جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:26:38
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه مجموعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:55
 • پایان برنامه: 01:08:46
 • طول برنامه:38 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:08:46
 • پایان برنامه: 01:16:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

دکلمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:07
 • پایان برنامه: 02:48:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

تله فیلم (خورشید)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:08
 • پایان برنامه: 04:00:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

مستند(غولهای پرنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:28
 • پایان برنامه: 04:06:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:07
 • پایان برنامه: 04:31:07
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:33
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:00
 • پایان برنامه: 04:51:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:57
 • پایان برنامه: 05:26:07
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:46
 • پایان برنامه: 06:38:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

داستانی (جنگاور ووشوکار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:15
 • پایان برنامه: 06:44:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

بانی و نانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:36
 • پایان برنامه: 07:03:19
 • طول برنامه:18 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:44
 • پایان برنامه: 07:27:25
 • طول برنامه:22 دقیقه

بچه های مدرسه والت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:47
 • پایان برنامه: 07:55:41
 • طول برنامه:26 دقیقه

نغمه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:22
 • پایان برنامه: 08:19:25
 • طول برنامه:17 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:45
 • پایان برنامه: 08:27:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:05
 • پایان برنامه: 08:58:13
 • طول برنامه:29 دقیقه

نگین زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:38
 • پایان برنامه: 09:44:10
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:46
 • پایان برنامه: 10:02:16
 • طول برنامه:16 دقیقه

یخ در بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:42
 • پایان برنامه: 10:41:10
 • طول برنامه:37 دقیقه

اکنون سرطان قابل درمان است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:46:16
 • پایان برنامه: 10:53:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

تا بینهایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:36
 • پایان برنامه: 12:03:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

تماشاخانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:18
 • پایان برنامه: 12:55:18
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه سالهای دور از خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:04
 • پایان برنامه: 13:04:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

گل آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:30
 • پایان برنامه: 13:26:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دکلمه آقاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:20
 • پایان برنامه: 13:46:02
 • طول برنامه:18 دقیقه

دسترنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:24
 • پایان برنامه: 13:54:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:07
 • پایان برنامه: 15:26:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

سینمایی تعقیب در کوهستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:31
 • پایان برنامه: 15:36:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:58
 • پایان برنامه: 16:38:31
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند شگفتی های موسمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:08
 • پایان برنامه: 16:55:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

قوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:38
 • پایان برنامه: 18:22:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:47
 • پایان برنامه: 18:48:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

نگین زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:04
 • پایان برنامه: 18:58:58
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:53
 • پایان برنامه: 19:26:25
 • طول برنامه:24 دقیقه

ویژه سپاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:25
 • پایان برنامه: 19:33:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

مانور هوا فضای سپاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:56
 • پایان برنامه: 19:46:14
 • طول برنامه:9 دقیقه

گلبانگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:27:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

خاک کوی دوست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:36:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:23
 • پایان برنامه: 21:12:23
 • طول برنامه:33 دقیقه

میعاد ادینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:21
 • پایان برنامه: 22:06:14
 • طول برنامه:50 دقیقه

ورزش بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:09:55
 • پایان برنامه: 22:54:55
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه سالهای دور از خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:41:30
 • طول برنامه:16 دقیقه

یخ در بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:52
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

مجموعه فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.