جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:02:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

فیلم سینمایی از جنوب شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:19
 • پایان برنامه: 01:31:48
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ایران - یزد - نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:33:17
 • پایان برنامه: 02:23:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:39
 • پایان برنامه: 02:52:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

حیات آبی مرجانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:20
 • پایان برنامه: 03:01:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:33
 • پایان برنامه: 03:42:27
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:13
 • پایان برنامه: 04:09:50
 • طول برنامه:23 دقیقه

در همین نزدیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:47
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:02
 • پایان برنامه: 05:02:13
 • طول برنامه:24 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:12
 • پایان برنامه: 05:55:32
 • طول برنامه:31 دقیقه

شهر به شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:11
 • پایان برنامه: 06:26:09
 • طول برنامه:14 دقیقه

برای اقدام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:22
 • پایان برنامه: 06:57:11
 • طول برنامه:30 دقیقه

رویش(نوجوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:36
 • پایان برنامه: 08:15:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:19:37
 • پایان برنامه: 08:26:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:30
 • پایان برنامه: 09:41:24
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:19
 • پایان برنامه: 09:53:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:26
 • پایان برنامه: 10:50:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:50
 • پایان برنامه: 11:01:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:17
 • پایان برنامه: 11:14:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

تماشا 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:08
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

سلام بچه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:13:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

دانشنما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:37
 • پایان برنامه: 12:28:34
 • طول برنامه:13 دقیقه

همسفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:34
 • پایان برنامه: 12:36:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:14
 • پایان برنامه: 12:41:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:57
 • پایان برنامه: 12:48:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:00
 • پایان برنامه: 12:53:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:37
 • پایان برنامه: 13:01:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:11
 • پایان برنامه: 13:28:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:26
 • پایان برنامه: 14:03:58
 • طول برنامه:30 دقیقه

رویش(نوجوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:35
 • پایان برنامه: 14:49:35
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:44
 • پایان برنامه: 15:44:07
 • طول برنامه:44 دقیقه

آخ جون کارتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:18
 • پایان برنامه: 16:06:21
 • طول برنامه:21 دقیقه

دوربین مخفی- آینه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:17
 • پایان برنامه: 16:31:57
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:57
 • پایان برنامه: 16:39:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:13
 • پایان برنامه: 17:55:13
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:12
 • پایان برنامه: 18:26:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:32
 • پایان برنامه: 18:48:32
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:49:10
 • پایان برنامه: 18:54:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:54
 • پایان برنامه: 19:36:37
 • طول برنامه:36 دقیقه

آسیب های اجتماعی-الف تا یا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:44
 • پایان برنامه: 19:56:16
 • طول برنامه:9 دقیقه

مستند ثمرقند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:40
 • پایان برنامه: 20:22:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:32
 • پایان برنامه: 20:41:07
 • طول برنامه:16 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:07
 • پایان برنامه: 20:52:37
 • طول برنامه:11 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:05
 • پایان برنامه: 21:45:05
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:08
 • پایان برنامه: 23:00:08
 • طول برنامه:35 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:08
 • پایان برنامه: 23:31:54
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

فیلم سینمایی بازگشت به خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.