جدول پخش

شبکه پویا
 • شروع برنامه:08:08:42
 • پایان برنامه: 08:13:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

مول

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:15:12
 • پایان برنامه: 08:23:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

جوجه های کاغذی - قسمت 17

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:23:26
 • پایان برنامه: 08:29:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

پینگو

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:42:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 11

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:08:43:24
 • پایان برنامه: 08:49:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

تپلی‌های پر دردسر - قسمت 24

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:09:44
 • طول برنامه:9 دقیقه

نقاش کوچولو - قسمت 27

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:24:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

پر، آبی، قصه - قسمت 1

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:30:01
 • پایان برنامه: 09:36:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 3

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:50:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

بابالوها در تعطیلات

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:00:01
 • پایان برنامه: 10:25:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

مهد‌پویا - قسمت 28

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:41:35
 • طول برنامه:11 دقیقه

گردش‌های سه کوچولو

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:57:24
 • طول برنامه:12 دقیقه

ماهی فضایی - قسمت 42

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:00:01
 • پایان برنامه: 11:08:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

شهر قصه - قسمت 42

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:09:03
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مول

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:26:54
 • طول برنامه:11 دقیقه

اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 12

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:30:01
 • پایان برنامه: 11:38:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

جوجه های کاغذی - قسمت 18

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:51:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

تپلی‌های پر دردسر - قسمت 25

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:12:26
 • طول برنامه:12 دقیقه

نقاش کوچولو - قسمت 28

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:20:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

بابالوها در تعطیلات

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:20:36
 • پایان برنامه: 12:26:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پینگو

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:30:01
 • پایان برنامه: 12:37:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 4

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:38:22
 • پایان برنامه: 12:44:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

جیمبو و هواپیمای جت - قسمت 4

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:45:01
 • پایان برنامه: 12:54:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

پر، آبی، قصه - قسمت 2

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:12:54:19
 • پایان برنامه: 12:59:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

مول

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:15:01
 • پایان برنامه: 13:26:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

گردش‌های سه کوچولو

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:53:36
 • طول برنامه:23 دقیقه

مهد‌پویا - قسمت 22

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:14:00:50
 • پایان برنامه: 15:23:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی لک‌لک‌ها

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:15:29:59
 • پایان برنامه: 15:55:23
 • طول برنامه:25 دقیقه

دانی و من - قسمت 3

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:16:00:02
 • پایان برنامه: 16:57:22
 • طول برنامه:57 دقیقه

مل‌مل

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:21:28
 • طول برنامه:21 دقیقه

آبشار سرنوشت - قسمت 27

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:17:25:50
 • پایان برنامه: 17:38:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

ورجه وورجه - قسمت 3

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:17:40:09
 • پایان برنامه: 17:53:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 26

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

گروه نجات رباتیک - قسمت 3

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:18:23:39
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ماجراهای دانی - قسمت 35

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:51:33
 • طول برنامه:21 دقیقه

دیجیمون - قسمت 2

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:19:00:02
 • پایان برنامه: 19:23:16
 • طول برنامه:23 دقیقه

گوزن سفید - قسمت 14

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:53:18
 • طول برنامه:23 دقیقه

تاریخ از این‌ور - قسمت 13

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:20:03:04
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:20:30:11
 • پایان برنامه: 20:59:12
 • طول برنامه:29 دقیقه

دانی و من - قسمت 2

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:21:00:04
 • پایان برنامه: 21:23:09
 • طول برنامه:23 دقیقه

آبشار سرنوشت - قسمت 26

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:21:28:41
 • پایان برنامه: 21:42:21
 • طول برنامه:13 دقیقه

ورجه وورجه - قسمت 2

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:21:42:21
 • پایان برنامه: 21:56:43
 • طول برنامه:14 دقیقه

من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 25

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:22:00:03
 • پایان برنامه: 23:22:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی بچه نشو

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:23:24:56
 • پایان برنامه: 23:29:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

لذت دانایی

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:23:29:58
 • پایان برنامه: 23:52:13
 • طول برنامه:22 دقیقه

گروه نجات رباتیک - قسمت 1

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:23:52:13
 • پایان برنامه: 23:57:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

گروه تحقیق

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها