جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:13:09
 • پایان برنامه: 00:53:13
 • طول برنامه:40 دقیقه

ادامه سینمایی نفوذی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:13
 • پایان برنامه: 01:01:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ گل من چندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:40
 • پایان برنامه: 01:08:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

پای صحبت آزادگان 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:16:54
 • پایان برنامه: 01:40:10
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند پرورش دنیایی سبزتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:10
 • پایان برنامه: 01:46:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ سنتی بازار اراک 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:19
 • پایان برنامه: 01:58:18
 • طول برنامه:11 دقیقه

زنگ تفریح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:05
 • پایان برنامه: 02:51:05
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال هوش سیاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:40
 • پایان برنامه: 03:34:34
 • طول برنامه:36 دقیقه

دلنوازان فصل 4 کلاکت 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:39
 • پایان برنامه: 03:55:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه قصه های سینما-بوی پیراهن یوسف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:52
 • پایان برنامه: 04:18:52
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستندایرانگردی گزن چال قسمت 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:04
 • پایان برنامه: 04:32:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله 19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:09
 • پایان برنامه: 04:37:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

یارعیار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:37:30
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

اذان صبح3 اصلاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:10:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به افق اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:18
 • پایان برنامه: 05:22:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

ادامه باکس اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:36
 • پایان برنامه: 06:27:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:43
 • پایان برنامه: 06:38:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:59
 • پایان برنامه: 07:01:44
 • طول برنامه:19 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:51
 • پایان برنامه: 07:52:56
 • طول برنامه:46 دقیقه

اینجا آبادی-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:45
 • پایان برنامه: 08:26:45
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند 152نفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:57
 • پایان برنامه: 09:33:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:37:45
 • پایان برنامه: 09:43:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:11
 • پایان برنامه: 09:51:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:10
 • پایان برنامه: 10:54:30
 • طول برنامه:54 دقیقه

تماشاخانه شجاع مرد کوچک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:30
 • پایان برنامه: 11:02:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

سرود گل من چندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:09:26
 • پایان برنامه: 11:56:02
 • طول برنامه:46 دقیقه

سیمای کارگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:13
 • پایان برنامه: 12:43:22
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستنددیداربیست سال بعد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:22
 • پایان برنامه: 13:09:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:50
 • پایان برنامه: 13:27:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:03
 • پایان برنامه: 14:27:03
 • طول برنامه:52 دقیقه

چهارسوق همدلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:34:47
 • پایان برنامه: 15:55:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

فیلم سینمایی نفوذی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:01
 • پایان برنامه: 16:47:01
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخیار 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:24:08
 • پایان برنامه: 17:31:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:33:11
 • پایان برنامه: 17:39:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

پای صحبت آزادگان 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:41
 • پایان برنامه: 17:47:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمناهنگ تا آخرین قطره خون ایستاده ایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:05
 • پایان برنامه: 18:11:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند مندیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:31
 • پایان برنامه: 18:18:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ قصه بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:22
 • پایان برنامه: 18:25:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

پای صحبت آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:13
 • پایان برنامه: 19:44:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

الماس های درخشان(ارتباط با خمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:13
 • پایان برنامه: 19:49:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ بازگشت پرستو ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:10
 • پایان برنامه: 19:56:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازخبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:39
 • پایان برنامه: 20:14:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:35
 • پایان برنامه: 20:26:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

ادامه خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:46
 • پایان برنامه: 20:48:46
 • طول برنامه:17 دقیقه

شهرما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:18
 • پایان برنامه: 21:33:18
 • طول برنامه:42 دقیقه

اینجا آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:12
 • پایان برنامه: 21:50:12
 • طول برنامه:15 دقیقه

سقلمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:57
 • پایان برنامه: 21:59:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:10
 • پایان برنامه: 22:50:10
 • طول برنامه:50 دقیقه

چهارسوق همدلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:15
 • پایان برنامه: 22:58:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:56
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:48
 • پایان برنامه: 23:26:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:55
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:33 دقیقه

فیلم سینمایی اخراجی ها2

توضیحات برنامه درج نشده است.