جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:05:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

آبشار ممکان 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:05:02
 • پایان برنامه: 01:44:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 39 دقیقه

سینمایی پرواز از اردوگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:44:03
 • پایان برنامه: 01:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

سکانس برتر ق5-57-12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:00
 • پایان برنامه: 02:48:49
 • طول برنامه:51 دقیقه

مسئله ای بنام آلرژی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:11
 • پایان برنامه: 03:37:46
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال خداحافظ بچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:54
 • پایان برنامه: 04:09:03
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:42
 • پایان برنامه: 04:14:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه سلاله ویژه اذان گاهی (8)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:57
 • پایان برنامه: 04:31:44
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:42
 • پایان برنامه: 04:57:35
 • طول برنامه:21 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:58
 • پایان برنامه: 05:12:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت منصور قصری زاده- فاتحه -بقره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:46
 • پایان برنامه: 05:24:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازصبح حجت الاسلام سپهری - مسجد الرسول ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:34
 • پایان برنامه: 07:07:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 39 دقیقه

سینمایی پرواز از اردوگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:19
 • پایان برنامه: 07:46:31
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند رهایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:48:54
 • پایان برنامه: 08:25:15
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال باجاناقلار3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گون آیدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:00
 • پایان برنامه: 09:32:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

ویزه برنامه ورود ازادگان.سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:54
 • پایان برنامه: 10:01:29
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستندسفر ناتمام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:23
 • پایان برنامه: 10:47:17
 • طول برنامه:41 دقیقه

آفتاب مهتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:17
 • پایان برنامه: 10:53:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

کاخ موزه باغچه جوق -شهرستان ماکو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:54
 • پایان برنامه: 11:38:29
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال خداحافظ بچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:34
 • پایان برنامه: 12:40:34
 • طول برنامه:55 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:34
 • پایان برنامه: 12:45:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ ابر مسافر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:02
 • پایان برنامه: 13:27:11
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:11
 • پایان برنامه: 13:34:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - اسراء - سعیدیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 13:39:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 13:44:00

 • شروع برنامه:13:39:09
 • پایان برنامه: 13:46:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازظهر - حجت الاسلام اخوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:24
 • پایان برنامه: 15:31:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 39 دقیقه

سینمایی پرواز از اردوگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:15
 • پایان برنامه: 16:10:27
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند رهایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:11:23
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختیم - خوی تاماکو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:51
 • پایان برنامه: 16:51:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

به رنگ دوستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:26
 • پایان برنامه: 16:58:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

بیانات رهبری-تصاویر ازادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر17

شنبه 17:00:00 [زنده] يک شنبه 17:00:00 [زنده] دو شنبه 17:00:00 [زنده] سه شنبه 17:00:00 [زنده] چهار شنبه 17:00:00 [زنده] پنج شنبه 17:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:17:17:00
 • پایان برنامه: 17:29:19
 • طول برنامه:12 دقیقه

آوای 5 کلاکت (17)_x264

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:19
 • پایان برنامه: 17:58:15
 • طول برنامه:28 دقیقه

دیار به دیار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:05
 • پایان برنامه: 18:22:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستندشهید باپیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:05
 • پایان برنامه: 18:57:05
 • طول برنامه:31 دقیقه

همایش سالروز ورود آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:06
 • پایان برنامه: 19:44:42
 • طول برنامه:43 دقیقه

شاد یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر20

همه روزه 20:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:20:16:21
 • پایان برنامه: 20:31:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

حدیث نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:37
 • پایان برنامه: 20:38:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن - ,واقعه - منصوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:39
 • پایان برنامه: 20:51:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازمغرب - آیت الله نوری همدانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:26
 • پایان برنامه: 21:03:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

31-موزه فرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:36
 • پایان برنامه: 21:36:28
 • طول برنامه:32 دقیقه

بیزیم ائللر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:44:46
 • پایان برنامه: 22:44:46
 • طول برنامه:1 ساعت

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:56
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر23

همه روزه 23:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:23:19:45
 • پایان برنامه: 23:39:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

باجاناقلار3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:39:44
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال باجاناقلار3

توضیحات برنامه درج نشده است.