چند رسانه ای

پرسش
پرسش
نظرات مردم در مورد شفاف سازی
تاریخ بارگذاری: 96/04/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 191 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 194 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 202 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 200 نفر
تاریخ درج: 96/02/26