جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ماه تمام

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:00:25:38
 • پایان برنامه: 02:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 43 دقیقه

فیلم سینمایی بیگانگان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:02:09:00
 • پایان برنامه: 02:14:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی(قبل از سریال)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:02:14:14
 • پایان برنامه: 02:27:37
 • طول برنامه:13 دقیقه

نشانه ها - شگفتیهای خلقت

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:02:27:50
 • پایان برنامه: 03:02:53
 • طول برنامه:35 دقیقه

مناجات و دعا

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:03:03:10
 • پایان برنامه: 03:58:58
 • طول برنامه:55 دقیقه

نو سفران

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:11:11
 • پایان برنامه: 04:17:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح(آيت الله شاهرودي)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:21:33
 • پایان برنامه: 04:52:35
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنراني حجت الاسلام انصاريان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:04:55:58
 • پایان برنامه: 05:37:06
 • طول برنامه:41 دقیقه

حقيقت آفرينش

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:05:38:22
 • پایان برنامه: 05:56:20
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند سياره اي تحت فشار

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:06:05:20
 • پایان برنامه: 07:10:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

ترتيل خواني قرآن (استان يزد)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:07:11:01
 • پایان برنامه: 07:56:01
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند شگفتيهاي دنياي صنعت

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:07:56:14
 • پایان برنامه: 08:01:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

کام شيرين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:03:25
 • پایان برنامه: 08:39:21
 • طول برنامه:35 دقیقه

سريال ملکوت

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:41:47
 • پایان برنامه: 08:51:16
 • طول برنامه:9 دقیقه

اين شرح شرحه شرحه

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:54:11
 • پایان برنامه: 09:39:11
 • طول برنامه:45 دقیقه

گلچين ماه تمام

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:09:40:46
 • پایان برنامه: 10:04:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

ديار ماندگار(اردکان يزد)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:10:47
 • پایان برنامه: 10:22:47
 • طول برنامه:12 دقیقه

خرس مهتاب

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:22:47
 • پایان برنامه: 10:30:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

ماجراهاي سينا ولاکي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:30:57
 • پایان برنامه: 10:41:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهردوستان

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:41:04
 • پایان برنامه: 11:02:59
 • طول برنامه:21 دقیقه

شنگول آباد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:11:04:11
 • پایان برنامه: 12:02:23
 • طول برنامه:58 دقیقه

جزء خواني قرآن (نوجوانان قم)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:04:18
 • پایان برنامه: 12:45:39
 • طول برنامه:41 دقیقه

سريال رستاخيز تفنگ ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:47:36
 • پایان برنامه: 12:56:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

ترنم باران

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:59:28
 • پایان برنامه: 13:06:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کريم (قاري منصور قصري زاده)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:21:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت ظهر(زنده از شيراز)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:13:25:59
 • پایان برنامه: 13:59:13
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنراني (حجت الاسلام حسين انصاريان)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:01:47
 • پایان برنامه: 14:32:29
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوج يادگيري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:37:45
 • پایان برنامه: 14:58:45
 • طول برنامه:21 دقیقه

چهل کيميا

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:03:32
 • پایان برنامه: 15:15:47
 • طول برنامه:12 دقیقه

انار بانو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:18:49
 • پایان برنامه: 15:42:05
 • طول برنامه:23 دقیقه

خانه بي بي گندم

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:43:35
 • پایان برنامه: 15:56:29
 • طول برنامه:12 دقیقه

سفري به سرزمين خون وخاکستر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار جوانه ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:15:45
 • پایان برنامه: 16:51:41
 • طول برنامه:35 دقیقه

سريال ملکوت

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:58:09
 • پایان برنامه: 17:28:09
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوج يادگيري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:31:59
 • پایان برنامه: 18:16:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر خانواده2

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:18:22:46
 • پایان برنامه: 18:59:30
 • طول برنامه:36 دقیقه

از لاک جيغ تا خدا

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:19:02:46
 • پایان برنامه: 19:46:22
 • طول برنامه:43 دقیقه

فيتيله

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:19:49:32
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کام شيرين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:19:55:13
 • پایان برنامه: 20:05:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

نما دو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:07:08
 • پایان برنامه: 20:17:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

چشمه معرفت(آيت ا... سبحاني)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:18:48
 • پایان برنامه: 20:29:42
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي قبل از خبر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:05:12
 • پایان برنامه: 21:25:12
 • طول برنامه:20 دقیقه

بهترين شکل ممکن

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:25:25
 • پایان برنامه: 21:31:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:31:56
 • پایان برنامه: 21:38:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي قبل از سريال

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:38:58
 • پایان برنامه: 22:20:14
 • طول برنامه:41 دقیقه

سريال رستاخيزتفنگ ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:23:04
 • پایان برنامه: 22:29:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي قبل از خبر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:24:45
 • طول برنامه:54 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:23:24:58
 • پایان برنامه: 23:33:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

اين شرح شرحه شرحه

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ماه تمام

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002