جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:24:52
 • طول برنامه:24 دقیقه

کام شيرين2

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:00:25:47
 • پایان برنامه: 00:59:19
 • طول برنامه:33 دقیقه

دل افروزان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:00:59:36
 • پایان برنامه: 01:34:57
 • طول برنامه:35 دقیقه

سريال برادر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:01:35:14
 • پایان برنامه: 02:05:28
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند درياي پارس

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:02:05:45
 • پایان برنامه: 02:29:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

سريال بچه هاي بازيگوش

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:02:29:32
 • پایان برنامه: 03:21:45
 • طول برنامه:52 دقیقه

عصرخانواده

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:03:22:02
 • پایان برنامه: 03:36:55
 • طول برنامه:14 دقیقه

نشانه ها -شگفتيهاي خلقت

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:03:48:05
 • پایان برنامه: 03:53:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

دو رکعت -مناجات

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:06:23
 • پایان برنامه: 04:12:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کريم (قاري محمدرضا پور زرگري)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:23:02
 • پایان برنامه: 04:29:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح(حجت الاسلام والمسلمين شجاع)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:29:32
 • پایان برنامه: 04:34:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

دو رکعت - مناجات

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:38:26
 • پایان برنامه: 05:23:50
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند کودک انسان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:05:29:21
 • پایان برنامه: 05:57:11
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند طبيعت در استراليا

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:06:01:26
 • پایان برنامه: 06:30:32
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنراني حجت الاسلام والمسلمين ماندگاري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

با صبح

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:01:18
 • پایان برنامه: 08:25:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

سريال بچه هاي بازيگوش

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:26:11
 • پایان برنامه: 08:31:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس بهترين شو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:35:22
 • پایان برنامه: 08:50:54
 • طول برنامه:15 دقیقه

يک فنجان سلامت1

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:53:04
 • پایان برنامه: 09:17:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

رايا نما

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:09:24:02
 • پایان برنامه: 09:32:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

نون ابري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:09:32:50
 • پایان برنامه: 09:43:48
 • طول برنامه:10 دقیقه

مغزپسته اي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:09:43:48
 • پایان برنامه: 10:00:46
 • طول برنامه:16 دقیقه

گوگوجي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:00:46
 • پایان برنامه: 10:13:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

مرکز امداد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:15:59
 • پایان برنامه: 10:37:24
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند بهداشت کودک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:37:42
 • پایان برنامه: 11:05:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند چهل شاهد_آزادسازي خرمشهر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:11:08:17
 • پایان برنامه: 11:56:56
 • طول برنامه:48 دقیقه

کام شيرين2

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:01:54
 • پایان برنامه: 12:37:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

سريال برادر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:37:15
 • پایان برنامه: 12:43:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:43:38
 • پایان برنامه: 12:52:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

نما دو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:55:01
 • پایان برنامه: 13:00:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کريم (قاري محمد عباسي)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:13:05:08
 • پایان برنامه: 13:13:13
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت ظهر(به امامت رهبرمعظم انقلاب)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:13:15:27
 • پایان برنامه: 13:47:07
 • طول برنامه:31 دقیقه

اوج يادگيري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:13:50:17
 • پایان برنامه: 14:02:09
 • طول برنامه:11 دقیقه

يک فنجان سلامت2

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:05:08
 • پایان برنامه: 14:21:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

دانستنيها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:23:30
 • پایان برنامه: 14:42:07
 • طول برنامه:18 دقیقه

همايش قرآن مجسم

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:44:24
 • پایان برنامه: 14:57:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

شهداي نيروي انتظامي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:03:18
 • پایان برنامه: 15:15:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

انار بانو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:18:50
 • پایان برنامه: 15:28:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

دنياي جستجو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:30:21
 • پایان برنامه: 15:51:24
 • طول برنامه:21 دقیقه

خانه بي بي گندم

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:51:24
 • پایان برنامه: 15:59:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

تعميرگاه روبو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار جوانه ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:17:28
 • پایان برنامه: 16:52:49
 • طول برنامه:35 دقیقه

سريال برادر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:03:18
 • پایان برنامه: 17:33:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوج يادگيري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:40:12
 • پایان برنامه: 18:35:12
 • طول برنامه:55 دقیقه

عصر خانواده

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:18:39:44
 • پایان برنامه: 19:02:56
 • طول برنامه:23 دقیقه

کالاي ايراني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:19:09:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

محله گل و بلبل(عمو پورنگ)2

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:19:59:18
 • پایان برنامه: 20:09:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:09:18
 • پایان برنامه: 20:18:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي قبل از خبر20/30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:22:18
 • پایان برنامه: 20:28:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کريم (ابوالقاسمي)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:33:48
 • پایان برنامه: 21:03:48
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:06:18
 • پایان برنامه: 21:31:35
 • طول برنامه:25 دقیقه

شب دهم(ويژه خرمشهر)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:31:53
 • پایان برنامه: 21:39:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي قبل از سريال

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:39:48
 • پایان برنامه: 22:16:41
 • طول برنامه:36 دقیقه

سريال برادر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:23:33
 • طول برنامه:53 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:23:23:33
 • پایان برنامه: 23:33:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

نما دو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:23:34:22
 • پایان برنامه: 23:59:22
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند سرزمين بهار

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002