جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:38:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:42:00
 • پایان برنامه: 01:27:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال(سه دونگ سه دونگ).قسمت.20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روح الغزل.قسمت.18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال(نقش و نگار).قسمت.19.تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 02:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلام رهبری(ویژه روز قدس)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:41:00
 • پایان برنامه: 04:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ماه خوبان(ویژه سحر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:00
 • پایان برنامه: 05:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن کریم .جزء .28.بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:00
 • پایان برنامه: 06:41:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

سرود ملی،تلاوت قرآن کریم ودعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 07:07:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:00
 • پایان برنامه: 07:17:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

چشمه معرفت(کلام بزرگان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:00
 • پایان برنامه: 08:02:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال(سه دونگ سه دونگ).قسمت.20.تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:00
 • پایان برنامه: 08:37:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند(ثمر قند).قسمت.14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:00
 • پایان برنامه: 08:54:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قصه های رمضان.قسمت.28

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی(زخم زیتون).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گلچین خانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:30
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

انیمیشن(قصه های رمضان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:30
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

انیمیشن(قصه های من وآقا جان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:10
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال(مدینه).قسمت.21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:47:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن گرافیک(زخم زیتون)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:40
 • پایان برنامه: 12:54:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:53
 • پایان برنامه: 13:12:23
 • طول برنامه:17 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان ظهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:27:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

چشمه معرفت(کلام بزرگان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:20
 • پایان برنامه: 13:58:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند(قصه های قدس)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:45
 • پایان برنامه: 14:08:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ(زخم زیتون)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:08:45
 • پایان برنامه: 14:26:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند(از لاک جیغ تا خدا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:37:00
 • پایان برنامه: 14:43:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود(قدس)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:10
 • پایان برنامه: 14:57:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:00
 • پایان برنامه: 16:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

سینمایی(شکارچی شنبه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راهپیمایی روز قدس در استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

انیمیشن(پهلوانان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند(آدینه فریاد).قسمت.1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:30
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سابقون(جزء خوانی قرآن کریم).جزء28.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:22:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

دعوت(ویژه افطار).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال(مدینه).قسمت.22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

چشمه معرفت(کلام بزرگان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

دیار نعمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال(نقش و نگار).قسمت.20

توضیحات برنامه درج نشده است.