راهنماي دريافت شبکه هاي ماهواره اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي در سراسر جهان
Frequency :  11996 MHz Polarization :   Horizontal
Symbol Rate :  27.5 MSym/s FEC :   3/4

Service ID

Network Name

ServiceType Service PID Service Name
34   AL-ALAM Video 3460   شبکه العالم    
Audio01 3420  صدای  العالم    
43   AL-alam Radio2 Audio01 4320    استودیو  112   "ARA"  / استودیو  115   "TUR
44   AL-alam Radio1 Audio 4420    استودیو  110   "FR"   /  استودیو  111   "KUR

 

 
Frequency :  12054 MHz Polarization :   Vertical
Symbol Rate :  27.5 MSym/s FEC :   3/4

Service ID

Network Name

ServiceType Service PID Service Name
1809  PRESS TV Video 2109   شبکه پرس    
Audio01 2209  صدای شبکه پرس    

 

 
Frequency :  11747 MHz Polarization :   Vertical
Symbol Rate :  27.5 MSym/s FEC :   3/4

Service ID

Network Name

ServiceType Service PID Service Name
403  Alkawthar Video 4360   شبکه الكوثر    
Audio01 4320  صدای شبکه الكوثر    

بازگشت