جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 00:54:29
 • طول برنامه:44 دقیقه

ایران شهر

ایران شهر

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:17:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

افول یا ظهور

افول یا ظهور

 • شروع برنامه:01:20:00
 • پایان برنامه: 01:29:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:46:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

در همین نزدیکی

نان مهربانی

 • شروع برنامه:01:49:53
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:15:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

هم سفر

موزه خیام

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:29:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:51:02
 • طول برنامه:16 دقیقه

مرزبانان

مرزبانان

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:28:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

قصه های قدس

قصه های قدس

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:58:36
 • طول برنامه:23 دقیقه

بر بنیان دانش

سلولهای بنیادی

 • شروع برنامه:04:06:01
 • پایان برنامه: 04:26:25
 • طول برنامه:20 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:57:35
 • طول برنامه:22 دقیقه

قصه های قدس

قصه های قدس

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رویت هلال ماه

رویت هلال ماه

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:55:02
 • طول برنامه:25 دقیقه

مرزبانان

مرزبانان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:22:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

افول یا ظهور

افول یا ظهور

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:51:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

در همین نزدیکی

نان مهربانی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:25:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

هم سفر

موزه خیام

 • شروع برنامه:07:33:00
 • پایان برنامه: 07:38:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:38:53
 • پایان برنامه: 07:44:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ترافیکی

خبر ترافیکی

 • شروع برنامه:07:44:53
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:14:54
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 08:57:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

قیام موشک ها

قیام موشک ها

 • شروع برنامه:08:59:50
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:54:54
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:28:11
 • طول برنامه:8 دقیقه

آل سقوط

آل سقوط

 • شروع برنامه:10:33:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:56:57
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:38:20
 • طول برنامه:35 دقیقه

تیتر امشب

تکرار تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:56:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

در همین نزدیکی

نان مهربانی

 • شروع برنامه:12:59:50
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:13:09:39
 • پایان برنامه: 13:49:30
 • طول برنامه:39 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:13:50:41
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

موشک های ایران

موشک های ایران

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:47:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

چهار سوی لیگ

تکرار چهار سوی لیگ

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 14:59:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:25:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:53:11
 • طول برنامه:8 دقیقه

آل سقوط

آل سقوط

 • شروع برنامه:15:59:50
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:58:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

غیر رسمی

بررسی روزنامه ها

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:34:54
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اهل ایمان

وداع و عید فطر

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:13:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر 18

خبر 18

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:27:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

افول یا ظهور

افول یا ظهور

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی زنده 18:30

 • شروع برنامه:18:59:50
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:34:24
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اهل ایمان

اهل ایمان

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:14:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:28:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

زمان

زمان

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:44:43
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:09:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر 23 + English News

خبر 23 + English News

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:44:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:57:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

افول یا ظهور

افول یا ظهور