جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:06:01:26
 • پایان برنامه: 06:30:32
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنراني حجت الاسلام والمسلمين ماندگاري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

با صبح

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:01:18
 • پایان برنامه: 08:25:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

سريال بچه هاي بازيگوش

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:26:11
 • پایان برنامه: 08:31:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس بهترين شو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:35:22
 • پایان برنامه: 08:50:54
 • طول برنامه:15 دقیقه

يک فنجان سلامت1

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:08:53:04
 • پایان برنامه: 09:17:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

رايا نما

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:09:24:02
 • پایان برنامه: 09:32:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

نون ابري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:09:32:50
 • پایان برنامه: 09:43:48
 • طول برنامه:10 دقیقه

مغزپسته اي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:09:43:48
 • پایان برنامه: 10:00:46
 • طول برنامه:16 دقیقه

گوگوجي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:00:46
 • پایان برنامه: 10:13:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

مرکز امداد

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:15:59
 • پایان برنامه: 10:37:24
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند بهداشت کودک

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:10:37:42
 • پایان برنامه: 11:05:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند چهل شاهد_آزادسازي خرمشهر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:11:09:05
 • پایان برنامه: 11:57:44
 • طول برنامه:48 دقیقه

کام شيرين2

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:02:42
 • پایان برنامه: 12:38:03
 • طول برنامه:35 دقیقه

سريال برادر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:38:03
 • پایان برنامه: 12:44:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بين

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:44:26
 • پایان برنامه: 12:53:42
 • طول برنامه:9 دقیقه

نما دو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:12:55:06
 • پایان برنامه: 13:00:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کريم (قاري محمد عباسي)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:13:05:08
 • پایان برنامه: 13:13:13
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت ظهر(به امامت رهبرمعظم انقلاب)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:13:15:27
 • پایان برنامه: 13:47:07
 • طول برنامه:31 دقیقه

اوج يادگيري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:13:50:17
 • پایان برنامه: 14:01:39
 • طول برنامه:11 دقیقه

يک فنجان سلامت2

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:04:38
 • پایان برنامه: 14:20:50
 • طول برنامه:16 دقیقه

دانستنيها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:23:00
 • پایان برنامه: 14:41:37
 • طول برنامه:18 دقیقه

همايش قرآن مجسم

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:14:43:43
 • پایان برنامه: 14:57:16
 • طول برنامه:13 دقیقه

شهداي نيروي انتظامي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:02:37
 • پایان برنامه: 15:14:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

انار بانو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:18:09
 • پایان برنامه: 15:27:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

دنياي جستجو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:29:40
 • پایان برنامه: 15:51:12
 • طول برنامه:21 دقیقه

خانه بي بي گندم

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:15:51:12
 • پایان برنامه: 15:59:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

تعميرگاه روبو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار جوانه ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:17:27
 • پایان برنامه: 16:52:48
 • طول برنامه:35 دقیقه

سريال برادر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:04:05
 • پایان برنامه: 17:34:05
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوج يادگيري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:40:59
 • پایان برنامه: 18:35:59
 • طول برنامه:55 دقیقه

عصر خانواده

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:18:40:31
 • پایان برنامه: 19:03:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

کالاي ايراني

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:19:09:47
 • پایان برنامه: 19:59:47
 • طول برنامه:50 دقیقه

محله گل و بلبل(عمو پورنگ)2

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:00:05
 • پایان برنامه: 20:10:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتي

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:10:05
 • پایان برنامه: 20:19:42
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي قبل از خبر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:23:05
 • پایان برنامه: 20:29:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کريم (ابوالقاسمي)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:33:48
 • پایان برنامه: 21:03:48
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:06:18
 • پایان برنامه: 21:30:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

شب دهم (ويژه خرمشهر)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:31:17
 • پایان برنامه: 21:38:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي قبل از سريال

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:39:12
 • پایان برنامه: 22:16:05
 • طول برنامه:36 دقیقه

سريال برادر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:23:23:33
 • پایان برنامه: 23:33:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

نما دو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:23:34:22
 • پایان برنامه: 23:59:22
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند سرزمين بهار

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002