جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:12:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:14:38
 • پایان برنامه: 01:26:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

روزی روزگاری قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:53
 • پایان برنامه: 01:55:31
 • طول برنامه:28 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:06:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:13
 • پایان برنامه: 06:45:51
 • طول برنامه:37 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:31
 • پایان برنامه: 07:15:20
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند "پرورش دنیای سبزتر"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:15
 • پایان برنامه: 07:59:05
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال "پشت کوهای بلند"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:28
 • پایان برنامه: 08:33:28
 • طول برنامه:31 دقیقه

پاسخ (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:29
 • پایان برنامه: 09:57:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی کودک " حشرات "

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:04
 • پایان برنامه: 10:28:31
 • طول برنامه:17 دقیقه

انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:33:58
 • پایان برنامه: 11:18:55
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستندمسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:34
 • پایان برنامه: 11:54:24
 • طول برنامه:29 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:27
 • پایان برنامه: 12:20:21
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند" 152 نفر" - ویژه آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:29
 • پایان برنامه: 13:00:48
 • طول برنامه:36 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:11
 • پایان برنامه: 13:13:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:45
 • پایان برنامه: 13:25:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:27
 • پایان برنامه: 15:05:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی "بوی پیراهن یوسف "(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:37
 • پایان برنامه: 15:28:47
 • طول برنامه:18 دقیقه

مشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:14
 • پایان برنامه: 16:08:11
 • طول برنامه:33 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:14:38
 • پایان برنامه: 16:54:24
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال "پشت کوهای بلند"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:41
 • پایان برنامه: 17:51:41
 • طول برنامه:50 دقیقه

باغچه آفتابگردون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:40
 • پایان برنامه: 18:10:22
 • طول برنامه:12 دقیقه

سکانس برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:50
 • پایان برنامه: 19:09:43
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:09:43
 • پایان برنامه: 19:15:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:29
 • پایان برنامه: 19:50:16
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند "آغوش مهر"- ویژه آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:43
 • پایان برنامه: 19:59:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:28:25
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان و نمازمغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:03
 • پایان برنامه: 20:48:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

روزی روزگاری قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:10
 • پایان برنامه: 22:00:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

شبهای مینودری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:12
 • پایان برنامه: 22:54:12
 • طول برنامه:52 دقیقه

شاعرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:43
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سینمایی " فرمانده "

توضیحات برنامه درج نشده است.