جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:08:03:29
 • پایان برنامه: 08:13:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:13:27
 • پایان برنامه: 08:20:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

دژ مقاوم

روز دزفول

 • شروع برنامه:08:21:53
 • پایان برنامه: 09:51:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

بلمی بسوی ساحل

 • شروع برنامه:09:52:40
 • پایان برنامه: 10:48:40
 • طول برنامه:56 دقیقه

تکرار رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:38
 • پایان برنامه: 11:41:16
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند شکار لحظه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:16
 • پایان برنامه: 12:42:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تکرار فصل تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:00
 • پایان برنامه: 13:09:50
 • طول برنامه:21 دقیقه

تا آسمان ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:50
 • پایان برنامه: 13:16:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:40
 • پایان برنامه: 13:23:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:41
 • پایان برنامه: 14:13:59
 • طول برنامه:48 دقیقه

تکرار سریال گلهای گرمسیری

قسمت 19 - 49:18

 • شروع برنامه:14:13:59
 • پایان برنامه: 14:20:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرو سرخ

روز دزفول

 • شروع برنامه:14:20:29
 • پایان برنامه: 14:50:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

گزارش ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:59
 • پایان برنامه: 14:58:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:49
 • پایان برنامه: 16:33:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

فیلم سینمایی

مهاجر

 • شروع برنامه:16:33:03
 • پایان برنامه: 16:40:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:29
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:37
 • پایان برنامه: 18:01:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تکرار زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:17
 • پایان برنامه: 19:02:17
 • طول برنامه:56 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:17
 • پایان برنامه: 19:09:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

لبخند - پایتخت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:56
 • پایان برنامه: 19:41:56
 • طول برنامه:29 دقیقه

مردم بالا دست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:56
 • پایان برنامه: 19:48:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

سیب در قاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:34
 • پایان برنامه: 19:55:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:20
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:00
 • پایان برنامه: 20:34:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

سمنان

 • شروع برنامه:20:37:23
 • پایان برنامه: 20:45:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:36
 • پایان برنامه: 20:58:06
 • طول برنامه:11 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:33
 • پایان برنامه: 22:04:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:28
 • پایان برنامه: 22:13:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

4 خرداد

روز دزفول

 • شروع برنامه:22:14:02
 • پایان برنامه: 22:54:14
 • طول برنامه:40 دقیقه

جورچین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:02
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:48
 • پایان برنامه: 23:58:48
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال گلهای گرمسیری

قسمت 20