چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
بحث مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن
تاریخ بارگذاری: 96/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 405 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 422 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 443 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 454 نفر
تاریخ درج: 96/02/26