جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد احمد دباغ

ترتیل سوره بقره آیات 142-252

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت- پخش

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

قرار وصل

مناجات شعبانیه، تلاوت استاد محمدجواد پناهی- سوره های غاشیه آیات 8-آخر، فجر و کوثر

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبيب

سوره آل عمران آیات 26-36

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره انبیاء آیات 94-آخر

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره حاقه آیات 9-34 به همراه ترجمه آیات

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های ضحی، انشراح، تین، علق، تکاثر، فاتحه و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای شروع قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتيل سوره ياسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبح و سلام(زنده)

مجله صبحگاهی رادیو قرآن

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر(زنده)

خبر سراسری

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمود شحات انور

سوره های حجرات آیات 15-آخر و ق آیات 1-8

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ترتیل دو صفحه ای

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شکوه آیات

بررسی آیات مهم قرآن کریم

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره صافات آیات 139-آخر

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

حیات طیبه(زنده)

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های ابراهیم آیات 23-آخر و قدر

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره فرقان آیات 51-آخر

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره حاقه آیات 9-34 به همراه مفاهیم

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

ترتیل سوره بقره آیات 203-252

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آرام جان(زنده)

تلاوت آقای حمید شاکرنژاد- سوره انعام آیات 151-160

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سمت خدا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

رویدادهای قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های فصلت آیات 30-44، طارق و اعلی آیات 1-17

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره حاقه آیات 9-34 به همراه آموزش روخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بشری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی

سوره های نجم و قمر آیات 1-5

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در مکتب وحی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره بقره آیات 124-131

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فهم زبان قرآن

بررسی موضوعی آیات قرآن کریم

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره اسراء آیات 54-64

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آموزش وقف و ابتدا

آموزش تخصصی وقف و ابتدا بر اساس مصحف محشی

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره حاقه آیات 9-34 به همراه آموزش تجوید

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذانگاهی

عطر ماندگار- آموزش نماز و تلاوت استاد انور شحات انور- سوره کهف آیات 107-آخر

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شرح ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره ملک

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های یوسف (ع) آیات 101-آخر، بینه، قریش و ماعون

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره هود (ع) آیات 17-35

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزکار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:13:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سروش هدایت

بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

حفظ موضوعی و آیه به آیه قرآن

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره بقره آیات 51-73

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.