جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سینمایی ارباب حلقه ها 3-قسمت اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:16:00
 • پایان برنامه: 02:07:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:00
 • پایان برنامه: 02:48:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال مرد هزار چهره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:00
 • پایان برنامه: 03:51:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:28
 • پایان برنامه: 04:03:28
 • طول برنامه:12 دقیقه

نقش یاد و آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:28
 • پایان برنامه: 04:51:28
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:45
 • پایان برنامه: 05:05:11
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت قرآن کریم-سوره فاطر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:22
 • پایان برنامه: 05:15:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:24
 • پایان برنامه: 05:50:24
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:24
 • پایان برنامه: 05:57:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:35
 • پایان برنامه: 06:29:35
 • طول برنامه:17 دقیقه

ورزش صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:35
 • پایان برنامه: 07:13:35
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:35
 • پایان برنامه: 07:30:35
 • طول برنامه:17 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:34:35
 • پایان برنامه: 08:35:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:49
 • پایان برنامه: 08:43:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

آنونس و له و سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:49
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:40:33
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال مرد هزار چهره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:33
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:51
 • پایان برنامه: 11:45:51
 • طول برنامه:20 دقیقه

نگاه روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:51
 • پایان برنامه: 12:12:51
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:51
 • پایان برنامه: 12:45:51
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:49:51
 • پایان برنامه: 12:55:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

زکات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:51
 • پایان برنامه: 13:04:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم-سوره روم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:00
 • پایان برنامه: 13:09:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:34
 • پایان برنامه: 13:18:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:55
 • پایان برنامه: 15:06:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

سینمایی بوی پیراهن یوسف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:07:35
 • پایان برنامه: 15:18:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر و آلبوم استان استهبان و آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:45
 • پایان برنامه: 15:37:45
 • طول برنامه:19 دقیقه

به رنگ فوتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:00
 • پایان برنامه: 16:31:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نسیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:50
 • پایان برنامه: 17:46:50
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:50
 • پایان برنامه: 17:56:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

آلبوم استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:50
 • پایان برنامه: 18:48:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:50
 • پایان برنامه: 19:42:51
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال مرد هزار چهره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:07:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:14:59
 • پایان برنامه: 20:34:59
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:59
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:59
 • پایان برنامه: 21:47:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

گفتگو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:25:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید و در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

سینمایی ارباب حلقه ها 3-قسمت اول

توضیحات برنامه درج نشده است.