جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:35:32
 • پایان برنامه: 01:55:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

فيلم تلويزيوني سايه سار مهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:00:18
 • پایان برنامه: 02:54:54
 • طول برنامه:54 دقیقه

پزشک شما (تکرار)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:28:41
 • طول برنامه:28 دقیقه

چمدون

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:28:41
 • پایان برنامه: 03:41:17
 • طول برنامه:12 دقیقه

گل آواي يزد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:41:35
 • پایان برنامه: 04:29:33
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه تلويزيوني دريا - (5)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:29:33
 • پایان برنامه: 04:44:17
 • طول برنامه:14 دقیقه

صنايع دستي مراکز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:46:24
 • پایان برنامه: 04:52:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:58:10
 • پایان برنامه: 05:24:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنراني اخلاقي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:24:18
 • پایان برنامه: 05:59:13
 • طول برنامه:34 دقیقه

آق اولر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:01:17
 • پایان برنامه: 06:29:06
 • طول برنامه:27 دقیقه

کولاک

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:30:33
 • پایان برنامه: 07:22:23
 • طول برنامه:51 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:30:32
 • پایان برنامه: 08:08:11
 • طول برنامه:37 دقیقه

کاوش در اعماق خليج فارس

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:10:22
 • پایان برنامه: 08:15:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

اماکن ديدني تبريز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:16:29
 • پایان برنامه: 08:21:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

آواهاي محلي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:21:42
 • پایان برنامه: 08:41:03
 • طول برنامه:19 دقیقه

به وقت شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:41:21
 • پایان برنامه: 09:29:19
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه تلويزيوني دريا - (5)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:30:41
 • پایان برنامه: 10:13:41
 • طول برنامه:43 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:10:14:54
 • پایان برنامه: 10:29:54
 • طول برنامه:15 دقیقه

الماس هاي درخشان (زنده)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:10:30:12
 • پایان برنامه: 11:11:37
 • طول برنامه:41 دقیقه

ايران ما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:13:08
 • پایان برنامه: 11:28:08
 • طول برنامه:15 دقیقه

الماس هاي درخشان (زنده)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:27:16
 • طول برنامه:57 دقیقه

نيلوفرانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:30:31
 • پایان برنامه: 12:59:12
 • طول برنامه:28 دقیقه

چمدون

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:15:30
 • پایان برنامه: 13:41:51
 • طول برنامه:26 دقیقه

ديار ماندگار

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:50:31
 • پایان برنامه: 14:39:07
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه کوچه اقاقيا - (45)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:40:09
 • پایان برنامه: 14:59:30
 • طول برنامه:19 دقیقه

به وقت شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

روي خط (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:16:00:43
 • پایان برنامه: 16:55:43
 • طول برنامه:55 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:00:28
 • پایان برنامه: 17:24:13
 • طول برنامه:23 دقیقه

به رنگ دوستي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:30:17
 • پایان برنامه: 17:59:43
 • طول برنامه:29 دقیقه

کولاک

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:00:01
 • پایان برنامه: 18:40:48
 • طول برنامه:40 دقیقه

عصرانه (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:41:21
 • پایان برنامه: 18:56:21
 • طول برنامه:15 دقیقه

الماس هاي درخشان (زنده)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:00:01
 • پایان برنامه: 19:45:01
 • طول برنامه:45 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:19:45:19
 • پایان برنامه: 20:08:07
 • طول برنامه:22 دقیقه

توپ (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:20:14:20
 • پایان برنامه: 21:40:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

توپ (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:21:40:20
 • پایان برنامه: 21:59:41
 • طول برنامه:19 دقیقه

به وقت شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:59:59
 • پایان برنامه: 22:55:39
 • طول برنامه:55 دقیقه

تمنا (زنده)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:59:21
 • پایان برنامه: 23:45:08
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه کوچه اقاقيا - (46)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:45:26
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

مجموعه تلویزیونی دریا - (6)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB