جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال آیریلیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

باکس گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی آلونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

اوباشدانلیق

ویژه برنامه سحرگاهان ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:39:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

تلاون ترتیل جزء 30 قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:00
 • پایان برنامه: 05:54:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تفسیر جزء سی ام قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

گنجینه ی احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:30
 • پایان برنامه: 06:13:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:38
 • پایان برنامه: 06:31:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی سرایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سیمای بامدادی

سحرلر

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

چشمه معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

معرفی موسسات قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ائل سازی ائل سوزو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

زلال سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهریمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آموزش قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:39:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

بهار قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:00
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سلسبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:41:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:00
 • پایان برنامه: 14:03:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

شکرشکنان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:00
 • پایان برنامه: 14:39:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال آیریلیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:39:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

الف لام میم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 16:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

تلاوت ترتیل جزءسی ام قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی چگونه میلیاردر شدم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

معرفی موسسات قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گول بتاغچاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 18:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

ائل سازی ائل سوزو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

مجموعه ی نه دئمیشم بئله بخته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

معرفی موسسات قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

افطارلیق

ویژه برنامه افطار

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سریال گمگشته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تبریزیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

تیزر و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

فطر بایرامی

توضیحات برنامه درج نشده است.