جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:08:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

ادامه سریال باجاناقلار1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:13:20
 • پایان برنامه: 01:45:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی فرزند چهارم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:06
 • پایان برنامه: 01:52:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم مراغه_x264

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:11
 • پایان برنامه: 02:42:42
 • طول برنامه:50 دقیقه

حیات وحش آفریقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:36
 • پایان برنامه: 03:24:04
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال اغماء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:05
 • پایان برنامه: 04:01:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

سحر زمزمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:42
 • پایان برنامه: 04:15:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

دعای سحر 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:46
 • پایان برنامه: 04:28:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازصبح حجت الاسلام شیخلو - مسجد امام حسین ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:12
 • پایان برنامه: 05:35:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

ترتیل قرآن جزء29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:26
 • پایان برنامه: 06:10:26
 • طول برنامه:33 دقیقه

شبهای رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:48
 • پایان برنامه: 07:42:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی فرزند چهارم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:46:17
 • پایان برنامه: 08:17:58
 • طول برنامه:31 دقیقه

جنگ صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:19:05
 • پایان برنامه: 09:10:10
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال باجاناقلار1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:16:16
 • پایان برنامه: 09:29:51
 • طول برنامه:13 دقیقه

فرقه های سری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:53
 • پایان برنامه: 10:00:53
 • طول برنامه:27 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:53
 • پایان برنامه: 10:07:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:40
 • پایان برنامه: 10:57:40
 • طول برنامه:50 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:10
 • پایان برنامه: 11:04:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

گزارش روز قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:47
 • پایان برنامه: 11:43:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال اغماء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:45
 • پایان برنامه: 12:39:45
 • طول برنامه:55 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:30
 • پایان برنامه: 13:27:49
 • طول برنامه:39 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:52
 • پایان برنامه: 13:41:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز ظهر حجت الاسلام میرزایی - دانشگاه آزاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:24
 • پایان برنامه: 13:52:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:53:14
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی فرزند چهارم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:39
 • پایان برنامه: 15:56:32
 • طول برنامه:27 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:36
 • پایان برنامه: 16:50:36
 • طول برنامه:50 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:36
 • پایان برنامه: 16:57:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر17

شنبه 17:00:00 [زنده] يک شنبه 17:00:00 [زنده] دو شنبه 17:00:00 [زنده] سه شنبه 17:00:00 [زنده] چهار شنبه 17:00:00 [زنده] پنج شنبه 17:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:21:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:47
 • پایان برنامه: 17:43:48
 • طول برنامه:20 دقیقه

شیفتگان خدمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:41
 • پایان برنامه: 17:59:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

چشمه معرفت -آیت الله مکارم ق29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جمع خوانی قرآن کریم جزء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:56
 • پایان برنامه: 19:26:41
 • طول برنامه:25 دقیقه

ویژه قوه قضائیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:11
 • پایان برنامه: 19:44:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:24
 • پایان برنامه: 19:53:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر20

همه روزه 20:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:20:23:14
 • پایان برنامه: 21:13:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

ضیافت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:45
 • پایان برنامه: 21:29:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازمغرب حجت الاسلام طاهری - مسجد خاتم ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:38:31
 • پایان برنامه: 22:11:12
 • طول برنامه:32 دقیقه

آنایوردوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:12
 • پایان برنامه: 22:16:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

گزارش روز قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:36
 • پایان برنامه: 22:49:46
 • طول برنامه:33 دقیقه

شبهای رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر23

همه روزه 23:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:23:17:10
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال باجاناقلار1

توضیحات برنامه درج نشده است.