جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:11
 • پایان برنامه: 00:50:09
 • طول برنامه:39 دقیقه

سرداران روستا

محمود پیغمبری

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:05:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر 1

خبر 1

 • شروع برنامه:01:05:01
 • پایان برنامه: 01:17:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

هم سفر

اصفهان - بازارگردی

 • شروع برنامه:01:20:08
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:01:35:09
 • پایان برنامه: 01:49:16
 • طول برنامه:14 دقیقه

زمان

مستند زمان

 • شروع برنامه:01:50:24
 • پایان برنامه: 01:59:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:05:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر 2

خبر 2

 • شروع برنامه:02:05:01
 • پایان برنامه: 02:16:40
 • طول برنامه:11 دقیقه

مشاغل سخت

اسب داری

 • شروع برنامه:02:20:09
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:54:37
 • طول برنامه:19 دقیقه

بر بنیان دانش

تصفیه آب برای ماهیگیری،دزدگیر هوشمند

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:05:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر 3

خبر 3

 • شروع برنامه:03:05:23
 • پایان برنامه: 03:27:46
 • طول برنامه:22 دقیقه

جنگ دموکراسی

جنگ برای دموکراسی

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:59:09
 • طول برنامه:24 دقیقه

جنگ دموکراسی

جنگ برای دموکراسی

 • شروع برنامه:04:16:02
 • پایان برنامه: 04:29:46
 • طول برنامه:13 دقیقه

هم سفر

هم سفر

 • شروع برنامه:04:35:09
 • پایان برنامه: 04:59:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

اکسیژن

اکسیژن

 • شروع برنامه:05:04:56
 • پایان برنامه: 05:29:02
 • طول برنامه:24 دقیقه

دسترنج

مرد و شیشه

 • شروع برنامه:05:35:10
 • پایان برنامه: 05:58:42
 • طول برنامه:23 دقیقه

سیاهی لشگر

سیاهی لشگر

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:22:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

هم سفر

هم سفر

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:39:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:39:59
 • پایان برنامه: 06:54:06
 • طول برنامه:14 دقیقه

زمان

زمان

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:14:56
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:14:56
 • پایان برنامه: 07:26:35
 • طول برنامه:11 دقیقه

مشاغل سخت

اسب داری

 • شروع برنامه:07:33:00
 • پایان برنامه: 07:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 07:46:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ترافیکی

خبر ترافیکی

 • شروع برنامه:07:46:00
 • پایان برنامه: 07:55:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:59:50
 • پایان برنامه: 09:29:50
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:33:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:57:42
 • طول برنامه:12 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:56:34
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:13:04:39
 • پایان برنامه: 13:47:14
 • طول برنامه:42 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:33:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 15:43:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:59:50
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی زنده 18:30

 • شروع برنامه:18:59:50
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:11:39
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه خبر 20

ادامه خبر 20

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر 23 + English News

خبر 23 + English News

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی