جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:21:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

چراغ سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:37
 • پایان برنامه: 01:05:37
 • طول برنامه:40 دقیقه

دعوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:38
 • پایان برنامه: 01:56:18
 • طول برنامه:48 دقیقه

ادبستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:56:43
 • پایان برنامه: 02:48:28
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال امام علی (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:14
 • پایان برنامه: 03:10:08
 • طول برنامه:20 دقیقه

دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:17:34
 • پایان برنامه: 03:52:34
 • طول برنامه:35 دقیقه

اوباشدانلیق ( ویژه برنامه سحری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:34
 • پایان برنامه: 04:19:13
 • طول برنامه:26 دقیقه

برنامه مذهبی صبح دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:52
 • پایان برنامه: 04:29:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:58
 • پایان برنامه: 05:32:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ترتیل جزء قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:04
 • پایان برنامه: 05:59:29
 • طول برنامه:27 دقیقه

تفسیر قرآن کریم - آیت ا... مکارم شیرازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:37
 • پایان برنامه: 06:31:39
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند حدیث سرو - آیت ا... طباطبایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:25
 • پایان برنامه: 06:46:52
 • طول برنامه:14 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:38
 • پایان برنامه: 07:01:35
 • طول برنامه:13 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:35
 • پایان برنامه: 07:13:40
 • طول برنامه:12 دقیقه

گل آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:32
 • پایان برنامه: 08:00:40
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند ورای بازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:31
 • پایان برنامه: 08:46:25
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال مدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:30
 • پایان برنامه: 08:57:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران - کرمانشاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:04
 • پایان برنامه: 09:29:56
 • طول برنامه:29 دقیقه

اوشاقلار آی اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:57
 • پایان برنامه: 09:39:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

انیمیشن ماجراهای امیر کوچولو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:43
 • پایان برنامه: 09:58:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

دست ساخته های عشایر - جهره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ائویم قراریم (خانواده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:32
 • پایان برنامه: 11:54:09
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال سن سیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:09
 • پایان برنامه: 12:01:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:13
 • پایان برنامه: 12:08:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:28
 • پایان برنامه: 13:13:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ترتیل جزء قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:34
 • پایان برنامه: 13:29:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

برنامه مذهبی ظهر دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:58
 • پایان برنامه: 13:59:21
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی آیت الله عاملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:32
 • پایان برنامه: 14:51:18
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:23
 • پایان برنامه: 15:02:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:27
 • پایان برنامه: 15:54:32
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال مدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوشاقلار آی اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:54
 • پایان برنامه: 16:37:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

انیمیشن ماجراهای امیر کوچولو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:39
 • پایان برنامه: 16:53:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:57
 • پایان برنامه: 17:55:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ائویم قراریم (خانواده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:04:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:20
 • پایان برنامه: 19:47:51
 • طول برنامه:16 دقیقه

مشارکتی هلال سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:11
 • پایان برنامه: 19:56:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشارکتی کمیته امداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

دعوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:44:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:08
 • پایان برنامه: 21:08:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه مذهبی مغرب دوشنبه

اذان مغرب به افق اردبیل:20/37--قبل اذان :5:55:-دقت شود

 • شروع برنامه:21:10:50
 • پایان برنامه: 21:18:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

درس اخلاق - آیت ا... میانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:58
 • پایان برنامه: 21:28:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:16
 • پایان برنامه: 21:34:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:34:30
 • پایان برنامه: 21:54:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال سن سیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:16
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال سن سیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:46
 • پایان برنامه: 22:45:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

درشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:37
 • پایان برنامه: 22:58:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:20:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:50
 • پایان برنامه: 23:52:50
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی آیت ا... عاملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:54:13
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعوت

توضیحات برنامه درج نشده است.