چند رسانه ای

پرسش
پرسش
جواب به سوالات ایرانیان خارج از کشور توسط آقای میر سلیم_قسمت اول
تاریخ بارگذاری: 96/05/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 308 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 313 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 330 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 323 نفر
تاریخ درج: 96/02/26