جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:01:07
 • پایان برنامه: 01:29:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

چشم شب روشن

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:30:53
 • پایان برنامه: 02:15:53
 • طول برنامه:45 دقیقه

گزينه 4

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:20:05
 • پایان برنامه: 03:21:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

جزء خواني قرآن کريم(مرکز کردستان)

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:21:24
 • پایان برنامه: 03:35:07
 • طول برنامه:13 دقیقه

نجواي عارفانه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:45:54
 • پایان برنامه: 04:00:24
 • طول برنامه:14 دقیقه

دعاي سحر

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:09:24
 • پایان برنامه: 04:16:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت صبح - حجت الاسلام راشد يزدي

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:25:10
 • پایان برنامه: 04:55:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

حديث سرو

[خلاصه برنامه] شرح احوالات آيت اله علي محمد بروجردي

 • شروع برنامه:05:00:24
 • پایان برنامه: 05:48:07
 • طول برنامه:47 دقیقه

رهيافت

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:48:25
 • پایان برنامه: 05:57:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

دلنوازان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر(عج)

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:14:54
 • پایان برنامه: 06:24:42
 • طول برنامه:9 دقیقه

سخنراني هاي TED

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:25:04
 • پایان برنامه: 06:30:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسيقي ملل

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:30:39
 • پایان برنامه: 06:58:17
 • طول برنامه:27 دقیقه

ايران

[خلاصه برنامه] مسابقات آتشنشاني

 • شروع برنامه:07:00:48
 • پایان برنامه: 07:44:33
 • طول برنامه:43 دقیقه

چهارسوي علم

[خلاصه برنامه] مرگ يا زندگي

 • شروع برنامه:07:46:01
 • پایان برنامه: 07:56:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهريار ايران

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:00:33
 • پایان برنامه: 08:45:33
 • طول برنامه:45 دقیقه

چرخ

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:46:43
 • پایان برنامه: 08:56:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

سپنج

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:00:16
 • پایان برنامه: 09:21:49
 • طول برنامه:21 دقیقه

طرح قرآني 1451

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:22:07
 • پایان برنامه: 09:29:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

پرنده

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:31:31
 • پایان برنامه: 10:19:14
 • طول برنامه:47 دقیقه

رهيافت

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:19:32
 • پایان برنامه: 10:25:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

عشق از کجا

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:30:32
 • پایان برنامه: 10:55:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

گنبد مينا

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:02:06
 • پایان برنامه: 11:42:06
 • طول برنامه:40 دقیقه

يادگيري آسان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:45:58
 • پایان برنامه: 12:47:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

جزء خواني قرآن کريم

[زنده]

 • شروع برنامه:12:47:06
 • پایان برنامه: 12:52:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

ستايش

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:13:09
 • پایان برنامه: 13:21:14
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت ظهر- مقام معظم رهبري

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:29:03
 • پایان برنامه: 14:09:17
 • طول برنامه:40 دقیقه

صهباي تسنيم

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:12:24
 • پایان برنامه: 15:40:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

چشم شب روشن

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:43:31
 • پایان برنامه: 15:58:36
 • طول برنامه:15 دقیقه

طراحان فرش ايران

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:01:43
 • پایان برنامه: 16:46:43
 • طول برنامه:45 دقیقه

گزينه 4

[زنده]

 • شروع برنامه:16:51:18
 • پایان برنامه: 17:55:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

راز

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:58:50
 • پایان برنامه: 18:35:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

يادگيري آسان

[زنده]

 • شروع برنامه:18:36:32
 • پایان برنامه: 18:57:36
 • طول برنامه:21 دقیقه

جلوه مانا

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:00:43
 • پایان برنامه: 19:44:06
 • طول برنامه:43 دقیقه

چرخ

[زنده]

 • شروع برنامه:19:44:39
 • پایان برنامه: 19:56:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

سخنراني هاي TED

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:24:50
 • طول برنامه:24 دقیقه

اخبار

[زنده]

 • شروع برنامه:20:28:39
 • پایان برنامه: 20:33:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

زلال انديشه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:50:50
 • پایان برنامه: 20:57:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب - حجت الاسلام سعيدي

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:02:37
 • پایان برنامه: 21:38:17
 • طول برنامه:35 دقیقه

حديث سرو

[خلاصه برنامه] شرح احوالات آيت اله علي محمد بروجردي

 • شروع برنامه:21:39:28
 • پایان برنامه: 22:26:38
 • طول برنامه:47 دقیقه

رهيافت

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:30:26
 • پایان برنامه: 22:56:12
 • طول برنامه:25 دقیقه

گنبد مينا

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:55:16
 • طول برنامه:55 دقیقه

راز

[زنده]