جدول پخش

رادیو صبا
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

ادامه رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

زنگ ساعت، سرود و تلاوت قرآن

پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایات پند آموز ادبیات فارسی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چه خبر؟

موضوع: كوچه و زباله

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

موضوع انشا: همدردی یعنی چه؟

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چهل تیكه

برنامه صبحگاهی شاد و مفرح به همراه آیتم های مختلف طنز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبامك

خواندن پیامك با اجرای محمد اوزی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صبح صبا(زنده)

برنامه صبحگاهی شاد

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آپاراتچی

موضوع: دیدی و ارثیه فامیلی

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دست چین

آیتم های طنز

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صباگو

مسابقه در قالب مجریگری

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

طنز و ترانه

پخش ترانه های شاد

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سینما صبا

دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی و سریال های پر مخاطب- فیلم زندگی جاریست

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راپورتچی

طنزهای ایران و جهان

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

طنز و طنزآوران

پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند خوبان

خاطرات دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

اذان ظهر: 13:11

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مثل خند

موضوع: دست و پای كسی در گردو گذاشتن

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادم تو را فراموش

مسابقه ای با رویكرد طنز در راستای تمركز ذهن

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میز گرد

بیان مسائل مختلف از زبان كودكان از دنیای بچه ها

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ صبا

زنگ انشا در قالب طنز

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بوق اشغال

آیتم های طنز

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صباخند

لطیفه های كوتاه

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جور واجور

آیتم های مختلف

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یك لب و هزاران لبخند

آیتم های طنز

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كارت قرمز

بررسی رویدادهای ورزشی و مباحث اجتماعی با رویكرد طنز

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

طنز و منز

آشنایی مخاطبان با طنز نویسان جهان

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه بی سابقه

مسابقه طنز در قالب نمایشی شاد

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صباهنگ

پخش ترانه های شاد

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

عصر صبا

معرفی مشاغل در جامعه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سمسارستان

تاریخچه اشیا به طنز

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دور دنیا در 15 دقیقه

معرفی كافه ونیز

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صبا كارتون

موضوع: مد و لباس

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بومرنگ

موضوع: تفریحات سالم

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روی خط

گفتگو با كری گرانت

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 20:35

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چه خبر؟(تكرار)

اخبار جالب و شنیدنی ایران و جهان از نگاه طنز

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راپورتچی(تكرار)

طنزهای ایران و جهان

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

گزیده ای از متون، اشعار و حكایات پند آموز ادبیات فارسی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

رله شبكه فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.