چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
بحث ساده زیستی
تاریخ بارگذاری: 96/05/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 401 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 419 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 441 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:47
بحث فضای مجازی
تعداد بازدید: 476 نفر
تاریخ درج: 96/02/26