چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تاریخ بارگذاری: 96/05/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 441 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 451 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 453 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:08
تاثیر فضای مجازی در انتخابات
تعداد بازدید: 436 نفر
تاریخ درج: 96/02/26