جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:50:44
 • طول برنامه:50 دقیقه

سینمایی-بزرگ مرد کوچک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:30
 • پایان برنامه: 01:34:24
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند ایران-فارس - کازرون - بیشاپور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:37
 • پایان برنامه: 02:29:40
 • طول برنامه:55 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:27
 • پایان برنامه: 03:11:03
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند خاطره جاریست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:11:16
 • پایان برنامه: 03:57:08
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال پایتخت4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:00
 • پایان برنامه: 04:17:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:18
 • پایان برنامه: 04:27:52
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماز صبح-رهبر معظم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:27
 • پایان برنامه: 05:08:01
 • طول برنامه:36 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:21
 • پایان برنامه: 05:47:12
 • طول برنامه:31 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:23
 • پایان برنامه: 06:10:17
 • طول برنامه:8 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:23
 • پایان برنامه: 06:46:40
 • طول برنامه:35 دقیقه

رویش(نوجوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:40
 • پایان برنامه: 07:00:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند-برای اقدام - خوزستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:13
 • پایان برنامه: 08:16:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:36
 • پایان برنامه: 08:53:29
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند فرماندهان-شهید مهدی باکری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:06
 • پایان برنامه: 09:45:58
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال پایتخت4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:30
 • پایان برنامه: 10:45:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:44
 • پایان برنامه: 11:25:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند-پرورش دنیای سبزتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:50
 • پایان برنامه: 12:22:43
 • طول برنامه:17 دقیقه

دریا دلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:21
 • پایان برنامه: 12:39:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:00
 • پایان برنامه: 12:44:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:19
 • پایان برنامه: 12:51:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز-جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:04
 • پایان برنامه: 13:22:43
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:23
 • پایان برنامه: 13:58:40
 • طول برنامه:35 دقیقه

رویش(نوجوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:57
 • پایان برنامه: 14:46:06
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:19
 • پایان برنامه: 15:45:19
 • طول برنامه:45 دقیقه

آخ جون کارتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:04
 • پایان برنامه: 16:25:12
 • طول برنامه:25 دقیقه

کاوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:08:02
 • پایان برنامه: 17:58:02
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:46
 • پایان برنامه: 18:39:08
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال پایتخت4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:32
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند دفاع مقدس-ققنوس جنوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:19
 • پایان برنامه: 19:46:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

آستان جانان-مسجد گنجعلیخان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:02
 • پایان برنامه: 19:53:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:21
 • پایان برنامه: 20:43:11
 • طول برنامه:17 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:23
 • پایان برنامه: 20:56:23
 • طول برنامه:10 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:13
 • پایان برنامه: 21:45:13
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:21:24
 • پایان برنامه: 22:56:24
 • طول برنامه:35 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:30
 • پایان برنامه: 23:30:58
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند فرماندهان-شهید حسین خرازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:27
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

سینمایی-جایی برای زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.