جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

سینمایی هدف – کره ای

سینمایی هدف – کره ای

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 00:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

بازپخش مستند کوتاه هنر ایرانی- پاپیه ماشه

بازپخش مستند کوتاه هنر ایرانی- پاپیه ماشه

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال خانه به دوش – ق27

سریال خانه به دوش – ق27

 • شروع برنامه:01:52:30
 • پایان برنامه: 02:52:30
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش پاسرو

بازپخش پاسرو

 • شروع برنامه:02:52:30
 • پایان برنامه: 02:58:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:02:58:00
 • پایان برنامه: 03:37:40
 • طول برنامه:39 دقیقه

بازپخش سریال هشدار برای کبری 11 – ق25

بازپخش سریال هشدار برای کبری 11 – ق25

 • شروع برنامه:03:38:40
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند یه لقمه نون – علیمردانی نویسنده کتاب

مستند یه لقمه نون – علیمردانی نویسنده کتاب

 • شروع برنامه:04:09:00
 • پایان برنامه: 04:32:20
 • طول برنامه:23 دقیقه

بازپخش لحظه ملکوتی - تولیدی

بازپخش لحظه ملکوتی - تولیدی

 • شروع برنامه:04:33:40
 • پایان برنامه: 04:39:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره ضحی و شرح و تین -استاد عبد الباسط

تلاوت قرآن-سوره ضحی و شرح و تین -استاد عبد الباسط

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:52:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح - آقاتی-نماز آیت الله علوی

موقع اذان صبح 04:41:00

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

بازپخش ورزش گلستان

بازپخش ورزش گلستان

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن(تصویری)-سوره بقره آیات 183 تا 185-استاد

تلاوت قرآن(تصویری)-سوره بقره آیات 183 تا 185-استاد الشعشاعی

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:17:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد(محسن فرهمند)

دعای عهد(محسن فرهمند)

 • شروع برنامه:06:26:40
 • پایان برنامه: 07:06:20
 • طول برنامه:39 دقیقه

بازپخش سریال هشدار برای کبری 11 – ق25

بازپخش سریال هشدار برای کبری 11 – ق25

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش پاسرو

بازپخش پاسرو

 • شروع برنامه:08:12:00
 • پایان برنامه: 08:47:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

بازپخش محله گلستان- تولیدی

بازپخش محله گلستان- تولیدی

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:51:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش سریال خانه به دوش – ق27

بازپخش سریال خانه به دوش – ق27

 • شروع برنامه:09:51:00
 • پایان برنامه: 09:56:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:46:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

بازپخش سیمای قانون

بازپخش سیمای قانون

 • شروع برنامه:11:47:00
 • پایان برنامه: 12:12:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بازپخش روستا- تولیدی

بازپخش روستا- تولیدی

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:48:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

لحظه ملکوتی- تولیدی

لحظه ملکوتی- تولیدی

 • شروع برنامه:12:49:20
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره ابراهیم آیات 35 تا 41-قاری پور زرگ

تلاوت قرآن-سوره ابراهیم آیات 35 تا 41-قاری پور زرگری

 • شروع برنامه:12:56:00
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان ظهر- غفاری-نماز حجت الاسلام قرائتی

موقع اذان ظهر 12:56:00

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 14:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

بازپخش سینمایی هدف – کره ای

بازپخش سینمایی هدف – کره ای

 • شروع برنامه:14:43:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

بازپخش منابع طبیعی شاهرگ حیات- مشارکتی

بازپخش منابع طبیعی شاهرگ حیات- مشارکتی

 • شروع برنامه:14:59:40
 • پایان برنامه: 15:49:40
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش ورزش گلستان - آقایان

بازپخش ورزش گلستان - آقایان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:16:12:00
 • پایان برنامه: 16:47:40
 • طول برنامه:35 دقیقه

کودکانه

کودکانه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان-ترکمنی

خبر استان-ترکمنی

 • شروع برنامه:17:15:30
 • پایان برنامه: 17:40:30
 • طول برنامه:25 دقیقه

افلاکیان- تولیدی

افلاکیان- تولیدی

 • شروع برنامه:17:42:30
 • پایان برنامه: 17:57:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلستان نگارستان ایران- آق قلا

گلستان نگارستان ایران- آق قلا

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:14:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دراستان- تولیدی

دراستان- تولیدی

 • شروع برنامه:18:19:00
 • پایان برنامه: 18:58:40
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال هشدار برای کبری 11 – ق 26

سریال هشدار برای کبری 11 – ق 26

 • شروع برنامه:19:07:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تلاش- تولیدی

تلاش- تولیدی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:28:20
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند آبی صحرا-آق اوی( خانه سفید)

مستند آبی صحرا-آق اوی( خانه سفید)

 • شروع برنامه:20:59:40
 • پایان برنامه: 21:14:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

منابع طبیعی شاهرگ حیات- مشارکتی

منابع طبیعی شاهرگ حیات- مشارکتی

 • شروع برنامه:21:18:00
 • پایان برنامه: 21:24:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

شرکت نفت(تامین و توزیع) - مشارکتی

شرکت نفت(تامین و توزیع) - مشارکتی

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 22:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پاسرو- زنده

پاسرو- زنده

 • شروع برنامه:22:29:00
 • پایان برنامه: 22:34:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:22:35:30
 • پایان برنامه: 22:50:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه روی خط - زنده

مسابقه روی خط - زنده

 • شروع برنامه:22:52:30
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری- زنده

گفتگوی ویژه خبری- زنده

 • شروع برنامه:23:43:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

سینمایی خدا جیرجیرک ها را دوست دارد- ایرانی

سینمایی خدا جیرجیرک ها را دوست دارد- ایرانی