چند رسانه ای

پرسش
پرسش
پرسش و پاسخ از آقای هاشمی طباء_قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 96/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 407 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 409 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 439 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 418 نفر
تاریخ درج: 96/02/26