جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

میان برنامه

شبكه رادیویی گفت و گو هر روز از ساعت 06:00 تا ساعت 24:00 روی موج FM ردیف 103.5

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:32:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

روشنا

تفسیر آیه 191 تا 195 سوره بقره

 • شروع برنامه:06:32:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حیاط خلوت

مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صبح و گفت و گو

مجله صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:28:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

بالا رفتن سن تجرد؛ تهدیدها و راهكارها

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گفت و گوی اقتصادی

اضلاع خروج از ركود در اقتصاد

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پرسمان

اصناف حلقه اتصال تولید تا بازار

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ترنج

دلایل مجرد زیستن دختران

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رویداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 13:11

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

معاینه فنی و رابطه آن با كیفیت خودرو

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گفت و گوی اقتصادی

آسیبها، راهكارها و افت و خیزهای بورس

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مناظره

عدم انگیزه بخش خصوصی در ورود به عرصه تولید- چالش های پیش رو در خصوص ساختارهای ناكار آمد اقتصادی و بوروكراسی و غیرشفاف

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گفت و گوی سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بدون خط خوردگی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفت و گوی فرهنگی

ارتقای ادبیات داستانی دفاع مقدس

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران: 20:35

 • شروع برنامه:20:41:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه گفت و گوی فرهنگی

ارتقای ادبیات داستانی دفاع مقدس

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گفت و گوی علمی

تهدیدات زیستی در حوزه اقلیم

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

صورت ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.