جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 00:24:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:24:04
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 00:53:07
 • طول برنامه:18 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:01:04:59
 • پایان برنامه: 01:21:09
 • طول برنامه:16 دقیقه

افول یا ظهور

افول یا ظهور

 • شروع برنامه:01:22:00
 • پایان برنامه: 01:34:36
 • طول برنامه:12 دقیقه

تشخیص مصلحت

تشخیص مصلحت

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:44:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

آفتاب گردان

آفتاب گردان

 • شروع برنامه:01:49:04
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:19:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

هم سفر

بابل ( قسمت دوم )

 • شروع برنامه:02:19:36
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاش ایرانی

صنعت نخودچی ممقان

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:56:11
 • طول برنامه:21 دقیقه

خاطره فراموش شده

بوسنی

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:28:12
 • طول برنامه:23 دقیقه

هالیوود کات

هالیوود کات

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:59:34
 • طول برنامه:24 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

گروهک فرقان

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:22:48
 • طول برنامه:17 دقیقه

حاج رضوان

حاج رضوان

 • شروع برنامه:04:23:43
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

متولد زندان

در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

رخنه

رخنه

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:27:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

نسیم حیات

فرمانده جواد ( قسمت اول )

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:53:07
 • طول برنامه:18 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:14:36
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاش ایرانی

صنعت نخودچی ممقان

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:39:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:39:56
 • پایان برنامه: 06:54:11
 • طول برنامه:14 دقیقه

یک لقمه نون

یک لقمه نون

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:24:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

هم سفر

بابل ( قسمت دوم )

 • شروع برنامه:07:33:00
 • پایان برنامه: 07:40:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:40:01
 • پایان برنامه: 07:50:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 8

خبر نیمه مشروح

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:29:13
 • طول برنامه:14 دقیقه

شبکه

شبکه

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:59:43
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:26:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

متولد زندان

در همین نزدیکی

 • شروع برنامه:09:33:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اخبار ورزشی

اخبار ورزشی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 10

خبر نیمه مشروح

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:24:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

شهدای ترور

شهدای ترور

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:56:08
 • طول برنامه:21 دقیقه

رخنه

رخنه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 11

خبر نیمه مشروح

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:56:46
 • طول برنامه:41 دقیقه

نبض ورزش

تکرار نبض ورزش

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:53:08
 • طول برنامه:50 دقیقه

هاکریا

هاکریا

 • شروع برنامه:12:59:50
 • پایان برنامه: 13:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:13:10:39
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:18:07
 • طول برنامه:18 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:14:33:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 17

خبر نیمه مشروح

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فناوري اطلاعات / زنده

فناوري اطلاعات / زنده

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی زنده 18:30

 • شروع برنامه:18:59:50
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

نبض

نبض

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی