جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:15:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سینمایی-اخراجی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:16:00
 • پایان برنامه: 01:47:24
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند ایران - اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:52
 • پایان برنامه: 02:37:52
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:14
 • پایان برنامه: 03:01:32
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند پرورش دنیای سبزتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:51
 • پایان برنامه: 03:42:40
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال دختران حوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:44:04
 • پایان برنامه: 04:15:56
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند ایران در سپیده دم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:18
 • پایان برنامه: 04:32:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه های سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:06
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:50:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:18
 • پایان برنامه: 04:56:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:56
 • پایان برنامه: 05:35:42
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:48
 • پایان برنامه: 05:58:38
 • طول برنامه:18 دقیقه

ماجراجوهای طبیعت نیستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:10:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:12
 • پایان برنامه: 06:25:47
 • طول برنامه:14 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:37
 • پایان برنامه: 06:59:40
 • طول برنامه:33 دقیقه

تازه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 08:15:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:41
 • پایان برنامه: 08:34:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:37
 • پایان برنامه: 08:54:53
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند نووری - بارانک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:14
 • پایان برنامه: 09:40:03
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال دختران حوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:33
 • پایان برنامه: 10:01:33
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند 152 نفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:20
 • پایان برنامه: 10:53:20
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:17
 • پایان برنامه: 11:24:34
 • طول برنامه:24 دقیقه

آشپزخانه مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:56
 • پایان برنامه: 12:10:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

آخ جون کارتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:13
 • پایان برنامه: 12:28:04
 • طول برنامه:13 دقیقه

همسفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:04
 • پایان برنامه: 12:38:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

بازگشت آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:04
 • پایان برنامه: 12:46:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:00
 • پایان برنامه: 12:51:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:37
 • پایان برنامه: 12:57:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:56
 • پایان برنامه: 13:34:44
 • طول برنامه:34 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:24
 • پایان برنامه: 14:06:33
 • طول برنامه:31 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:06:46
 • پایان برنامه: 15:04:46
 • طول برنامه:58 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:08
 • پایان برنامه: 15:50:21
 • طول برنامه:45 دقیقه

سلام بچه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:33
 • پایان برنامه: 16:29:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

رویش(نوجوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:19
 • پایان برنامه: 16:42:19
 • طول برنامه:12 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:06:24
 • پایان برنامه: 17:56:24
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:31
 • پایان برنامه: 19:10:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

سریال دختران حوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:14:43
 • پایان برنامه: 19:35:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:54
 • پایان برنامه: 19:49:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:49
 • پایان برنامه: 20:52:42
 • طول برنامه:28 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:10
 • پایان برنامه: 21:58:10
 • طول برنامه:58 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:56
 • پایان برنامه: 23:08:57
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند خاطرات ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:12:33
 • پایان برنامه: 23:48:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:48:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

فیلم سینمایی اخراجی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.