیز به هم می خورد و...

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش همسایه دیوارها- قسمت 7

خاطرات سرهنگ خلبان آزاده غلامرضا مرادی فر

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گرد آفرید- قسمت 5

سهراب به قصد جستجوی پدرش به ایران تاخت. او در نبردی نزدیك با گرد آفرید متوجه شد وی یك زن است و نبرد را رها كرد و...

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عموسبحان

یعقوب كلی بدهی دارد و همسرش ملیحه نیز باردار است. یعقوب به سراغ دوستش اسكندر می رود تا بتواند بدهی اش را بگیرد. اسكندر در مقابل بدهی كلید ماشینش را می دهد و...

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یك شمعدانی برای ابراهیم

آقا مرتضی و بی بی گل در انتظار فرزندشان هستند و فكر می كنند او اسیر شده است. اما یكی از دوستانشان خبر می دهد كه یاسر شهید شده و...

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 20:10

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش روزهای رنگی

سه دوست تصمیم می گیرند كارگاه شیشه گری برپا كنند. آنها یك غرفه كوچك در بازارچه اجاره می كنند و...

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش برخورد- قسمت 18

حاج صابر در عملیاتی از ناحیه پا مجروح می‌شود. حسین یكی از نیروهای بسیجی، تنها فرد باقی مانده در كنار اوست. صابر از او می‌ خواهد به دلیل داشتن اطلاعات مهمی، به پشت خط مقدم برگردد تا همراه اطلاعات به اسارت نیروهای بعثی درنیاید. حسین مقاومت می‌كند ولی صابر ا

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آرزوهای بزرگ- قسمت 6

پیپ در قبرستان با یك فراری روبرو شد كه از او درخواست كمك می كرد. پیپ با وجود اینكه از خواهرش می ترسید تصمیم گرفت به او كمك كند. فردای آن روز سربازی به در خانه یشان آمد تا در مورد زندانی پرس و جو كند و...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بستنی فروشی نادر- قسمت 4(تكرار)

داستان زندگی شخصیت های دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مهاجران- قسمت 9(تكرار)

قصه تنهایی دو زن در جنگ

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش عموسبحان(تكرار)

یعقوب كلی بدهی دارد و همسرش ملیحه نیز باردار است. یعقوب به سراغ دوستش اسكندر می رود تا بتواند بدهی اش را بگیرد. اسكندر در مقابل بدهی كلید ماشینش را می دهد و...

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.