جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

مسابقات اتوموبيل راني-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:03:16
 • پایان برنامه: 13:03:56
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:09:44
 • پایان برنامه: 13:15:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

سوره مبارکه سجده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:21:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:21:11
 • پایان برنامه: 13:27:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقامه نماز ظهر- حجت الاسلام کشاورز- نيرو دريايي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:32:28
 • پایان برنامه: 13:37:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

ديار من موزه رشت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:37:56
 • پایان برنامه: 14:06:36
 • طول برنامه:28 دقیقه

لوجنک - بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:11:31
 • پایان برنامه: 14:53:39
 • طول برنامه:42 دقیقه

سينمايي بوي پيراهن يوسف

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:54:28
 • پایان برنامه: 15:47:09
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي بوي پيراهن يوسف

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:47:10
 • پایان برنامه: 15:52:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

تماشا 5

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:52:23
 • پایان برنامه: 15:59:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

نگاه پيشگيري - سرقت اتوموبيل

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:00:42
 • پایان برنامه: 16:13:21
 • طول برنامه:12 دقیقه

انيميشن اين چيه قسمت 13

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:13:22
 • پایان برنامه: 16:18:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

بره ناقلا قسمت 6

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:18:49
 • پایان برنامه: 16:31:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

نمايش عروسکي آقاجون قسمت 46

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:35:52
 • پایان برنامه: 16:56:55
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند152 نفر آزادگان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:59:41
 • پایان برنامه: 18:12:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

خانه مهر-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:18:07
 • پایان برنامه: 18:26:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

نگاه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:30:08
 • پایان برنامه: 18:56:56
 • طول برنامه:26 دقیقه

لوجنک - برنامه زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:57:07
 • پایان برنامه: 19:17:04
 • طول برنامه:19 دقیقه

مزه غذاي ايراني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:23:07
 • پایان برنامه: 19:53:07
 • طول برنامه:30 دقیقه

مراسم شهادت شهيد حججي-xd

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

اخبار گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:25:30
 • پایان برنامه: 20:49:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

اخبار گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:51:50
 • پایان برنامه: 20:59:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

هنر ايراني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:59:59
 • پایان برنامه: 21:06:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:06:11
 • پایان برنامه: 22:20:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

مهتاب شبان - زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:24:44
 • پایان برنامه: 22:52:44
 • طول برنامه:28 دقیقه

سربال خانه پدري2 قسمت 34

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:54:12
 • پایان برنامه: 22:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:14:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار شبانگاهي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162