جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:19
 • طول برنامه:20 دقیقه

کوي محبت

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:00:20:32
 • پایان برنامه: 01:07:21
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي تا آمدن احمد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:01:08:46
 • پایان برنامه: 01:41:29
 • طول برنامه:32 دقیقه

سينمايي تا آمدن احمد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:01:42:20
 • پایان برنامه: 02:09:07
 • طول برنامه:26 دقیقه

روضه رضوان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:02:10:37
 • پایان برنامه: 02:45:29
 • طول برنامه:34 دقیقه

دل افروزان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:02:47:12
 • پایان برنامه: 03:31:22
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند سکوت اغوا کننده

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:03:32:07
 • پایان برنامه: 04:00:20
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند سکوت اغوا کننده

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:01:18
 • پایان برنامه: 04:16:16
 • طول برنامه:14 دقیقه

نشانه ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:27:39
 • پایان برنامه: 04:33:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

دو رکعت-مناجات

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:38:45
 • پایان برنامه: 04:45:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

دو رکعت-مناجات

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:47:23
 • پایان برنامه: 04:53:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن-احمد ابوالقاسمي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:05:03:16
 • پایان برنامه: 05:13:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت صبح -مقام معظم رهبري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:05:13:11
 • پایان برنامه: 05:59:47
 • طول برنامه:46 دقیقه

آخرين روزهاي زمستان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:06:01:21
 • پایان برنامه: 06:30:21
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنراني-دکتر حشمت الله قنبري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:06:30:34
 • پایان برنامه: 06:59:34
 • طول برنامه:29 دقیقه

از آسمان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:07:07:17
 • پایان برنامه: 08:03:35
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند دنياي ناديدني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:09:37
 • پایان برنامه: 08:20:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند دانستني ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:25:25
 • پایان برنامه: 09:06:45
 • طول برنامه:41 دقیقه

جشنواره انيميشن-سندباد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:09:07:30
 • پایان برنامه: 09:49:23
 • طول برنامه:41 دقیقه

جشنواره انيميشن-سندباد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:09:55:15
 • پایان برنامه: 10:52:05
 • طول برنامه:56 دقیقه

يه گله جا

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:53:03
 • پایان برنامه: 11:13:04
 • طول برنامه:20 دقیقه

خلاصه سريال گمشدگان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:11:13:49
 • پایان برنامه: 11:39:53
 • طول برنامه:26 دقیقه

خلاصه سريال گمشدگان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:11:40:06
 • پایان برنامه: 12:23:13
 • طول برنامه:43 دقیقه

گلچين آئينه خانه چهار

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:23:31
 • پایان برنامه: 12:39:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار ناشنوايان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:39:01
 • پایان برنامه: 13:03:43
 • طول برنامه:24 دقیقه

سوره ياسين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:13:22:45
 • پایان برنامه: 13:52:08
 • طول برنامه:29 دقیقه

اوج ياد گيري - تکرار

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:01:53
 • پایان برنامه: 14:07:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

کارتون-بره ناقلا

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:12:21
 • پایان برنامه: 14:19:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

کارتون-اوگي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:24:51
 • پایان برنامه: 14:30:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

کارتون-پلنگ صورتي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:38:42
 • پایان برنامه: 14:44:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

با ما بيا

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:44:42
 • پایان برنامه: 15:00:08
 • طول برنامه:15 دقیقه

رخداد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:00:08
 • پایان برنامه: 15:16:15
 • طول برنامه:16 دقیقه

مسابقه محله

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:17:54
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

فيتيله

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:00:13
 • پایان برنامه: 16:29:53
 • طول برنامه:29 دقیقه

از آسمان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:30:51
 • پایان برنامه: 17:00:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوج يادگيري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:01:04
 • پایان برنامه: 17:31:26
 • طول برنامه:30 دقیقه

روضه رضوان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:31:26
 • پایان برنامه: 17:41:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

بازرگاني-قبل از سينمايي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:41:35
 • پایان برنامه: 18:29:42
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي بانوي کوچک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:18:31:53
 • پایان برنامه: 19:07:51
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي بانوي کوچک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:19:08:04
 • پایان برنامه: 19:32:12
 • طول برنامه:24 دقیقه

نخست وزير پنج روزه

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:19:33:22
 • پایان برنامه: 20:03:22
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرعه کشي هوم کر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:19:11
 • پایان برنامه: 20:29:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

بازرگاني-قبل از خبر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

بازرگاني-بعد از خبر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:00:40
 • پایان برنامه: 21:11:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

شرکت انبوه سازان آرش

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:12:57
 • پایان برنامه: 22:17:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مسابقه دست پختهاي خودماني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:21:25
 • پایان برنامه: 22:29:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

بازرگاني-قبل از خبر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:40:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:40:51
 • پایان برنامه: 22:59:39
 • طول برنامه:18 دقیقه

سوره مبارکه الرحمن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:59:52
 • پایان برنامه: 23:10:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

نما دو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:23:14:03
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

سینمایی-باران ساز

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002