جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

جنگ شبهاي تابستان(باغ ملي)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:00:59:12
 • پایان برنامه: 01:11:19
 • طول برنامه:12 دقیقه

فوت کوزه گري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:01:11:19
 • پایان برنامه: 01:16:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

بازرگاني-قبل از تکرار سريال

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:01:16:44
 • پایان برنامه: 01:41:03
 • طول برنامه:24 دقیقه

سريال گمشدگان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:01:41:03
 • پایان برنامه: 01:46:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

بازرگاني-بين تکرار سريال

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:01:46:15
 • پایان برنامه: 02:06:26
 • طول برنامه:20 دقیقه

سريال گمشدگان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:02:06:39
 • پایان برنامه: 02:41:39
 • طول برنامه:35 دقیقه

دل افروزان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:02:41:52
 • پایان برنامه: 03:02:26
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند کاوش

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:03:03:24
 • پایان برنامه: 03:29:54
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند-معجزات طبيعت

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:03:30:39
 • پایان برنامه: 04:01:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند-معجزات طبيعت

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:02:23
 • پایان برنامه: 04:19:16
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستندمرزهاي ناممکن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:20:01
 • پایان برنامه: 04:31:37
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستندمرزهاي ناممکن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 04:58:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح-سعيديان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:05:04:17
 • پایان برنامه: 05:11:19
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت صبح -حجت الاسلام والمسلمين راشد يزدي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:05:13:32
 • پایان برنامه: 05:58:47
 • طول برنامه:45 دقیقه

آخرين روزهاي زمستان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:06:01:21
 • پایان برنامه: 06:31:32
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنراني-دکتر حشمت الله قنبري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:06:33:37
 • پایان برنامه: 07:04:45
 • طول برنامه:31 دقیقه

از آسمان-بهشتيان در بهشت

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:07:08:48
 • پایان برنامه: 08:08:48
 • طول برنامه:1 ساعت

سفرنامه

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:11:31
 • پایان برنامه: 08:22:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

راه نزديک است

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:24:59
 • پایان برنامه: 09:09:01
 • طول برنامه:44 دقیقه

جشنواره انيميشن-سندباد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:09:10:28
 • پایان برنامه: 09:47:38
 • طول برنامه:37 دقیقه

جشنواره انيميشن-سندباد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:09:52:52
 • پایان برنامه: 10:04:04
 • طول برنامه:11 دقیقه

نيکو زنبور عسل

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:04:04
 • پایان برنامه: 10:13:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

ماجرا هاي سينا و لاکي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:13:54
 • پایان برنامه: 10:23:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهر دوستان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:26:27
 • پایان برنامه: 10:51:12
 • طول برنامه:24 دقیقه

کوچه درختي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:54:53
 • پایان برنامه: 11:31:18
 • طول برنامه:36 دقیقه

دست پختهاي خودماني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:11:32:17
 • پایان برنامه: 12:00:56
 • طول برنامه:28 دقیقه

دست پختهاي خودماني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:02:10
 • پایان برنامه: 12:26:29
 • طول برنامه:24 دقیقه

سريال گمشدگان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:27:05
 • پایان برنامه: 12:47:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

سريال گمشدگان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:47:29
 • پایان برنامه: 12:58:41
 • طول برنامه:11 دقیقه

ترنم باران

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:13:12:03
 • پایان برنامه: 13:18:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر-حجت الاسلام حسيني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:13:24:40
 • پایان برنامه: 13:54:07
 • طول برنامه:29 دقیقه

اوج ياد گيري - تکرار

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:05:20
 • پایان برنامه: 14:11:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

کارتون-جان جان ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:15:48
 • پایان برنامه: 14:22:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

کارتون-اوگي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:26:28
 • پایان برنامه: 14:36:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارتون-جيب جيب

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:40:38
 • پایان برنامه: 14:46:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

کارتون-اسکار

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:58:19
 • پایان برنامه: 15:13:19
 • طول برنامه:15 دقیقه

هشتک رخداد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:14:32
 • پایان برنامه: 15:59:42
 • طول برنامه:45 دقیقه

فيتيله

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار جوانه ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:11:36
 • پایان برنامه: 16:35:55
 • طول برنامه:24 دقیقه

سريال گمشدگان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:37:36
 • پایان برنامه: 16:57:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

سريال گمشدگان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:03:44
 • پایان برنامه: 17:33:44
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوج يادگيري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:33:57
 • پایان برنامه: 18:24:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

طبيعت سيصد و شصت درجه

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:18:24:39
 • پایان برنامه: 18:54:24
 • طول برنامه:29 دقیقه

از آسمان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:18:55:32
 • پایان برنامه: 19:02:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

بازرگاني-قبل از عمو پورنگ

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:19:02:19
 • پایان برنامه: 19:51:27
 • طول برنامه:49 دقیقه

محله گل و بلبل

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:19:51:27
 • پایان برنامه: 20:02:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

بازرگاني-قبل از خبر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:02:32
 • پایان برنامه: 20:09:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن-قاري منصور قصرزاده

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:14:30
 • پایان برنامه: 20:19:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب-آيت الله گرگاني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:21:40
 • پایان برنامه: 20:27:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ روز آزادي اسراء

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:58:30
 • پایان برنامه: 21:23:15
 • طول برنامه:24 دقیقه

ايران

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:23:15
 • پایان برنامه: 21:30:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

بازرگاني-قبل از سريال

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:30:42
 • پایان برنامه: 22:20:09
 • طول برنامه:49 دقیقه

خلاصه هفتگي سريال گمشدگان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:23:46
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

بازرگاني-قبل از خبر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:23:25:13
 • پایان برنامه: 23:33:43
 • طول برنامه:8 دقیقه

ماجرا

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:23:37:11
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

سینمایی تا آمدن احمد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002