جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال آیریلیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند بنت جبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی شکارچی شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

اوباشدانلیق

ویژه برنامه سحرگاهان ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تلاوت ترتیل جزء 28 قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تفسیر جزء 28 قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:10
 • پایان برنامه: 06:23:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:00
 • پایان برنامه: 06:48:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی فروغی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:00
 • پایان برنامه: 07:35:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آفتاب پرده نشین

مهدویت

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

مستند زخم زیتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

آموزش قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:4 ساعت و 20 دقیقه

ویژه برنامه روز قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند بنت جبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:43:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی فیلادلفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:17:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:00
 • پایان برنامه: 15:27:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راهپیمایی روز قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

الف لام میم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تلاوت ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن پارسا کوچولو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:37:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

میزگرد قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:00
 • پایان برنامه: 17:46:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

بهار قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:00
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راهپیمایی روز قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 18:03:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:24:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

ائل سازی ائل سوزو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

مجموعه ی نه دئمیشم بئله بخته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دلداریمیز

مهدویت

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راهپیمایی روز قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:42:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آرم شبکه و تقویم غیرت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 21:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

افطارلیق

ویژه برنامه افطار

 • شروع برنامه:21:27:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سریال گمگشته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خطبه های نماز جمعه

خطبه های نماز جمعه تبریز

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

تیزر و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

راهپیمایی روز قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.