جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سینمایی سریع و خشن 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:00
 • پایان برنامه: 01:24:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:24:00
 • پایان برنامه: 02:08:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال سه در چهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:00
 • پایان برنامه: 03:11:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:11:00
 • پایان برنامه: 03:58:06
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:06
 • پایان برنامه: 04:31:28
 • طول برنامه:33 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:37:28
 • پایان برنامه: 04:45:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت قرآن کریم-سوره روم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:11
 • پایان برنامه: 05:29:24
 • طول برنامه:28 دقیقه

رواق اندیشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:24
 • پایان برنامه: 05:57:51
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:08
 • پایان برنامه: 06:21:35
 • طول برنامه:13 دقیقه

ورزش صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:35
 • پایان برنامه: 06:34:35
 • طول برنامه:13 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:35
 • پایان برنامه: 07:25:51
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:51
 • پایان برنامه: 08:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:32:12
 • پایان برنامه: 08:42:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

کمدی آقای پنجیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:47
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:28
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:33
 • پایان برنامه: 10:06:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه دهه کرامت/پیام بازرگانی/اقتصاد مقاومتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:06:33
 • پایان برنامه: 11:22:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:51
 • پایان برنامه: 11:29:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاب نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:51
 • پایان برنامه: 12:02:51
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:51
 • پایان برنامه: 12:48:51
 • طول برنامه:42 دقیقه

مشاعره آستان مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:34
 • پایان برنامه: 13:18:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:55
 • پایان برنامه: 13:32:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

تیزر رادیو فارس/پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:59
 • پایان برنامه: 14:54:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی سریع و خشن 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:57:26
 • پایان برنامه: 15:22:26
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند ایران قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:45
 • پایان برنامه: 15:32:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

مترو شهر زیر زمینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:45
 • پایان برنامه: 15:48:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:49:45
 • پایان برنامه: 16:42:59
 • طول برنامه:53 دقیقه

رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:59
 • پایان برنامه: 17:00:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:50
 • پایان برنامه: 17:56:50
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:59
 • پایان برنامه: 18:51:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:00
 • پایان برنامه: 19:43:50
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال سه در چهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:50
 • پایان برنامه: 19:59:50
 • طول برنامه:16 دقیقه

سلام کشاورز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:51
 • پایان برنامه: 20:11:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

حدیث نور-امام رضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:28:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:59
 • پایان برنامه: 20:41:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:59
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:10
 • پایان برنامه: 21:49:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

ورزش فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:00
 • پایان برنامه: 22:53:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:23:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

سرود/پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینمایی سریع و خشن 3

توضیحات برنامه درج نشده است.