جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال فراری از قصر قسمت 13

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی ربوده شده 3

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:08:27
 • پایان برنامه: 09:14:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

مهتاب شبان -بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:14:20
 • پایان برنامه: 09:20:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقليم ماسوله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:20:21
 • پایان برنامه: 09:27:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

نگاه پيشگيري استفاده از موبايل

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:29:17
 • پایان برنامه: 09:41:25
 • طول برنامه:12 دقیقه

انيميشن اين چيه قسمت 10

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:41:25
 • پایان برنامه: 09:53:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

انيميشن افسانه هاي ملل قسمت 27

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:53:15
 • پایان برنامه: 10:06:30
 • طول برنامه:13 دقیقه

نمايش عروسکي آقاجون قسمت 27

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:08:38
 • پایان برنامه: 10:48:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

سريال فراري از قصر قسمت 13

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:48:01
 • پایان برنامه: 10:53:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

ديار من گيلان - شيردوشي رودبار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:59:47
 • پایان برنامه: 12:22:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

خانه مهر-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:30:01
 • پایان برنامه: 12:59:24
 • طول برنامه:29 دقیقه

سريال خانه پدري 2 - قسمت 15

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:59:51
 • پایان برنامه: 13:06:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمار آرامش دل ها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:10:01
 • پایان برنامه: 13:17:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن سوره محمد(ص)

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:22:54
 • پایان برنامه: 13:30:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقامه نماز ظهر آيت الله قرباني-مسجد قدس

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:32:48
 • پایان برنامه: 13:39:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

هنر ايراني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:44:52
 • پایان برنامه: 14:10:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

لوجنک - بازرپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:13:25
 • پایان برنامه: 14:48:36
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي ربوده شده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:49:27
 • پایان برنامه: 15:26:34
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي ربوده شده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:26:35
 • پایان برنامه: 15:55:35
 • طول برنامه:29 دقیقه

گزارش ورزشي-سوارکاري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:56:21
 • پایان برنامه: 16:08:29
 • طول برنامه:12 دقیقه

انيميشن اين چيه قسمت 10

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:08:29
 • پایان برنامه: 16:20:19
 • طول برنامه:11 دقیقه

انيميشن افسانه هاي ملل قسمت 27

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:20:19
 • پایان برنامه: 16:33:34
 • طول برنامه:13 دقیقه

نمايش عروسکي آقاجون قسمت 27

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:33:35
 • پایان برنامه: 16:55:40
 • طول برنامه:22 دقیقه

دانستنيها - اسباب بازي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:56:45
 • پایان برنامه: 18:17:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

خانه مهر-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:17:05
 • پایان برنامه: 18:26:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

مصرف بهينه برق قسمت 1

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:31:16
 • پایان برنامه: 18:55:01
 • طول برنامه:23 دقیقه

لوجنک - برنامه زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:56:10
 • پایان برنامه: 19:44:40
 • طول برنامه:48 دقیقه

شجره طيبه - قسمت 2

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:45:51
 • پایان برنامه: 19:54:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

يک نگاه - قسمت 11 - تهيه نشاء بذر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:38:50
 • طول برنامه:38 دقیقه

اخبار گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:41:36
 • پایان برنامه: 20:46:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

سوره مبارکه اسراء

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:51:30
 • پایان برنامه: 20:57:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب مرحوم آيت اله امينيان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:58:54
 • پایان برنامه: 21:06:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

هنر ايراني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:10:26
 • پایان برنامه: 22:19:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

مهتاب شبان - زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:23:15
 • پایان برنامه: 22:55:19
 • طول برنامه:32 دقیقه

خانه پدري 2-قسمت 16

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:14:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار شبانگاهي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162