جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

چشم شب روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:31:29
 • پایان برنامه: 01:16:28
 • طول برنامه:44 دقیقه

گزينه 4

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:16:43
 • پایان برنامه: 01:25:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنرنامه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:30:48
 • پایان برنامه: 01:46:36
 • طول برنامه:15 دقیقه

سخنراني هاي TED

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:47:02
 • پایان برنامه: 01:56:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

دلنوازان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:43:58
 • طول برنامه:43 دقیقه

روزنه

[خلاصه برنامه] انتقام لوکي

 • شروع برنامه:02:44:13
 • پایان برنامه: 02:55:46
 • طول برنامه:11 دقیقه

گوناگون

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسجد ملارستم

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:35:38
 • پایان برنامه: 03:51:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مکعب

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:52:13
 • پایان برنامه: 04:04:34
 • طول برنامه:12 دقیقه

فوتون

[خلاصه برنامه] هفته سلامت گوارش

 • شروع برنامه:04:19:54
 • پایان برنامه: 04:26:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح -آيت الله شاهرودي

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:30:34
 • پایان برنامه: 05:26:20
 • طول برنامه:55 دقیقه

چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:58:48
 • طول برنامه:28 دقیقه

ايران

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر(عج)

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:13:59
 • پایان برنامه: 06:22:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنرنامه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:23:11
 • پایان برنامه: 06:29:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسيقي تصوير خليج فارس

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:30:12
 • پایان برنامه: 06:51:09
 • طول برنامه:20 دقیقه

پنگان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

طلوع

[زنده]

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:18
 • طول برنامه:45 دقیقه

چرخ

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:45:51
 • پایان برنامه: 08:58:13
 • طول برنامه:12 دقیقه

فوتون

[خلاصه برنامه] هفته سلامت گوارش

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسجد ملارستم

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:31:54
 • پایان برنامه: 09:47:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

سخنراني هاي TED

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:48:00
 • پایان برنامه: 09:59:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

شهريار ايران

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:43:58
 • طول برنامه:43 دقیقه

روزنه

[خلاصه برنامه] انتقام لوکي

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:49:53
 • طول برنامه:59 دقیقه

پرندگان شمال شرقي

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 12:07:02
 • طول برنامه:16 دقیقه

مکعب

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:49:33
 • طول برنامه:39 دقیقه

يادگيري آسان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:07:11
 • پایان برنامه: 13:14:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر- حجت الاسلام اخوان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:19:32
 • پایان برنامه: 13:25:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

گنجينه ها

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چشم شب روشن

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:00:55
 • پایان برنامه: 15:46:02
 • طول برنامه:45 دقیقه

روزنه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:49:06
 • پایان برنامه: 15:57:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

سپنج

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

گزينه 4

[زنده]

 • شروع برنامه:16:45:33
 • پایان برنامه: 16:57:55
 • طول برنامه:12 دقیقه

فوتون

[خلاصه برنامه] هفته سلامت گوارش

 • شروع برنامه:17:00:06
 • پایان برنامه: 17:28:54
 • طول برنامه:28 دقیقه

ايران

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:30:04
 • پایان برنامه: 17:51:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

پنگان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:52:23
 • پایان برنامه: 17:59:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسيقي کلاسيک

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:40:05
 • طول برنامه:40 دقیقه

يادگيري آسان

[زنده]

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:50:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

هنرنامه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:51:11
 • پایان برنامه: 18:56:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

چهارنوا

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:00:06
 • پایان برنامه: 19:45:06
 • طول برنامه:45 دقیقه

چرخ

[زنده]

 • شروع برنامه:19:45:32
 • پایان برنامه: 19:50:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

آهاکو

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:51:07
 • پایان برنامه: 19:59:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

دلنوازان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:23:16
 • طول برنامه:23 دقیقه

اخبار

[زنده]

 • شروع برنامه:20:32:44
 • پایان برنامه: 20:38:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب - آيت الله علوي گرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:45:05
 • پایان برنامه: 20:58:09
 • طول برنامه:13 دقیقه

فوتون

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:37:36
 • طول برنامه:37 دقیقه

سريال اختاپوس

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:38:02
 • پایان برنامه: 21:45:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

سپنج

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:31:17
 • طول برنامه:31 دقیقه

ايران

[خلاصه برنامه] جاذبه هاي طبيعت در چهار محال و بختياري

 • شروع برنامه:22:35:30
 • پایان برنامه: 22:55:58
 • طول برنامه:20 دقیقه

پنگان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

چشم شب روشن

[زنده]