چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
هم تکمیلی
تاریخ بارگذاری: 96/03/08

سایر ویدئوها

لحظات مهم

06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 51 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 48 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 44 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:55
آمادگی در قاهره برای برگزاری انتخابات
تعداد بازدید: 43 نفر
تاریخ درج: 96/02/26