جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد، به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گلستان یازدهم- قسمت 1(تكرار)

خاطرات زهرا پناهی روا همسر سردار شهید علی چیت سازیان

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نمایش قاتل آنلاین- قسمت 2(تكرار)

جوانی به اسم امید به قتل رسیده و فیلم آن در فضای مجازی پخش شده است سرگرد یوسفی و دستیارش پیگیر این پرونده میشوند و...

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آخرین راه(تكرار)

دكتری به خاطر از دست دادن بیمارش در اتاق جراحی خود را مقصر می داند و حاضر نیست قلب كودك ده ساله ای را كه برای جراحی شدیدا به او نیاز دارد عمل كند اما...

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قتل یك سمسار- قسمت 2(تكرار)

نرگس تك دختر آقای سرابی به سراغ برادرش میرود تا سراغ پدر را بگیرد زیرا نگران پدرش است. آقای سرابی به دلیل اختلافی كه نرگس با زنش دارد جواب تلفنش را نمی دهد و...

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش وقتی مهتاب گم شد- قسمت 30(تكرار)

خاطرات زندگی علی خوش لفظ

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پیرمرد صد ساله ای كه از پنجره بیرون پرید و

پیرمردی صد ساله از پنجره اتاقش در خانه سالمندان در روز تولدش فرار میكند و در حین فرار چمدان یك خلافكار را برمیدارد و با اتوبوس به سمت مقصدی نامعلوم پیش میرود و...

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان: 04:26

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بختیارنامه- قسمت 10(تكرار)

آزادبخت پادشاه سیستان متوجه می شود كه در كشورش رعایا زندگی سختی را می گذرانند به همین دلیل سپهسالارش را جهت سركشی برای وضعیت رعایا به شهرهای دور و نزدیك می فرستد. دختر سپهسالار كه از ماموریت پدرش ناراحت شده بود، شب هنگام با كابوسی وحشتناك از خواب بیدار می

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش لحظه های پر شتاب(تكرار)

اكبر آقا به وام نیاز دارد تا بتواند مشكلش را حل كند و به دنبال ضامن میگردد تا اینكه دوستش مسعود پیشنهادی می دهد و...

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مهمان ناخوانده- قسمت 2

چند پیرزن در روز تولد حضرت معصومه (س) به قم سفر می كنند و با مشكلاتی روبرو می شوند اما در آخر به قم رسیده و...

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یونس نبی- قسمت 4

زندگینامه حضرت یونس(ع)

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كژدم- قسمت 3

مجید و ناهید پس از بیست و پنج سال زندگی مشترك، زندگی را به میدان جنگ تبدیل كرده اند و فرزندانشان شادی و شهاب نیز از این موضوع تاثیر گرفته اند و اتفاقاتی برایشان بوجود می آید و...

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یكی بود یكی نبود

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گلستان یازدهم- قسمت 2

خاطرات زهرا پناهی روا همسر سردار شهید علی چیت سازیان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قاتل آنلاین- قسمت 3

جوانی به اسم امید به قتل رسیده و فیلم آن در فضای مجازی پخش شده است سرگرد یوسفی و دستیارش پیگیر این پرونده میشوند و...

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش دبستان آیت

مدیر جدید از مستخدم می خواهد تا دیوارهای مدرسه را دوباره رنگ بزنند اما مستخدم هر دفعه بهانه ای می آورد تا آنكه...

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 13:11

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قتل یك سمسار- قسمت 3

نرگس تك دختر آقای سرابی به سراغ برادرش میرود تا سراغ پدر را بگیرد زیرا نگران پدرش است. آقای سرابی به دلیل اختلافی كه نرگس با زنش دارد جواب تلفنش را نمی دهد و...

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش وقتی مهتاب گم شد- قسمت 31

خاطرات زندگی علی خوش لفظ

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پیرمرد صد ساله ای كه از پنجره بیرون پرید و

پیرمردی صد ساله از پنجره اتاقش در خانه سالمندان در روز تولدش فرار میكند و در حین فرار چمدان یك خلافكار را برمیدارد و با اتوبوس به سمت مقصدی نامعلوم پیش میرود و...

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قاتل آنلاین- قسمت 3

جوانی به اسم امید به قتل رسیده و فیلم آن در فضای مجازی پخش شده است سرگرد یوسفی و دستیارش پیگیر این پرونده میشوند و...

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش گلستان یازدهم- قسمت 2

خاطرات زهرا پناهی روا همسر سردار شهید علی چیت سازیان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بختیارنامه- قسمت 11

آزادبخت پادشاه سیستان متوجه می شود كه در كشورش رعایا زندگی سختی را می گذرانند به همین دلیل سپهسالارش را جهت سركشی برای وضعیت رعایا به شهرهای دور و نزدیك می فرستد. دختر سپهسالار كه از ماموریت پدرش ناراحت شده بود، شب هنگام با كابوسی وحشتناك از خواب بیدار می

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كژدم- قسمت 3

مجید و ناهید پس از بیست و پنج سال زندگی مشترك، زندگی را به میدان جنگ تبدیل كرده اند و فرزندانشان شادی و شهاب نیز از این موضوع تاثیر گرفته اند و اتفاقاتی برایشان بوجود می آید و...

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش بیست و هشتم

لاله نیازمند پیوند كبد است مادر لاله به قم سفر میكند و به حرم حضرت معصومه (س) متوسل می شود. در نهایت دقیقا در روز بیست و هشتم لاله شفا می یابد و...

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش قتل یك سمسار- قسمت 3

حمید تغییر شغل داده و وارد محیط بازار میشود او بسیار ولخرجی می كند و سرمایه اش را از دست میدهد تا آنكه از عهده پاس كردن چك یكی از مشتری ها برنمی آید و...

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 20:35

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش وقتی مهتاب گم شد- قسمت 31

خاطرات زندگی علی خوش لفظ

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش پیرمرد صد ساله ای كه از پنجره بیرون پرید و

پیرمردی صد ساله از پنجره اتاقش در خانه سالمندان در روز تولدش فرار میكند و در حین فرار چمدان یك خلافكار را برمیدارد و با اتوبوس به سمت مقصدی نامعلوم پیش میرود و...

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مهمان ناخوانده- قسمت 2(تكرار)

چند پیرزن در روز تولد حضرت معصومه (س) به قم سفر می كنند و با مشكلاتی روبرو می شوند اما در آخر به قم رسیده و...

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یونس نبی- قسمت 4(تكرار)

زندگینامه حضرت یونس(ع)

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش كژدم- قسمت 3(تكرار)

مجید و ناهید پس از بیست و پنج سال زندگی مشترك، زندگی را به میدان جنگ تبدیل كرده اند و فرزندانشان شادی و شهاب نیز از این موضوع تاثیر گرفته اند و اتفاقاتی برایشان بوجود می آید و...

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.