چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
مدیریت تورم و گرانی
تاریخ بارگذاری: 96/05/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 399 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 418 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 441 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 451 نفر
تاریخ درج: 96/02/26