جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد احمد محمد عامر

ترتیل سوره بقره آیات 142-252

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های طه آیات 111-آخر، شمس، بینه، قریش و ماعون

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

قرار وصل

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره آل عمران آیات 29-41

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره های زلزال و عادیات آیات 1-9 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های ابراهیم (ع) آیات 23-41، شمس و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

مهر تابان(زنده)

مجله صبحگاهی رادیو قرآن

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های روم آیات 17-30، ضحی، انشراح، فاتحه و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شكوه آیات

بررسی آیات مهم قرآن كریم

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های علق، قدر، بینه، زلزال و عادیات

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن و زندگی(زنده)

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد سعید زناتی

سوره مریم (س) آیات 1-31

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

روشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

 • شروع برنامه:11:17:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره فاطر آیات 15-40

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره های زلزال و عادیات آیات 1-9 به همراه مفاهیم

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

ترتیل سوره بقره آیات 75-141

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

آرام جان(زنده)

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سمت خدا(زنده)

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت- پخش

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گنجینه رازها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره آل عمران آیات 93-112

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره های زلزال و عادیات آیات 1-9 به همراه آموزش روخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نمای نزدیك(زنده)

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

قرآن كتاب زندگی(زنده)

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در مكتب وحی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره رعد آیات 2-16

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فهم زبان

آموزش ترجمه، زبان قرآن و تفسیر روان آیات از سوره ناس تا محمد(ص)

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد حمدی محمود زامل

سوره های انفال آیات 59-66، كافرون و نصر

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

با ستارگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 20:35

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تلاوت من(زنده)

بررسی تلاوت قاریان ناشناخته، جوان و خوشخوان

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سروش هدایت

بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حفظ نور

كارشناس: استاد معتز آقایی

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

سوره های انعام آیات 95-104، اعلی، فاتحه و بقره آیات 1-2