جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:34
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:19:08
 • پایان برنامه: 01:55:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

سینمایی وثیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:20
 • پایان برنامه: 02:08:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیدنیها 75

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:08
 • پایان برنامه: 03:04:25
 • طول برنامه:56 دقیقه

ائویمیز تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:04
 • پایان برنامه: 03:38:11
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال پلیس مخفی ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:29
 • پایان برنامه: 04:04:06
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند دنیای سبزتر ق17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:52
 • پایان برنامه: 04:24:29
 • طول برنامه:18 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:11
 • پایان برنامه: 05:20:56
 • طول برنامه:39 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:55
 • پایان برنامه: 06:58:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

سینمایی وثیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:07
 • پایان برنامه: 07:16:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

سکانس برترق12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:16:57
 • پایان برنامه: 07:33:01
 • طول برنامه:16 دقیقه

هرروز ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:33:01
 • پایان برنامه: 07:41:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه هنر ایرانی ق5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:56
 • پایان برنامه: 08:26:32
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال داوران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:23
 • پایان برنامه: 09:20:20
 • طول برنامه:48 دقیقه

گون آیدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:26:12
 • پایان برنامه: 09:55:15
 • طول برنامه:29 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:15
 • پایان برنامه: 10:07:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

دوربین مخفی 34

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:03
 • پایان برنامه: 10:13:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:13:36
 • پایان برنامه: 10:21:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ عمومی (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:35
 • پایان برنامه: 11:03:35
 • طول برنامه:40 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:08:25
 • پایان برنامه: 11:39:32
 • طول برنامه:31 دقیقه

مجموعه پلیس مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:12
 • پایان برنامه: 13:20:36
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:00
 • پایان برنامه: 13:31:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 13:26:00

 • شروع برنامه:13:31:09
 • پایان برنامه: 13:38:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازظهر - حجت الاسلام اخوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:45
 • پایان برنامه: 13:52:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:52
 • پایان برنامه: 15:31:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

سینمایی وثیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:03
 • پایان برنامه: 16:02:05
 • طول برنامه:27 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:04:46
 • پایان برنامه: 16:44:46
 • طول برنامه:40 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:46
 • پایان برنامه: 16:51:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:19
 • پایان برنامه: 16:56:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیک آشنا-گلاب گیری کاشان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر17

شنبه 17:00:00 [زنده] يک شنبه 17:00:00 [زنده] دو شنبه 17:00:00 [زنده] سه شنبه 17:00:00 [زنده] چهار شنبه 17:00:00 [زنده] پنج شنبه 17:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:17:17:00
 • پایان برنامه: 17:22:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود ملی میهنی 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:23
 • پایان برنامه: 18:15:39
 • طول برنامه:53 دقیقه

ائویمیز تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:39
 • پایان برنامه: 18:27:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

دوربین مخفی 34

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:27
 • پایان برنامه: 18:49:04
 • طول برنامه:21 دقیقه

دنیای سبزتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:05
 • پایان برنامه: 19:01:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:37
 • پایان برنامه: 19:11:16
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه بازارمحبت 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:02
 • پایان برنامه: 19:42:33
 • طول برنامه:29 دقیقه

درسهایی از نهج البلاغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:30
 • پایان برنامه: 19:53:03
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه هنر ایرانی ق10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر20

همه روزه 20:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:20:22:46
 • پایان برنامه: 20:48:53
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند پازل -سلولی به قطر زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:07
 • پایان برنامه: 20:58:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن (43)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:55
 • پایان برنامه: 21:10:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازمغرب - آیت الله نوری همدانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:03
 • پایان برنامه: 21:47:11
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:42
 • پایان برنامه: 22:50:58
 • طول برنامه:59 دقیقه

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:58
 • پایان برنامه: 22:56:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

پشت صحنه انتخابات 002

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر23

همه روزه 23:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:23:17:39
 • پایان برنامه: 23:37:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال داوران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:39:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال داوران

توضیحات برنامه درج نشده است.