جدول پخش

شبکه پویا
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 00:22:05
 • طول برنامه:22 دقیقه

باخانمان - قسمت 36

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:00:24:31
 • پایان برنامه: 00:30:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

رود رانر

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:00:30:33
 • پایان برنامه: 00:43:55
 • طول برنامه:13 دقیقه

با ما کاش باشی - قسمت 22

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:00:43:55
 • پایان برنامه: 00:55:09
 • طول برنامه:11 دقیقه

پنگوئن‌های زبل - قسمت 1

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:01:00:04
 • پایان برنامه: 01:21:21
 • طول برنامه:21 دقیقه

فوتبال رباتی - قسمت 29

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:01:30:26
 • پایان برنامه: 01:58:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

صیام و تیام - قسمت 7

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:02:00:55
 • پایان برنامه: 02:17:16
 • طول برنامه:16 دقیقه

بابا لنگ‌دراز - قسمت 28

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:02:22:07
 • پایان برنامه: 02:27:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

داستان حشرات

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:02:30:17
 • پایان برنامه: 02:49:50
 • طول برنامه:19 دقیقه

لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 1

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:02:54:47
 • پایان برنامه: 03:00:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سحر رنگین کمون

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:03:00:04
 • پایان برنامه: 04:00:11
 • طول برنامه:1 ساعت

سر سفره خدا-2 - قسمت 30

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:04:07:05
 • پایان برنامه: 04:28:03
 • طول برنامه:20 دقیقه

سر سفره خدا-2 - قسمت 30

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:22:27
 • طول برنامه:52 دقیقه

ترتیل خوانی یک جزء قرآن - قسمت 30

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:05:30:02
 • پایان برنامه: 05:51:52
 • طول برنامه:21 دقیقه

فوتبال رباتی - قسمت 29

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:06:00:02
 • پایان برنامه: 06:15:02
 • طول برنامه:15 دقیقه

خوش‌مزه - قسمت 29

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:06:15:02
 • پایان برنامه: 06:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

با ما کاش باشی - قسمت 21

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:06:30:01
 • پایان برنامه: 06:49:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 1

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 06:58:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

لذت دانایی

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:07:00:26
 • پایان برنامه: 07:23:40
 • طول برنامه:23 دقیقه

جزیره دانش - قسمت 49

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:07:25:04
 • پایان برنامه: 07:30:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

رود رانر

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:07:30:43
 • پایان برنامه: 07:51:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

بابا لنگ‌دراز - قسمت 27

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:07:51:35
 • پایان برنامه: 07:56:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

گروه تحقیق

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:02:31
 • پایان برنامه: 08:07:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:15:13
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

هوهوخان باد مهربان - قسمت 22

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:37:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

آفتاب گردون - قسمت 29

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:44:51
 • پایان برنامه: 08:52:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

فنل ونل - قسمت 22

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:00:03
 • پایان برنامه: 09:08:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 29

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:08:54
 • پایان برنامه: 09:15:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

مول

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:15:01
 • پایان برنامه: 09:23:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 27

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:30:17
 • پایان برنامه: 09:41:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 11

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:45:59
 • پایان برنامه: 09:57:02
 • طول برنامه:11 دقیقه

قطار قصه‌ها - قسمت 25

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:00:08
 • پایان برنامه: 10:11:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

موزی و مازی - قسمت 21

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:22:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

سامی و دوستان - قسمت 23

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:22:04
 • پایان برنامه: 10:30:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

قصه‌های بی‌بی و بابا-2 - قسمت 8

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:30:27
 • پایان برنامه: 10:41:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

حیوانات ماشینی - قسمت 47

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:41:25
 • پایان برنامه: 10:56:44
 • طول برنامه:15 دقیقه

هوهوخان باد مهربان - قسمت 23

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:01:41
 • پایان برنامه: 11:12:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهر قصه - قسمت 21

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:15:51
 • پایان برنامه: 11:23:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

فنل ونل - قسمت 23

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:23:42
 • پایان برنامه: 11:29:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

پینگو

پینگو شخصیت اصلی این مجموعه، پنگوئنی حدوداً 5 ساله، بسیار بازیگوش و دوست‌داشتنی است که به همراه خانواده‌اش در سرزمین‌های قطبی زندگی می‌کند.

 • شروع برنامه:11:29:45
 • پایان برنامه: 11:37:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 30

سینا پسرکی است که همراه با پدرش زندگی می‌کند. او به حیوانات خیلی علاقه دارد، برای همین پدرش در سال‌روز تولد سینا یک لاک‌پشت سبز به او هدیه می‌دهد.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 26

هری و دوستان دایناسورش: تودی، اِستی، پِتسی، تِدی و تِری، هر روز به دنیای دایناسورها سفر می‌کنند و ماجراهای جدیدی را بوجود می‌آورند.

 • شروع برنامه:11:58:45
 • پایان برنامه: 12:10:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

بچه‌های‌ ساختمان گل‌ها - قسمت 10

چند بچۀ شاد و بازیگوش در ساختمان گل‌ها در کنار خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند آنها با همدیگر همسایه هستند و هر روز بازی‌های جدیدی انجام می‌دهند و کلی چیز جدید با کمک خانواده‌هایشان یاد می‌گیرند.

 • شروع برنامه:12:15:21
 • پایان برنامه: 12:22:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

شهر قصه - قسمت 27

در کتاب‌های شهر قصه هر روز یک قصۀ زیبا هست. ما در هر قسمت از برنامه، به سراغ یک کتاب تازه رفته و حتی نام نویسنده، تصویرگر و ناشر کتاب را نیز باهم می‌خوانیم و از مطالعۀ آن لذت می‌بریم.

 • شروع برنامه:12:30:01
 • پایان برنامه: 12:40:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

قطار قصه‌ها - قسمت 24

لوکوموتیوران دن، با قطار قصه‌ها سر می‌رسد. او توقف می‌کند و برای دوستانش که در واگن‌های مختلف قطار هستند یک کتاب می‌خواند. بعد هرکس می‌گوید که از کدام قسمت کتاب بیشتر خوشش آمده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:53:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

آفتاب گردون - قسمت 30

توتو، پرنده‌ای است که با خانواده‌اش بر روی منارۀ مسجد محلۀ آفتاب‌گردون لانه دارد. او هر روز به همراه بچه‌های این محله برای بازی به بهشت کودکان می‌آید، اینجا جایی است که عمو روحانی مهربان هم زمانی که می‌خواهد برای به جای آوردن نماز به مسجد برود همیشه از آن

 • شروع برنامه:12:53:04
 • پایان برنامه: 12:59:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:13:14:45
 • پایان برنامه: 13:25:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

حیوانات ماشینی - قسمت 46

پنج حیوان ماشینی در یک گروه کمک رسانی هستند. آنها در هر قسمت برای انجام مأموریتی فرستاده می‌شوند تا مشکلی را حل کنند.

 • شروع برنامه:13:25:27
 • پایان برنامه: 13:36:33
 • طول برنامه:11 دقیقه

موزی و مازی - قسمت 17

مازی و موزی در خانه‌ای کنار ساحل زندگی می‌کنند. دوستان خوبشان میکی، لی‌لا و اِمی نیز در همسایگی آنها خانه دارند. آنها اوقات خوشی را باهم می‌گذرانند.

 • شروع برنامه:13:36:33
 • پایان برنامه: 13:44:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

سامی و دوستان - قسمت 22

سامی به همراه دوستانش ترمه و کواک که عروسکهای او هستند هر روز ماجرای جدیدی را تجربه می‌کند. ترمه و کواک همیشه همراه سامی هستند.

 • شروع برنامه:13:44:05
 • پایان برنامه: 13:52:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

قصه‌های بی‌بی و بابا-1 - قسمت 7

بی‌بی، یک پیرزن خوش زبان و بابا، یک پیرمرد مهربان است. آن دو سالیان سال است که در کنار یکدیگر زندگی آرامی را به‌سر می‌برند. بچه‌های روستا، بی‌بی و بابا را خیلی دوست دارند.

 • شروع برنامه:13:55:31
 • پایان برنامه: 14:00:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:14:00:50
 • پایان برنامه: 15:13:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی عصر یخبندان -2

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:15:15:01
 • پایان برنامه: 15:27:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

با ما کاش باشی

«آقا جیل» و «آقا شجاع» که عاشق ساختن فیلم انیمیشن هستند در پی تحقق بخشیدن به رؤیای خود دست به کار می‌شوند.

 • شروع برنامه:15:30:05
 • پایان برنامه: 15:35:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:15:35:06
 • پایان برنامه: 15:56:50
 • طول برنامه:21 دقیقه

فوتبال رباتی - قسمت 30

فوتبالیست‌های کوچک رباتی با پیروی از دستوراتی که کنترل‌کنندگانشان به آنها می‌دهند در مسابقات فوتبال رباتی بازی می‌کنند.

 • شروع برنامه:16:01:28
 • پایان برنامه: 17:16:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سر سفره خدا - قسمت 30

احسان می‌خواهد برای اولین بار روزه بگیرد. او متوجه می‌شود که خانۀ روبه‌رو استودیوی برنامۀ «سر سفرۀ خدا» است، پس به استودیو آمده و در اجرای برنامه با مجری همکاری می‌کند.

 • شروع برنامه:17:20:39
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

پنگوئن‌های زبل - قسمت 2

چهار پنگوئن در باغ‌وحش مرکزی شهر زندگی می‌کنند. گروه آنها یک گروه مستحکم و قوی است که هروقت دست به کاری می‌زنند در آن موفق می‌شوند. مدیریت این گروه به عهدۀ اسکیپر است.

 • شروع برنامه:17:32:00
 • پایان برنامه: 17:51:57
 • طول برنامه:19 دقیقه

یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 54

برنامۀ یک، دو، سه، خنده، برنامۀ جالب و شادی است که در چند آیتم مفرح تهیه شده است. کاردستی، دوبلۀ انیمیشن و چند بخش دیدنی با حضور عروسک‌های جالب از بخش‌های این برنامه است.

 • شروع برنامه:18:00:01
 • پایان برنامه: 18:19:46
 • طول برنامه:19 دقیقه

لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 2

مایکی، دان، لیو و راف زیر نظر استاد اسپیلینتر مهارت‌های خاص نینجایی را آموزش دیده‌اند. آنها اکنون در اتاقی زندگی می‌کنند که در فاضلاب شهر نیویورک قرار دارد.

 • شروع برنامه:18:22:31
 • پایان برنامه: 18:56:29
 • طول برنامه:33 دقیقه

صیام و تیام - قسمت 2

صیام و تیام، خواهر و برادری هستند که به همراه پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگشان زندگی می‌کنند. در هر قسمت اتفاقاتی می‌افتد و بچه‌ها به کمک بزرگترهایشان تجربیات خود را در زندگی افزایش می‌دهند.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:23:13
 • طول برنامه:23 دقیقه

باخانمان - قسمت 37

پرین، همراه با مادر خود، از دهکده‌ای در بوسنی حرکت کرده و به سمت ماراکور، شهر کوچکی در شمال فرانسه به نزد پدربزرگش می‌روند.

 • شروع برنامه:19:25:19
 • پایان برنامه: 19:30:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

لذت دانایی

مجموعۀ «لذت دانایی» یک مجموعۀ آموزشی است که در آن نحوۀ چگونگی عملکرد دستگاه‌های مختلفی که در اطراف ما هستند و یا موتورهای ساده‌ای که کاربردهای پیچیده دارند را به ما می‌آموزد.

 • شروع برنامه:19:30:29
 • پایان برنامه: 19:45:58
 • طول برنامه:15 دقیقه

ماجراهای کوشا-2 - قسمت 50

کوشا و دو دوست پرنده اش، سبزه و قرمزه در کنار پدربزرگ روزهای خوبی را می‌گذرانند. آنها با تحقیق و همفکری، دانش خود را درمورد چیزهایی که دوست دارند درموردش بدانند، بالا می‌برند.

 • شروع برنامه:19:45:58
 • پایان برنامه: 20:03:59
 • طول برنامه:18 دقیقه

مسافری از دور دورا - قسمت 2

منچی (که موجودی فضایی است) در اثر طوفانی فضایی سر از سیاره زمین درمی‌آورد و با پاگذاشتن به زمین و دیدن زیبایی‌های آن، تصمیم می‌گیرد تا مدتی را به عنوان مهمان در مزرعه آرزوها که یکی از سرسبزترین مزرعه‌های سیاره زمین است بماند...

 • شروع برنامه:20:05:04
 • پایان برنامه: 20:18:38
 • طول برنامه:13 دقیقه

خوش‌مزه - قسمت 30

مجری برنامه با دو نفر از بچه‌ها در مورد یک غذای ساده، سالم، مغذی، سنتی و ایرانی صحبت می‌کنند.

 • شروع برنامه:20:38:31
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:21:30:06
 • پایان برنامه: 21:51:23
 • طول برنامه:21 دقیقه

فوتبال رباتی - قسمت 29

فوتبالیست‌های کوچک رباتی با پیروی از دستوراتی که کنترل‌کنندگانشان به آنها می‌دهند در مسابقات فوتبال رباتی بازی می‌کنند.

 • شروع برنامه:22:00:01
 • پایان برنامه: 23:10:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سینمایی عصر یخبندان-1

با رسیدن عصر یخبندان، یک شیر دندان تیز به نام «دیگو»، یک قاقُم پنجه پهن تنبل به نام «سید» و یک ماموت بزرگ به نام «مندی»، نوزاد یک انسان را پیدا می‌کنند. آنها سعی در بازگرداندن این نوزاد به پدرش می‌باشند و در این راه با مشکلات زیادی برخورد می‌کنند و… این ف

 • شروع برنامه:23:10:08
 • پایان برنامه: 23:15:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

رود رانر

رود رانر و کایوت نام دو شخصیت کارتونی است. کایوت که از نژاد گرگ‌هاست در تلاش است تا رود رانر را که دوندۀ تیزپای جاده‌هاست شکار کند، اما همیشه ناموفق می‌ماند.

 • شروع برنامه:23:15:51
 • پایان برنامه: 23:28:54
 • طول برنامه:13 دقیقه

با ما کاش باشی - قسمت 24

«آقا جیل» و «آقا شجاع» که عاشق ساختن فیلم انیمیشن هستند در پی تحقق بخشیدن به رؤیای خود دست به کار می‌شوند.

 • شروع برنامه:23:31:30
 • پایان برنامه: 23:50:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 1

مایکی، دان، لیو و راف زیر نظر استاد اسپیلینتر مهارت‌های خاص نینجایی را آموزش دیده‌اند. آنها اکنون در اتاقی زندگی می‌کنند که در فاضلاب شهر نیویورک قرار دارد.