جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:06:19:00
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:22:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند پرورش دنیای سبز تر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:17:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال پشت کوههای بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:00
 • پایان برنامه: 08:52:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

پاسخ-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:52:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

سینمای کودک -افسانه ببر بزرگ جنگل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:03:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

باغچه آفتابگردون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:00
 • پایان برنامه: 12:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

رنگ زندگی-زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان و دعا و نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 15:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

سینمایی وثیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:00
 • پایان برنامه: 15:46:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند پرورش دنیای سبز تر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال پشت کوههای بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:09:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

باغچه آفتابگردون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

رنگ زندگی-باز پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

روزی روزگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان و دعا و نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

شبهای مینودری-زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:00
 • پایان برنامه: 22:48:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:00
 • پایان برنامه: 23:57:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سینمایی ستاره شرق

توضیحات برنامه درج نشده است.