جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبکه قرآن

اذان صبح: 04:14

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های روم آیات 17-30، ضحی، شرح، حمد و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 06:52:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای مسعود نیک دستی

سوره بقره آیات 266-257

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 07:20:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره بقره آیات 44-63

 • شروع برنامه:07:22:00
 • پایان برنامه: 07:32:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

سوره های نمل آیات 1-14 و نصر

 • شروع برنامه:07:36:00
 • پایان برنامه: 08:22:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

تلاوت استاد محمد عمران

سوره زمر آیات 61-آخر

 • شروع برنامه:08:23:00
 • پایان برنامه: 08:44:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره مریم (س) آیات 16-36

 • شروع برنامه:08:47:00
 • پایان برنامه: 09:14:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره آل عمران آیات 33-51

 • شروع برنامه:09:14:00
 • پایان برنامه: 09:23:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:00
 • پایان برنامه: 10:11:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های ابراهیم (ع) آیات 31-آخر و حجر آیات 1-9

 • شروع برنامه:10:11:00
 • پایان برنامه: 10:24:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد جواد پناهی

سوره زخرف آیات 1-22

 • شروع برنامه:10:26:00
 • پایان برنامه: 10:54:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره بقره آیات 255-260

 • شروع برنامه:10:56:00
 • پایان برنامه: 11:13:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد مهدی قره شیخ لو

سوره های آل عمران آیات 199-آخر و نساء آیات 1-10

 • شروع برنامه:11:18:00
 • پایان برنامه: 11:39:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره رعد آیات 19-29

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره های قاف آیات 31-آخر و ذاریات آیات 1-23

 • شروع برنامه:12:01:00
 • پایان برنامه: 12:14:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای حمید هروی

سوره اعراف آیات 189-آخر

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:42:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیات 13-آخر، بلد، شمس ، شرح، تین و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:12:44:00
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره های بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-9

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:43:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های یس آیات 77-آخر، نازعات آیات 26-آخر، اخلاص و فلق

 • شروع برنامه:13:43:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:18:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد هاشم هیبه

سوره مریم (س) آیات 1-53

 • شروع برنامه:14:18:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 14:48:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد سید جواد حسینی

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق آیات 1-8

 • شروع برنامه:14:48:00
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:31:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های بقره آیات 196-203 و نازعات آیات 26-آخر

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 16:04:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد کریم منصوری

سوره واقعه آیات 1-40

 • شروع برنامه:16:09:00
 • پایان برنامه: 16:52:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های نجم آیات 32-آخر، قمر آیات 1-14، رحمن آیات 1-29

 • شروع برنامه:16:52:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:31:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود حسین منصور

سوره آل عمران آیات 26-49

 • شروع برنامه:17:31:00
 • پایان برنامه: 17:37:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:00
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره های صف آیات 1-13 و نصر

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:26:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد محمد حسین سعیدیان

سوره های انبیاء آیات 101-آخر و نصر

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 19:03:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های رحمن آیات 46-آخر و واقعه آیات 1-38

 • شروع برنامه:19:04:00
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد عبدالعزیز حصان

سوره های تحریم و حاقه آیات 1-24

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:36:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره های فصلت آیات 30-36 و تین

 • شروع برنامه:20:36:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری

سوره بقره آیات 54-82

 • شروع برنامه:21:04:00
 • پایان برنامه: 21:26:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره بقره آیات 148-158

 • شروع برنامه:21:27:00
 • پایان برنامه: 21:37:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره انعام آیات 95-104

 • شروع برنامه:21:37:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره هود آیات 108-آخر

 • شروع برنامه:21:57:00
 • پایان برنامه: 22:46:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره نمل آیات 15-31

 • شروع برنامه:22:47:00
 • پایان برنامه: 23:06:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاکرنژاد

سوره آل عمران آیات 140-152

 • شروع برنامه:23:07:00
 • پایان برنامه: 23:33:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره نساء آیات 148-164

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های فتح آیات 27-آخر، نباء، شمس و حمد