جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:05:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سینمایی دامادی به نام صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:06:43
 • پایان برنامه: 01:15:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

وداع با ماه رمضان- سلیم موذن زاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:51
 • پایان برنامه: 02:00:51
 • طول برنامه:45 دقیقه

دعوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:29
 • پایان برنامه: 02:28:29
 • طول برنامه:27 دقیقه

چراغ سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:54
 • پایان برنامه: 02:50:05
 • طول برنامه:21 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:30
 • پایان برنامه: 03:45:16
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال مریم مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:06
 • پایان برنامه: 04:14:21
 • طول برنامه:22 دقیقه

برنامه مذهبی صبح دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:21
 • پایان برنامه: 04:24:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:40
 • پایان برنامه: 05:26:29
 • طول برنامه:57 دقیقه

ترتیل جزء قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:51
 • پایان برنامه: 06:17:44
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند یک لقمه نون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:30
 • پایان برنامه: 06:35:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:46
 • پایان برنامه: 07:22:45
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال مدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:37
 • پایان برنامه: 07:58:05
 • طول برنامه:34 دقیقه

سخنرانی آیت الله عاملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:14
 • پایان برنامه: 08:51:41
 • طول برنامه:49 دقیقه

طنزپیشگان-روز کامل-لورل هاردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:34:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

اوشاقلار آی اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:34:48
 • پایان برنامه: 09:52:20
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند اینجا اردبیل است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ویژه برنامه عید فطر

عید فطر

 • شروع برنامه:12:01:23
 • پایان برنامه: 12:08:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی شامپوی گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:40
 • پایان برنامه: 12:18:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

باهم بخندیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:24
 • پایان برنامه: 12:24:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران-سرعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:22
 • پایان برنامه: 12:46:16
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند بامداد طاهران

عید فطر

 • شروع برنامه:12:46:55
 • پایان برنامه: 13:04:55
 • طول برنامه:18 دقیقه

خطبه عید فطر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:56
 • پایان برنامه: 13:12:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

تواشیح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:59
 • پایان برنامه: 13:34:35
 • طول برنامه:21 دقیقه

برنامه مذهبی ظهر دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:18
 • پایان برنامه: 14:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی دامادی به نام صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:51:38
 • پایان برنامه: 15:11:52
 • طول برنامه:20 دقیقه

آواهای محلی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:52
 • پایان برنامه: 15:18:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی شامپوی گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:39
 • پایان برنامه: 16:16:25
 • طول برنامه:57 دقیقه

سریال مدینه-قسمت آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:17:01
 • پایان برنامه: 16:50:01
 • طول برنامه:33 دقیقه

اوشاقلار آی اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:25
 • پایان برنامه: 16:58:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی شامپوی گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:12
 • پایان برنامه: 18:58:12
 • طول برنامه:2 ساعت

ویژه برنامه عید فطر

عید فطر

 • شروع برنامه:18:58:38
 • پایان برنامه: 19:05:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی شامپوی گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:30
 • پایان برنامه: 19:49:57
 • طول برنامه:17 دقیقه

مشارکتی هلال سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:54
 • پایان برنامه: 20:07:54
 • طول برنامه:15 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:08:44
 • پایان برنامه: 20:33:36
 • طول برنامه:24 دقیقه

آواهای محلی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:43
 • پایان برنامه: 20:58:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال سن سیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:55
 • پایان برنامه: 21:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

برنامه مذهبی مغرب دوشنبه

اذان مغرب به افق اردبیل:20/37--قبل اذان :5:55:-دقت شود

 • شروع برنامه:21:22:11
 • پایان برنامه: 21:36:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال سن سیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:38:14
 • پایان برنامه: 21:53:14
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال سن سیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ویژه برنامه عید فطر

عید فطر

 • شروع برنامه:22:26:58
 • پایان برنامه: 22:48:58
 • طول برنامه:22 دقیقه

ویژه برنامه عید فطر

عید فطر

 • شروع برنامه:22:51:11
 • پایان برنامه: 22:58:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:20
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینمایی رسوایی 2

توضیحات برنامه درج نشده است.