جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:50:55
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه تلويزيونی «روزگار قريب»

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:01:02:02
 • پایان برنامه: 01:12:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفيد

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:01:13:46
 • پایان برنامه: 01:40:49
 • طول برنامه:27 دقیقه

حيات خانه ما

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:01:44:45
 • پایان برنامه: 02:08:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

کيميا

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:02:11:25
 • پایان برنامه: 02:22:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

راز درون

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:13:57
 • طول برنامه:43 دقیقه

ضربان

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:03:14:25
 • پایان برنامه: 03:19:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماوا

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:03:20:05
 • پایان برنامه: 03:36:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

ره آورد

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:03:39:55
 • پایان برنامه: 03:58:07
 • طول برنامه:18 دقیقه

دنيای کودکانه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:21:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

اذان گاهي

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:04:28:11
 • پایان برنامه: 04:40:42
 • طول برنامه:12 دقیقه

مجلة پزشکي لوگوس

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:04:42:27
 • پایان برنامه: 04:52:16
 • طول برنامه:9 دقیقه

خطر پنهان

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:04:58:28
 • پایان برنامه: 05:53:53
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند «حقايقی درباره دندان»

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:41:09
 • طول برنامه:41 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:06:41:48
 • پایان برنامه: 06:47:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

مي‌خواهم بدانم

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:06:48:33
 • پایان برنامه: 07:09:49
 • طول برنامه:21 دقیقه

صبح و سلامت

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:07:10:13
 • پایان برنامه: 07:16:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

سيب در قاب

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:07:16:21
 • پایان برنامه: 07:25:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

همايش‌های «تد»

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:07:28:40
 • پایان برنامه: 07:52:28
 • طول برنامه:23 دقیقه

ايران

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:07:52:56
 • پایان برنامه: 07:58:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ کودکان کار

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:43:57
 • طول برنامه:43 دقیقه

ضربان

[موضوع] این برنامه، به بررسی علل ناباروری در مردان پرداخته و راهکارهايی برای درمان

 • شروع برنامه:08:49:53
 • پایان برنامه: 09:19:03
 • طول برنامه:29 دقیقه

دهکده تندرستی

[موضوع] در این برنامه، در خصوص درمان قرمزی اطراف چشم‌ها و ورم انگشتان پا با تغذيه مناسب،

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

همین امروز

[زنده] [موضوع] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، انعکاس و پیگیری انتقادها و پیشنهادهای مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:43:39
 • طول برنامه:43 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[موضوع] در این برنامه، در خصوص «هرپس يا تب‌خال تناسلی»، علائم تشخيص و راه‌های پيشگيری و درمان آن،

 • شروع برنامه:10:49:36
 • پایان برنامه: 10:54:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

می‌خواهم بدانم

[قالب] انیمیشن

 • شروع برنامه:10:57:45
 • پایان برنامه: 11:21:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

کیمیا

[موضوع] این برنامه،

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

همین امروز

[زنده] [موضوع] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، انعکاس و پیگیری انتقادها و پیشنهادهای مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های

 • شروع برنامه:12:02:41
 • پایان برنامه: 12:53:36
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «روزگار قریب»

[این قسمت] دکتر قريب، ادامه خاطرات خود در خصوص

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:08:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم): از نفرين مظلوم بپرهيز، زيرا وی به دعا حق خويش را از خدا می‌خواهد

 • شروع برنامه:13:16:31
 • پایان برنامه: 13:43:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

حیات خانه ما

[موضوع] این برنامه، با محوریت حیات وحش ایران‌زمین، به معرفی

 • شروع برنامه:13:45:34
 • پایان برنامه: 13:54:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

همایش‌های «تد»

[موضوع] روش حل مشکلات ترافيکی

 • شروع برنامه:13:57:03
 • پایان برنامه: 14:52:28
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند «حقایقی درباره دندان»

[موضوع] این مستند خارجی، ترميم انواع دندان‌های پوسيده و روش‌های جديد

 • شروع برنامه:14:52:28
 • پایان برنامه: 14:57:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماوا

[موضوع] تصاوير زیبای طبيعت به همراه موسیقی خاطره‌انگیز

 • شروع برنامه:14:58:47
 • پایان برنامه: 15:53:47
 • طول برنامه:55 دقیقه

حال خوب

[موضوع] این برنامه، با حضور دکتر نغمه تقوی (روان‌شناس)،

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:42:44
 • طول برنامه:42 دقیقه

ضربان

[موضوع] اختلالات انعقادی خون -علل لرزش دست [مجری] دکتر بابک حسن زاده

 • شروع برنامه:16:50:27
 • پایان برنامه: 17:00:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

[موضوع] پر مویی [مجری] زهرا شوقی [کارشناس] دکتر محمد پژوهی (متخصص غدد)

 • شروع برنامه:17:03:17
 • پایان برنامه: 17:26:47
 • طول برنامه:23 دقیقه

کیمیا

[موضوع] دراین برنامه به معرفی چای کوهی که کوچایه هم می گویند و گیاه دارویئ بومادران می پردازد.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

همین امشب

[موضوع] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، انعکاس و پیگیری انتقادها و پیشنهادهای مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های

 • شروع برنامه:18:06:09
 • پایان برنامه: 18:33:02
 • طول برنامه:26 دقیقه

تالار تجربه

[موضوع] دراین قسمت شرح حال دکترایرج سیاسی از زبان خودشان بیان می شود

 • شروع برنامه:18:33:25
 • پایان برنامه: 18:39:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماوا

[موضوع] تصاویر طبیعت و رودخانه ها

 • شروع برنامه:18:40:08
 • پایان برنامه: 18:49:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

راز درون

[موضوع] سیستم دفاعی بدن

 • شروع برنامه:18:53:12
 • پایان برنامه: 19:19:19
 • طول برنامه:26 دقیقه

ایران

[موضوع] دراین برنامه به معرفی تاریخچه پست و تمبردرایران وکاخ نیاوران وعصارخانه های اصفهان و ساحل

 • شروع برنامه:19:26:13
 • پایان برنامه: 19:38:13
 • طول برنامه:12 دقیقه

همایش‌های «تد»

[موضوع] دراین برنامه درخصوص به معرفی fls یا مترجم تخصصی برای کارآیی بهترپزشکان درامرجراحی و درمان می پردازد.

 • شروع برنامه:19:38:25
 • پایان برنامه: 19:43:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیب در قاب

[موضوع] آلرژی های فصل بهار

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:15:13
 • طول برنامه:30 دقیقه

همین امشب

[موضوع] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه سلامت، انعکاس و پیگیری انتقادها و پیشنهادهای مخاطبان شبکه و مرور تازه‌های

 • شروع برنامه:20:22:09
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[قاری] [استاد قاسم رضیعی] [سوره] [کهف]

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:33:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

موذن : مرحوم آفاتی

 • شروع برنامه:20:40:58
 • پایان برنامه: 20:52:53
 • طول برنامه:11 دقیقه

مجله پزشکی لوگوس

[موضوع] دراین برنامه چند موضوع یک واریس پا دیگری حسگرهای چشائی ومیگرن و فلسفه خوا ب و خواص عسل مطرح می شود

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:49:53
 • طول برنامه:49 دقیقه

گوشه عافیت

[موضوع] تاثیر روابط خانواده در گرایش یا عدم گرایش به مصرف مواد در بین نوجوانان و جوانان

 • شروع برنامه:21:56:35
 • پایان برنامه: 22:50:45
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند « بدن شگفت‌انگیز من »

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:55:27
 • پایان برنامه: 23:54:43
 • طول برنامه:59 دقیقه

به سلامت

[موضوع] این برنامه به موضوع هنردرمانی می پردازد [مجری] رامتین خدا پناهی