جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:00:18
 • پایان برنامه: 01:37:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

فيلم تلويزيوني خاک و آتش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:37:35
 • پایان برنامه: 01:52:19
 • طول برنامه:14 دقیقه

صنايع دستي مراکز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:52:19
 • پایان برنامه: 02:00:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

اقليم ايران (آذربايجان غربي)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:00:39
 • پایان برنامه: 02:55:04
 • طول برنامه:54 دقیقه

نيلوفرانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:55:22
 • پایان برنامه: 03:20:10
 • طول برنامه:24 دقیقه

سفري ديگر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:20:28
 • پایان برنامه: 03:49:43
 • طول برنامه:29 دقیقه

علم و زندگي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:50:01
 • پایان برنامه: 04:18:58
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنراني اخلاقي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:26:00
 • پایان برنامه: 04:31:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان/مصطفي غلوش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:34:00
 • پایان برنامه: 05:36:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

جمع خواني قرآن کريم(29)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:37:29
 • پایان برنامه: 05:50:49
 • طول برنامه:13 دقیقه

شهران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:50:49
 • پایان برنامه: 05:58:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

اقليم ايران (آذربايجان غربي)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:01:17
 • پایان برنامه: 06:29:29
 • طول برنامه:28 دقیقه

کولاک

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:30:46
 • پایان برنامه: 07:23:49
 • طول برنامه:53 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:23:49
 • پایان برنامه: 07:29:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

اماکن ديدني تبريز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:30:24
 • پایان برنامه: 08:01:24
 • طول برنامه:31 دقیقه

قالي آذربايجان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:01:57
 • پایان برنامه: 08:17:05
 • طول برنامه:15 دقیقه

به وقت شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:17:05
 • پایان برنامه: 08:22:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

صنايع دستي مراکز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:22:22
 • پایان برنامه: 08:30:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

نمکستان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:42:15
 • پایان برنامه: 08:55:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

دوربين شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:55:51
 • پایان برنامه: 09:28:38
 • طول برنامه:32 دقیقه

علم و زندگي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:22:44
 • طول برنامه:52 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:22:26
 • طول برنامه:52 دقیقه

ايران ما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:30:12
 • پایان برنامه: 12:24:37
 • طول برنامه:54 دقیقه

نيلوفرانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 13:06:07
 • طول برنامه:35 دقیقه

هيرکان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:16:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر / شهيد محسن حاج حسني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:30:02
 • پایان برنامه: 13:58:32
 • طول برنامه:28 دقیقه

موج (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:14:00:31
 • پایان برنامه: 14:39:25
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه کوچه اقاقيا - (21)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:39:25
 • پایان برنامه: 14:54:33
 • طول برنامه:15 دقیقه

به وقت شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:00:48
 • پایان برنامه: 15:55:48
 • طول برنامه:55 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:00:49
 • پایان برنامه: 16:07:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاصدک (ماجراهاي بابا دريا)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:07:27
 • پایان برنامه: 16:21:37
 • طول برنامه:14 دقیقه

قاصدک (ابر پير)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:30:35
 • پایان برنامه: 17:04:29
 • طول برنامه:33 دقیقه

محدوده خاص

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:04:29
 • پایان برنامه: 17:20:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

دوربين شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:58:34
 • طول برنامه:28 دقیقه

کولاک

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:55:44
 • طول برنامه:55 دقیقه

عصرانه (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:57:30
 • طول برنامه:57 دقیقه

نيلوفرانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:04:43
 • پایان برنامه: 20:32:58
 • طول برنامه:28 دقیقه

مجموعه کوچه اقاقيا - (22)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:42:50
 • پایان برنامه: 20:59:06
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه مجموعه کوچه اقاقيا - (22)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:00:01
 • پایان برنامه: 21:57:34
 • طول برنامه:57 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شمس الشموس از حرم حضرت معصومه(س)(زنده)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ما و شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:00:18
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

خوشا شیراز - گزیده

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB