جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:11:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

ادامه مجموعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:11:50
 • پایان برنامه: 00:17:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:17:27
 • پایان برنامه: 01:19:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شب های بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:19
 • پایان برنامه: 03:04:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 43 دقیقه

تله فیلم ماه منیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:53
 • پایان برنامه: 03:10:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

گل آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:11:40
 • پایان برنامه: 03:36:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:30
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

در استان آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:40:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان صبح+در استان اسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:30
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل جزء سوم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:38
 • پایان برنامه: 06:11:24
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:46
 • پایان برنامه: 06:33:07
 • طول برنامه:20 دقیقه

یک اسمان اجابت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:07
 • پایان برنامه: 06:55:55
 • طول برنامه:20 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:55
 • پایان برنامه: 07:01:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:32
 • پایان برنامه: 07:16:47
 • طول برنامه:15 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:16:47
 • پایان برنامه: 07:21:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:52
 • پایان برنامه: 07:54:40
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:12
 • پایان برنامه: 08:18:17
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:19:37
 • پایان برنامه: 08:30:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

بر بلندای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:57
 • پایان برنامه: 08:56:22
 • طول برنامه:24 دقیقه

نسیم استانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:53
 • پایان برنامه: 09:43:26
 • طول برنامه:43 دقیقه

مجموعه قلبهای شکسته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:26
 • پایان برنامه: 09:49:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:55
 • پایان برنامه: 09:59:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

رمضان در قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:15
 • پایان برنامه: 11:01:15
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:35
 • پایان برنامه: 11:32:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:08
 • پایان برنامه: 11:38:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:45
 • پایان برنامه: 11:59:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:32
 • پایان برنامه: 12:47:11
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:36
 • پایان برنامه: 13:04:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:00
 • پایان برنامه: 13:19:38
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:38
 • پایان برنامه: 13:29:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

تفسیر سوره اسراء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:29
 • پایان برنامه: 13:57:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

یک آسمان اجابت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:42
 • پایان برنامه: 15:26:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

تله فیلم شهرام و بهرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:51
 • پایان برنامه: 15:59:31
 • طول برنامه:28 دقیقه

سینما پشت پرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:17
 • پایان برنامه: 16:53:43
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستنددریاهاو اقیانوسها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:54
 • پایان برنامه: 18:00:54
 • طول برنامه:45 دقیقه

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:44
 • پایان برنامه: 19:01:44
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل جزء سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:06:49
 • پایان برنامه: 19:23:43
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاش مضاعف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:25
 • پایان برنامه: 20:20:25
 • طول برنامه:32 دقیقه

ماه عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:41
 • پایان برنامه: 20:38:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:07
 • پایان برنامه: 20:48:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرارگاه ایمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:41
 • پایان برنامه: 20:54:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:36
 • پایان برنامه: 22:00:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:35
 • پایان برنامه: 22:53:13
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:28:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

مجموعه قلبهای شکسته

توضیحات برنامه درج نشده است.