جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:07:23:08
 • پایان برنامه: 07:28:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

سوره هود

 • شروع برنامه:07:30:06
 • پایان برنامه: 08:35:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:27
 • پایان برنامه: 10:04:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

وارونگی

 • شروع برنامه:10:07:09
 • پایان برنامه: 11:04:09
 • طول برنامه:57 دقیقه

تکرار رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:38
 • پایان برنامه: 11:27:38
 • طول برنامه:22 دقیقه

مهد کودک حیوانات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:45
 • پایان برنامه: 11:53:15
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند مرز پوسیده

13 عنوان

 • شروع برنامه:11:54:45
 • پایان برنامه: 12:55:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تکرار فصل خندیدن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 13:22:25
 • طول برنامه:24 دقیقه

تا آسمان دوشنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:25
 • پایان برنامه: 13:29:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:17
 • پایان برنامه: 14:24:04
 • طول برنامه:49 دقیقه

تکرار سریال فراری از قصر

قسمت 26

 • شروع برنامه:14:27:54
 • پایان برنامه: 14:48:34
 • طول برنامه:20 دقیقه

سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:48:34
 • پایان برنامه: 14:57:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:41
 • پایان برنامه: 16:30:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

فیلم سینمایی

سوگند

 • شروع برنامه:16:31:16
 • پایان برنامه: 16:38:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:34
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:43
 • پایان برنامه: 18:01:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:57
 • پایان برنامه: 19:00:57
 • طول برنامه:56 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:27
 • پایان برنامه: 19:52:14
 • طول برنامه:49 دقیقه

تکرار سریال فراری از قصر

قسمت 26

 • شروع برنامه:19:53:21
 • پایان برنامه: 19:58:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:19:59:43
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن + ذکر صلوات

سوره معارج - 4:50

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:37:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

رهبری

 • شروع برنامه:20:51:34
 • پایان برنامه: 21:58:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

فصل خندیدن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:23
 • پایان برنامه: 22:54:23
 • طول برنامه:52 دقیقه

شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:23
 • پایان برنامه: 22:59:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:22:59:39
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:44
 • پایان برنامه: 23:59:44
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال فراری از قصر

قسمت 27