جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبکه قرآن

اذان صبح: 04:03

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:43:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد محمد عمران

سوره نمل آیات 15-40

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره های آل عمران آیات 169-180 و عصر

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:51:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره قصص آیات 1-28

 • شروع برنامه:07:51:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:38:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های ق آیات 31-آخر، ذاریات آیات 1-28 و شمس آیات 1-8

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 09:04:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره های معارج و نوح

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز حصان

سوره دهر

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاکرنژاد

سوره شعراء آیات 52-91

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:23:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز عکاشه

سوره احزاب آیات 31-50

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره مائده آیات 1-5

 • شروع برنامه:11:09:00
 • پایان برنامه: 11:34:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمود شحات انور

سوره های بقره آیات 183-186، ضحی و کوثر

 • شروع برنامه:11:36:00
 • پایان برنامه: 11:54:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای سید جواد حسینی

سوره اسراء آیات 71-93

 • شروع برنامه:11:54:00
 • پایان برنامه: 12:03:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد مهدی قره شیخ لو

سوره نباء آیات 31-آخر

 • شروع برنامه:12:19:00
 • پایان برنامه: 12:49:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره نمل آیات 15-40

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:17:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره های حدید آیات 16-21 و قارعه

 • شروع برنامه:13:17:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مدثر و قیامه

 • شروع برنامه:14:12:00
 • پایان برنامه: 15:11:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره یوسف (ع) آیات 1-29

 • شروع برنامه:15:16:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره عنکبوت آیات 52-63

 • شروع برنامه:15:27:00
 • پایان برنامه: 16:06:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره اسراء آیات 9-25

 • شروع برنامه:16:08:00
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره های انبیاء آیات 101-آخر و بلد

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:52:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره غافر آیات 7-17

 • شروع برنامه:16:56:00
 • پایان برنامه: 17:14:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد کریم منصوری

سوره های نحل آیات 65-70 و شمس

 • شروع برنامه:17:16:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمود عبدالحکم

سوره حج آیات 23-39

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد عزت عنانی

سوره مومنون آیات 1-23

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:26:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای حبیب الله پوراحمدی

سوره مریم (س) آیات 1-26

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های حجر آیات 89-آخر، نحل آیات 1-18 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:19:02:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد امین پویا

سوره حج آیات 23-32

 • شروع برنامه:19:22:00
 • پایان برنامه: 19:51:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره های شوری آیات 27-آخر و زخرف آیات 1-11

 • شروع برنامه:19:54:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی

سوره طه آیات 83-114

 • شروع برنامه:20:23:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت آقای حمید رضا احمدی وفا

سوره های ابراهیم (ع) آیات 31-41 و کوثر

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 21:02:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد جواد پناهی

سوره نور آیات 35-40

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره های اسراء آیات 9-52، ضحی و شرح

 • شروع برنامه:21:42:00
 • پایان برنامه: 21:56:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای ملکشاهی

سوره بقره آیات 213-218

 • شروع برنامه:21:59:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های نباء آیات 31-آخر، نازعات آیات 27-آخر و بلد آیات 1-18

 • شروع برنامه:22:27:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد حسین کرمی

سوره اعراف آیات 54-72

 • شروع برنامه:22:48:00
 • پایان برنامه: 23:28:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های انفطار آیات 6-آخر، طارق، فجر، حمد و بقره آیات 1-5 و 285-آخر

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:56:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره نمل آیات 1-31