جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سينمايي شکارچي شنبه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:01:26
 • پایان برنامه: 01:06:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

ويژه امام زمان عجل اله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:12:11
 • پایان برنامه: 02:04:25
 • طول برنامه:52 دقیقه

مقاومت 33 روزه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:04:25
 • پایان برنامه: 02:12:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن گرافيک زخم زيتون

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:14:21
 • پایان برنامه: 02:56:55
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه قلبهاي شکسته -ماموريت قسمت دوم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:00:49
 • پایان برنامه: 04:00:59
 • طول برنامه:1 ساعت

نسيم سحري-زنده-ويژه سحر قسمت28

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:05:42
 • پایان برنامه: 04:12:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح آيت الله بهجت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:12:19
 • پایان برنامه: 04:23:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسيم سحري-زنده-ويژه سحر قسمت 28

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:28:57
 • پایان برنامه: 05:34:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ترتيل قرآن - مصلي - قسمت 28

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:36:20
 • پایان برنامه: 06:14:38
 • طول برنامه:38 دقیقه

حديث سرو شاه ابادي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 06:50:21
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:54:14
 • پایان برنامه: 07:32:24
 • طول برنامه:38 دقیقه

تفسير قرآن - قسمت 20

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:34:41
 • پایان برنامه: 07:42:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن گرافيک زخم زيتون

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:42:20
 • پایان برنامه: 07:58:09
 • طول برنامه:15 دقیقه

خاورميانه جديد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:01:18
 • پایان برنامه: 08:25:42
 • طول برنامه:24 دقیقه

فرزندان جبل عامل

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 12:55:08
 • طول برنامه:4 ساعت و 25 دقیقه

مراسم روز جهاني قدس

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:55:34
 • پایان برنامه: 13:02:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

احکام قسمت 28

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:04:30
 • پایان برنامه: 13:13:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت قرآن سوره يونس -احمد رزيقي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:18:17
 • پایان برنامه: 13:36:43
 • طول برنامه:18 دقیقه

ترنم باران 28 - بعد اذان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:38:29
 • پایان برنامه: 13:45:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گياهي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:48:06
 • پایان برنامه: 14:24:14
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینمایی مثل یک سرآشپز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:25:51
 • پایان برنامه: 15:04:11
 • طول برنامه:38 دقیقه

سینمایی مثل یک سرآشپز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:06:13
 • پایان برنامه: 16:14:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

ترتيل قرآن جزء 28-زنده مصلي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:15:11
 • پایان برنامه: 16:26:13
 • طول برنامه:11 دقیقه

سرزمين سبز - ماسوله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:26:13
 • پایان برنامه: 16:51:36
 • طول برنامه:25 دقیقه

شادمانه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:51:37
 • پایان برنامه: 16:58:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گياهي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:17:22
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار ناشنوايان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:19:35
 • پایان برنامه: 17:48:43
 • طول برنامه:29 دقیقه

انيميشن پيامبران-حضرت لوط

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:48:43
 • پایان برنامه: 18:01:14
 • طول برنامه:12 دقیقه

انيميشن افسانه هاي ملل

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:04:11
 • پایان برنامه: 18:26:17
 • طول برنامه:22 دقیقه

سريال در حاشيه فصل دوم قسمت 12

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:29:04
 • پایان برنامه: 18:53:09
 • طول برنامه:24 دقیقه

سريال در حاشيه فصل دوم قسمت 12

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:00:26
 • پایان برنامه: 19:18:29
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:18:53
 • پایان برنامه: 19:38:34
 • طول برنامه:19 دقیقه

لورل و هاردي قسمت 14

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:43:13
 • پایان برنامه: 20:10:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

ماه مهرباني-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:13:57
 • پایان برنامه: 21:04:59
 • طول برنامه:51 دقیقه

ماه مهرباني-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:05:26
 • پایان برنامه: 21:46:26
 • طول برنامه:41 دقیقه

تفسير قرآن - قسمت 21

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162