چند رسانه ای

پرسش
پرسش
پاسخ به سوالات ایرانیان خارج از کشور توسط آقای میر سلیم_قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 96/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 403 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 402 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 432 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 412 نفر
تاریخ درج: 96/02/26