جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:08:00:21
 • پایان برنامه: 08:10:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:14:35
 • پایان برنامه: 09:00:49
 • طول برنامه:46 دقیقه

تکرار سریال پنجمین خورشید

قسمت 21

 • شروع برنامه:09:05:08
 • پایان برنامه: 10:09:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مستند مارون الراس - مثلث پیروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:12:51
 • پایان برنامه: 12:48:51
 • طول برنامه:2 ساعت و 36 دقیقه

ویژه برنامه روز قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:30
 • پایان برنامه: 13:17:40
 • طول برنامه:27 دقیقه

قرار عاشقی ( 8:30 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:40
 • پایان برنامه: 13:24:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:30
 • پایان برنامه: 13:40:17
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:35
 • پایان برنامه: 14:15:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال رانت خوار کوچک

قسمت 21

 • شروع برنامه:14:15:34
 • پایان برنامه: 14:21:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

مسابقه آفتاب زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:21:25
 • پایان برنامه: 14:41:31
 • طول برنامه:20 دقیقه

آیه های زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:47
 • پایان برنامه: 15:02:56
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند مروارید سیاه

مستند اقتصادی

 • شروع برنامه:15:02:56
 • پایان برنامه: 15:09:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:18
 • پایان برنامه: 16:43:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

فیلم سینمایی

شکارچی شنبه

 • شروع برنامه:16:43:48
 • پایان برنامه: 16:50:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:38
 • پایان برنامه: 16:56:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

مسابقه آفتاب زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:12
 • پایان برنامه: 17:27:02
 • طول برنامه:29 دقیقه

مردم بالا دست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:02
 • پایان برنامه: 17:54:02
 • طول برنامه:25 دقیقه

عطر آدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:02
 • پایان برنامه: 17:59:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

مسابقه آفتاب زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:53
 • پایان برنامه: 18:06:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ قله اقتدار

قدس

 • شروع برنامه:18:09:09
 • پایان برنامه: 19:10:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

جزء خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:09
 • پایان برنامه: 19:16:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مسابقه آفتاب زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:00
 • پایان برنامه: 19:22:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:29
 • پایان برنامه: 19:59:29
 • طول برنامه:30 دقیقه

مهمانی عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:29
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 21:04:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

ادامه مهمانی عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:00
 • پایان برنامه: 21:09:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:21:09:14
 • پایان برنامه: 21:16:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:36
 • پایان برنامه: 21:48:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار سریال رانت خوار کوچک

قسمت 21

 • شروع برنامه:21:51:41
 • پایان برنامه: 22:31:53
 • طول برنامه:40 دقیقه

جورچین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:34:26
 • پایان برنامه: 22:54:32
 • طول برنامه:20 دقیقه

آیه های زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:32
 • پایان برنامه: 22:59:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:22:59:58
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:57
 • پایان برنامه: 23:59:57
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال پنجمین خورشید

قسمت 22