جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:01:30:33
 • پایان برنامه: 02:10:04
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه ميوه ممنوعه - (29)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:10:04
 • پایان برنامه: 02:22:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

سي شب سي فضيلت

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:29:56
 • پایان برنامه: 02:54:41
 • طول برنامه:24 دقیقه

با کاروان از زردکوه تا اروند

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:54:41
 • پایان برنامه: 03:02:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

درس هايي از قرآن و زندگي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:03:10
 • پایان برنامه: 03:09:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقليم ايران (آذربايجان غربي)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:10:03
 • پایان برنامه: 03:38:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

مجموعه مرد هزار چهره - (16)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:39:15
 • پایان برنامه: 03:56:42
 • طول برنامه:17 دقیقه

نسيم سحري (زنده)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:07:32
 • پایان برنامه: 04:17:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

سخنراني علوي گرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:18:12
 • پایان برنامه: 05:20:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

جمع خواني قرآن کريم(29)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:21:15
 • پایان برنامه: 05:44:48
 • طول برنامه:23 دقیقه

سخنراني اخلاقي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:45:37
 • پایان برنامه: 05:53:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

اقليم ايران (آذربايجان غربي)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:01:17
 • پایان برنامه: 06:12:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

قاصدک (قصه هاي زندگي)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:12:44
 • پایان برنامه: 06:24:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

قاصدک (پارسا کوچولو و مهماني خدا)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:24:38
 • پایان برنامه: 06:29:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

کليپ خوزستان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:30:08
 • پایان برنامه: 06:50:53
 • طول برنامه:20 دقیقه

سالکان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:50:53
 • پایان برنامه: 07:05:14
 • طول برنامه:14 دقیقه

ترنم صبحگاهي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:05:14
 • پایان برنامه: 07:15:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

به وقت شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:20:02
 • پایان برنامه: 07:28:34
 • طول برنامه:8 دقیقه

تهران زيبا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:28:52
 • پایان برنامه: 07:57:50
 • طول برنامه:28 دقیقه

کولاک

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:58:08
 • پایان برنامه: 08:27:02
 • طول برنامه:28 دقیقه

مجموعه مرد هزار چهره - (16)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:27:20
 • پایان برنامه: 09:28:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

نيلوفرانه(بازپخش)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:30:18
 • پایان برنامه: 10:22:06
 • طول برنامه:51 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:10:31:47
 • پایان برنامه: 11:27:55
 • طول برنامه:56 دقیقه

ايران ما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

جمع خواني قرآن کريم(سابقون)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:56:37
 • پایان برنامه: 13:06:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

شميم حضور

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:12:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر / عليرضا احمدي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:12:35
 • پایان برنامه: 13:29:39
 • طول برنامه:17 دقیقه

سخنراني آيت الله احمد مجتهدي تهراني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:30:07
 • پایان برنامه: 13:59:10
 • طول برنامه:29 دقیقه

موج (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:14:00:30
 • پایان برنامه: 14:40:01
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه ميوه ممنوعه - (29)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:40:01
 • پایان برنامه: 14:55:18
 • طول برنامه:15 دقیقه

شوخي کردم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:58:20
 • طول برنامه:58 دقیقه

جام رمضان - گزيده

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:00:16
 • پایان برنامه: 17:38:55
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه بزنگاه - (20)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:44:41
 • پایان برنامه: 17:55:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

به وقت شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:00:04
 • پایان برنامه: 18:58:38
 • طول برنامه:58 دقیقه

نيلوفرانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:59:42
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ماه رويايي(زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:20:36:15
 • پایان برنامه: 20:44:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

ويژه اذانگاهي ماه رمضان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:00:03
 • پایان برنامه: 22:30:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

توپ (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:30:21
 • پایان برنامه: 22:55:03
 • طول برنامه:24 دقیقه

سفري ديگر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:00:16
 • پایان برنامه: 23:32:02
 • طول برنامه:31 دقیقه

مجموعه بزنگاه - (21)

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:38:01
 • پایان برنامه: 23:44:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

ديدني هاي سيستان و بلوچستان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران اينستاگرام : https://instagram.com/Shomatv_irib ، تلگرام: https://telegram.me/Shomatv_irib , ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:45:44
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

جام رمضان (زنده)

[زنده]