جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد احمد محمد عامر

ترتیل سوره های احقاف، محمد، فتح، حجرات، ق و ذاریات آیات 1-30

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

تمنای بهشت

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تلاوت استاد عبدالجلیل بنا

سوره های شعراء آیات 51-89، مزمل و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

قرار وصل

ویژه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره بقره آیات 120-126 به همراه ترجمه

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمود خلیل حصری

سوره توبه آیات 90-121

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسیم رحمت

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زیارت حضرت رسول(ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد حجاج هنداوی

سوره های ق آیات 31-آخر، قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-27، انشراح و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های انفطار آیات 6-آخر، طارق، فجر، فاتحه، بقره آیات 1-5 و 285-آخر

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمدجواد پناهی

سوره فجر

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

هدیه آسمانی(زنده)

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مریم آیات 1-36، تكویر و قدر

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

محفل انس با قرآن(زنده)

بزرگداشت شهید محسن حججی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان ظهر: 13:08

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سمت خدا(زنده)

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نقش خیال

تصویرگری سوره واقعه

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

سوره مائده آیات 11-31

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور

ترتیل سوره بقره آیات 120-126به همراه روخوانی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قرآن و اقتصاد

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد حمدی محمود زامل

سوره های تحریم و حاقه آیات 1-12

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

قرآن كتاب زندگی(زنده)

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

در مكتب وحی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره آل عمران آیات 33-51

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فهم زبان قرآن

بررسی موضوعی آیات قرآن

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تجوید تحقیقی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 20:10

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- تجوید

ترتیل سوره بقره آیات 120-126 به همراه تجوید

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دعای كمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شبهای انس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق