چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای روحانی
تاریخ بارگذاری: 96/03/08

سایر ویدئوها

لحظات مهم

2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 164 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 76 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 81 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
03:15
حضور آقای روحانی در زنجان و اهواز
تعداد بازدید: 139 نفر
تاریخ درج: 96/02/27