جدول پخش

آبادان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:8 ساعت

شبکه همدلی و مهربانی

30000630 ----------------------------------------------------------------------- شروع برنامه های شبکه آبادان ساعت 8 بامداد ----------------------------------------------------------------------- IribAbadan@

 • شروع برنامه:08:07:45
 • پایان برنامه: 08:22:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

ترنم صبحگاهی 44

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:08:24:10
 • پایان برنامه: 09:05:55
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال فراری از قصر 23

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:09:10:20
 • پایان برنامه: 10:44:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

انیمیشن رنگو

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:10:44:55
 • پایان برنامه: 10:57:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

برشی از یک مستند

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:10:57:10
 • پایان برنامه: 11:57:10
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه آفتابی-تکرار

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:11:59:00
 • پایان برنامه: 12:04:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه جایی که نمی شناختم13

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:12:04:05
 • پایان برنامه: 12:09:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ جمعه های انتظار

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:12:09:30
 • پایان برنامه: 12:39:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند استارت

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:12:39:35
 • پایان برنامه: 13:06:15
 • طول برنامه:26 دقیقه

حدیث سرو

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:13:06:15
 • پایان برنامه: 13:31:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

ویژه برنامه های اذان ظهر

اذان ظهر 13:23

 • شروع برنامه:13:35:35
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

کاووش 43

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ویژه برنامه من و شما

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:16:04:15
 • پایان برنامه: 16:50:40
 • طول برنامه:46 دقیقه

غنچه های اروند

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:16:52:30
 • پایان برنامه: 17:18:45
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند فرماندهان جنگ (مصطفی ردانی پور)

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:17:18:45
 • پایان برنامه: 17:24:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:17:24:00
 • پایان برنامه: 18:05:45
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند ناخدا خورشید

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:18:07:25
 • پایان برنامه: 18:49:30
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال فراری از قصر 24

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:18:50:50
 • پایان برنامه: 19:01:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه پایی که جا ماند 85

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:19:01:10
 • پایان برنامه: 19:46:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

مضیف المحبه

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:19:46:30
 • پایان برنامه: 20:26:45
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفرینش 27

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:20:29:20
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن لقمان

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:20:41:40
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب - علی اکبری

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:20:50:25
 • پایان برنامه: 21:07:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها 1

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:21:08:45
 • پایان برنامه: 22:02:20
 • طول برنامه:53 دقیقه

طنزپیشگان 21

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:22:03:40
 • پایان برنامه: 23:33:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی افسانه

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی

 • شروع برنامه:23:33:00
 • پایان برنامه: 23:53:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

شرح پریشانی حال من 7

شبکه آبادان شبکه همدلی و مهربانی