جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:09:52:48
 • پایان برنامه: 10:42:12
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه در قصه ها زندگی می کنند قسمت 3

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:42:34
 • پایان برنامه: 10:51:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

تماشا 5

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 12:18:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

خانه مهر-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:23:33
 • پایان برنامه: 12:30:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

يک نگاه - قسمت 14

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:30:16
 • پایان برنامه: 12:51:07
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند کيميا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:59:30
 • پایان برنامه: 13:08:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت قرآن سوره يونس -احمد رزيقي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:13:54
 • پایان برنامه: 13:24:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

اقامه نماز ظهر-آيت الله بهجت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:28:45
 • پایان برنامه: 13:53:45
 • طول برنامه:25 دقیقه

لوجنک -بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:02:17
 • پایان برنامه: 15:23:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی ژنرال

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:24:46
 • پایان برنامه: 15:50:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

شادمانه - قسمت 7

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:50:55
 • پایان برنامه: 16:13:42
 • طول برنامه:22 دقیقه

عروسکی اتوبوس شادی قسمت 16

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:13:43
 • پایان برنامه: 16:25:14
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن افسانه های ملل قسمت 13

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:25:14
 • پایان برنامه: 16:46:51
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:58:25
 • پایان برنامه: 18:20:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

خانه مهر-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:23:57
 • پایان برنامه: 19:23:04
 • طول برنامه:59 دقیقه

مجموعه در قصه ها زندگی میکنند قسمت6

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:23:14
 • پایان برنامه: 19:29:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

تماشا 5

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:30:28
 • پایان برنامه: 19:52:57
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند کونگفو اشپزخانه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

اخبار گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:47:30
 • پایان برنامه: 20:59:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

اخبار گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:06:42
 • پایان برنامه: 21:26:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

لوجنک - برنامه زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:35:36
 • پایان برنامه: 22:54:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

الاتی تی-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:14:26
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار شبانگاهي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162