جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه قرآن

اذان صبح: 04:26

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:32:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره بقره آیات 142-158

 • شروع برنامه:06:36:00
 • پایان برنامه: 07:11:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره نمل آیات 15-44

 • شروع برنامه:07:14:00
 • پایان برنامه: 08:04:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های یونس آیات 99-آخر و هود آیات 1-4

 • شروع برنامه:08:06:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره نحل آیات 51-69

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:48:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای سید مرتضی سادات فاطمی

سوره رعد آیات 20-31

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 09:17:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره بقره آیات 189-199

 • شروع برنامه:09:19:00
 • پایان برنامه: 09:28:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره های آل عمران آیات 189-195 و اخلاص

 • شروع برنامه:09:31:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

تلاوت استاد سید سعید

سوره های حجرات و ق آیات 1-18

 • شروع برنامه:10:29:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره بقره آیات 124-141

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد رحیم خاكی

سوره انعام آیات1-18

 • شروع برنامه:11:14:00
 • پایان برنامه: 11:39:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های واقعه آیات 75-آخر، قیامه و شمس

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره ابراهیم (ع) آیات 35-آخر

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره قصص آیات 12-28

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:47:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های آل عمران آیات 189-195 و طارق

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های لقمان آیات 12-22، قارعه و اخلاص

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اذان

اذان ظهر: 13:11

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:48:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره آل عمران آیات 18-46

 • شروع برنامه:13:49:00
 • پایان برنامه: 14:18:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره بقره آیات 272-282

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:29:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد منصور قصری زاده

سوره بقره آیات 106-113

 • شروع برنامه:14:32:00
 • پایان برنامه: 15:09:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های سباء آیات 46-آخر و مزمل آیات 1-19

 • شروع برنامه:15:12:00
 • پایان برنامه: 15:33:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های رعد آیات 1-9

 • شروع برنامه:15:36:00
 • پایان برنامه: 16:02:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره های حمد و بقره آیات 1-32

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره انفال آیات 1-17

 • شروع برنامه:16:32:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره های حجرات آیات 11-آخر و ق آیات 1-11

 • شروع برنامه:17:03:00
 • پایان برنامه: 17:24:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد حسین رستمی

سوره های توبه آیات 30-33، بلد آیات 1-18 و كوثر

 • شروع برنامه:17:26:00
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف

سوره انعام آیات 48-73

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:18:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره بقره آیات 267-274

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:48:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره بقره آیات 26-38

 • شروع برنامه:18:49:00
 • پایان برنامه: 19:07:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره قصص آیات 20-28

 • شروع برنامه:19:09:00
 • پایان برنامه: 20:11:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم، حاقه، نازعات آیات 26-33، ضحی، شرح، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره آل عمران آیات 38-51

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 20:35

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:16:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره بقره آیات 196-203

 • شروع برنامه:21:16:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:32:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره بقره آیات 272-281

 • شروع برنامه:21:36:00
 • پایان برنامه: 22:06:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره آل عمران آیات 133-152

 • شروع برنامه:22:09:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره مائده آیات 94-108

 • شروع برنامه:22:28:00
 • پایان برنامه: 22:54:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های ق آیات 31-آخر و نازعات آیات 27-41

 • شروع برنامه:22:57:00
 • پایان برنامه: 23:03:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آقای محسن خدام حسینی

سوره احزاب آیات 21-27

 • شروع برنامه:23:07:00
 • پایان برنامه: 23:54:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تلاوت استاد سعید زناتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:54:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.