جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه قرآن

اذان صبح: 04:53

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 07:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-آخر

 • شروع برنامه:07:17:00
 • پایان برنامه: 07:36:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های بقره آیات 284-آخر، قدر، قریش، اخلاص و حمد

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 08:04:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره صافات آیات 75-111

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 08:32:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های نجم آیات 32-آخر، قمر آیات 1-12 و تین

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:04:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره نحل آیات 75-96

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 09:34:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره كهف آیات 51-81

 • شروع برنامه:09:39:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره نازعات

 • شروع برنامه:09:54:00
 • پایان برنامه: 10:22:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-6

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:51:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های زخرف آیات 68-آخر، تین و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 11:06:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره زمر آیات 61-آخر

 • شروع برنامه:11:08:00
 • پایان برنامه: 11:39:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-29، واقعه آیات 1-22 و نصر

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره هود (ع) آیات 69-83

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:00
 • پایان برنامه: 12:22:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد رحیم خاكی

سوره های قمر آیات 49-آخر و رحمن آیات 1-28

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:54:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره اسراء آیات 25-59

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:06:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره فرقان آیات 58-71

 • شروع برنامه:13:06:00
 • پایان برنامه: 13:17:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان

اذان ظهر: 13:08

 • شروع برنامه:13:17:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره صافات آیات 22-102

 • شروع برنامه:13:49:00
 • پایان برنامه: 14:08:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره اسراء آیات 1-15

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 14:37:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های زمر آیات 62-آخر و غافر آیات 1-3

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 15:11:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره زخرف آیات 1-50

 • شروع برنامه:15:12:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمد حسین سبزعلی

سوره انعام آیات 69-94

 • شروع برنامه:15:37:00
 • پایان برنامه: 16:16:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مریم (س) آیات 1-36، تكویر و قدر

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:48:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره نمل آیات 56-81

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:03:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره بقره آیات 146-160

 • شروع برنامه:17:08:00
 • پایان برنامه: 17:36:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره اسراء آیات 12-30

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد صلاح شمس الدین

سوره احزاب آیات 21-35

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره انسان آیات 1-18

 • شروع برنامه:18:19:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره نساء آیات 74-84

 • شروع برنامه:18:46:00
 • پایان برنامه: 19:06:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های یس آیات 77-آخر، شمس و كوثر

 • شروع برنامه:19:09:00
 • پایان برنامه: 19:36:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره شوری آیات 1-12

 • شروع برنامه:19:38:00
 • پایان برنامه: 19:46:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد منصور قصری زاده

سوره فاطر آیات 27-35

 • شروع برنامه:19:49:00
 • پایان برنامه: 20:08:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های یونس (ع) آیات 3-10 و قریش

 • شروع برنامه:20:08:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 20:10

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق آیات 1-42

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 21:23:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های ق آیات 16-آخر و ذاریات آیات 1-23

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره انفال آیات 1-28

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های احزاب آیات 70-آخر، سباء آیات 1-9 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:22:39:00
 • پایان برنامه: 22:47:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد محمد مشمول

سوره حدید آیات 12-16

 • شروع برنامه:22:49:00
 • پایان برنامه: 23:21:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره فصلت آیات 30-47

 • شروع برنامه:23:24:00
 • پایان برنامه: 23:56:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره های مریم (س) آیات 1-40