جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تلاوت استاد محمود خلیل الحصری

ترتیل سوره های ملک تا مرسلات به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت- پخش

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

در خلوت حضور

اذان صبح: 04:03

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

تلاوت ترتیل(زنده)

تلاوت ترتیل یک جزء از حرم رضوی

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد حمدی محمود زامل

سوره های انفال آیات 59-66، کافرون و نصر

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتيل سوره ياسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبح و سلام(زنده)

مجله صبحگاهی رادیو قرآن

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر(زنده)

خبر سراسری

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

سوره انفال آیات 20-41

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شکوه آیات

بررسی آیات مهم قرآن کریم

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره زمر آیات 1-9

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن و زندگی(زنده)

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد محمود شحات انور

سوره های آل عمران آیات 189-آخر، زلزال و کافرون

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آشنایی با جزء های قرآن کریم

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

ترتیل سوره های ملک تا مرسلات

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

آرام جان(زنده)

فصل نیایش

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سمت خدا(زنده)

 • شروع برنامه:14:32:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

افق(زنده)

پیگیری مطالبات قرآنی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای محمد جواد كاشفی

سوره نور آیات 35-44

 • شروع برنامه:15:32:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های فتح آیات 27-آخر، قمر آیات 49-آخر و رحمن آیات 1-13

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ترنم آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گنجینه رازها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

قرآن کتاب زندگی(زنده)

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

تلاوت استاد محمد حسین سبزعلی

ترتیل سوره های ملک تا مرسلات

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فهم زبان قرآن

بررسی موضوعی آیات قرآن

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های واقعه آیات 58-آخر و حدید آیات 1-5

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

صدای ربنا(زنده)

ویژه افطار ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دعای افتتاح

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه های ماندگار

بررسی تلاوت قاریان جهان اسلام

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزکار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

شبهای انس

محفل انس با قرآن

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.