چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تاریخ بارگذاری: 96/04/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 179 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 207 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 195 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:55
آمادگی در قاهره برای برگزاری انتخابات
تعداد بازدید: 201 نفر
تاریخ درج: 96/02/26