جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:01:24
 • پایان برنامه: 00:31:24
 • طول برنامه:30 دقیقه

موج (بازپخش)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:31:24
 • پایان برنامه: 00:44:36
 • طول برنامه:13 دقیقه

شهران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:44:54
 • پایان برنامه: 01:08:04
 • طول برنامه:23 دقیقه

هنوز آواز مي آيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:08:04
 • پایان برنامه: 01:20:55
 • طول برنامه:12 دقیقه

گل آواي يزد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:21:13
 • پایان برنامه: 01:45:13
 • طول برنامه:24 دقیقه

شادمانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:45:13
 • پایان برنامه: 01:53:32
 • طول برنامه:8 دقیقه

مشاغل (پيشه هاي سنتي)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:53:50
 • پایان برنامه: 02:44:43
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:45:01
 • پایان برنامه: 03:30:41
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه پشت کوه هاي بلند - (31)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:30:41
 • پایان برنامه: 03:42:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

شادمانه کوتاه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:42:35
 • پایان برنامه: 04:07:05
 • طول برنامه:24 دقیقه

تنگ زندان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:19:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان/مصطفي غلوش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:23:02
 • پایان برنامه: 05:29:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

جمع خواني قرآن کريم(22)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:29:56
 • پایان برنامه: 05:56:43
 • طول برنامه:26 دقیقه

ايران من

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:01:17
 • پایان برنامه: 06:26:22
 • طول برنامه:25 دقیقه

کولاک

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:29:44
 • پایان برنامه: 06:54:08
 • طول برنامه:24 دقیقه

خشت و خورشيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:54:08
 • پایان برنامه: 07:02:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

صنايع دستي مراکز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:02:44
 • پایان برنامه: 07:12:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاصدک(ماجراهاي بابا دريا)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:12:15
 • پایان برنامه: 07:20:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاصدک (عينک جادوئي)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:20:02
 • پایان برنامه: 07:33:41
 • طول برنامه:13 دقیقه

قاصدک(ابرپير)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:33:41
 • پایان برنامه: 07:47:38
 • طول برنامه:13 دقیقه

ترنم صبحگاهي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 07:59:01
 • طول برنامه:9 دقیقه

نگارستان شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:04:15
 • پایان برنامه: 08:28:15
 • طول برنامه:24 دقیقه

شادمانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:31:52
 • پایان برنامه: 08:57:45
 • طول برنامه:25 دقیقه

شايد تا پروازي ديگر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:00:34
 • پایان برنامه: 09:16:18
 • طول برنامه:15 دقیقه

و التين و الزيتون

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:22:21
 • پایان برنامه: 09:28:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

اماکن ديدني تبريز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:26:22
 • طول برنامه:56 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:10:31:47
 • پایان برنامه: 11:31:37
 • طول برنامه:59 دقیقه

ايران ما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:39:02
 • پایان برنامه: 12:25:02
 • طول برنامه:46 دقیقه

مجموعه موج و صخره - (8)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:25:20
 • پایان برنامه: 12:55:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

آبي صحرا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:06:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر / شهيد محسن حاج حسيني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:09:51
 • پایان برنامه: 13:17:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

اقليم ايران (آذربايجان غربي)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:30:02
 • پایان برنامه: 14:00:12
 • طول برنامه:30 دقیقه

موج (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:14:04:16
 • پایان برنامه: 14:32:08
 • طول برنامه:27 دقیقه

شادمانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:32:26
 • پایان برنامه: 14:52:05
 • طول برنامه:19 دقیقه

تا خرمشهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترانه باران (بازپخش)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:00:33
 • پایان برنامه: 16:16:58
 • طول برنامه:16 دقیقه

نقش و دست

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:17:16
 • پایان برنامه: 16:26:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاصدک(ماجراهاي بابا دريا)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:26:47
 • پایان برنامه: 16:40:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

قاصدک(ابرپير)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:52:40
 • پایان برنامه: 17:00:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

کليپ زنجان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:00:56
 • پایان برنامه: 17:26:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

ايران من

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:26:29
 • پایان برنامه: 18:26:20
 • طول برنامه:59 دقیقه

زنده رود - گزيده

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:30:03
 • پایان برنامه: 18:58:38
 • طول برنامه:28 دقیقه

کولاک

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:53:10
 • طول برنامه:53 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:19:54:17
 • پایان برنامه: 20:21:01
 • طول برنامه:26 دقیقه

مجموعه پشت کوه هاي بلند - (32)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:21:41
 • پایان برنامه: 20:27:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:34:33
 • پایان برنامه: 20:54:19
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه مجموعه پشت کوه هاي بلند - (32)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:13:12
 • پایان برنامه: 21:43:06
 • طول برنامه:29 دقیقه

ارتفاع اميد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:43:06
 • پایان برنامه: 21:53:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

ما و شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:53:11
 • پایان برنامه: 22:08:34
 • طول برنامه:15 دقیقه

شوخي کردم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:08:34
 • پایان برنامه: 22:21:34
 • طول برنامه:13 دقیقه

به وقت شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:21:52
 • پایان برنامه: 22:57:43
 • طول برنامه:35 دقیقه

ديار مهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:00:01
 • پایان برنامه: 23:50:24
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه موج و صخره - (9)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:51:38
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

شادمانه کوتاه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB